Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

De liefde tot God
De weg naar mystieke Eenwording

Les 58

Jullie gedachten zwijgen. In deze stilte spreek Ik, JEZUS CHRISTUS, Mijn woord van Liefde, van het welzijn en onderrichting. Ik ben altegenwoordig in het leven en door het leven in al het Zijn, zo ook in ieder van jullie, broeder en zuster. Zien jullie in je broeder, in jullie zuster binnenin, Mij in de volkomenheid en de Eenheid met de Vader, dan kijk je door het uiterlijke van je broeder, je zuster en herkent de werkende kracht, die steeds aanwezig is en daarmee ook jullie in je zorgen helpt.

Ik begrijp de zorgen van een moeder om haar kind. Heeft niet ook Mijn aardse moeder bitter gehuild, destijds op Golgotha? Gaf Ik haar niet Johannes als troost als haar Zoon? Zo zien jullie, lieve broeders en zusters, vaak kunnen jullie geliefden niet begrijpen, waarom het lot op deze manier op het wereldtoneel plaats vindt, de rol, zoals beschreven. Jullie identificeren je, O Mijn getrouwen, nog te zeer met dit tijd/ruimte gebeuren en begrijpen daarom niet de dieper zin van de eigen weg van je mede broeders en zusters.

Zoals ook Mijn moeder het werk van de verlossing onder het kruis nog niet begreep, zo vergaat het ook jullie. Ik vraag jullie echter, als jullie steeds het lot van je broeder of zuster zien, dat jullie het lichtvolle trachten te zien en alleen dit proberen te onderkennen.

Veel voorbeelden gaf Ik jullie in het verleden: Van het kind van de eeuwige Vader, die in zijn volkomenheid besloot, deze aardse sfeer te betreden, om aan het verlossingswerk mee te helpen, en dat zich, eenmaal binnengetreden in de sfeer van de Val, hoogmoedig verhief boven al degenen, die zich geheel aan deze Val hadden onderworpen. Het begon te richten en te oordelen, zoals jullie weten. Toen haar levensweg voorbij was, besefte de ziel haar tekortkoming en nam vrijwillig diensten op zich, ze nam ziektes aan, om in de materie een heel deemoedig pad te volbrengen.

Alleen door de deemoed, door andere zusters en broeders op deze aarde vertrapt te worden en zich voor deze vernederingen deemoedig te buigen, ontsloot zich in de Ziel het vermogen van liefde voor alle mensen op dit aardse plan. Want door er doorheen te gaan, door de tekortkomingen, door het gebrek groeit het begrip voor degenen, die dezelfde negatieve eigenschappen laten zien.

Hoe gauw verheft de mens zich boven zijn naasten en valt in het farizeeërdom en spreekt: ”O God, wat dank ik je, dat ik niet zo ben, zoals die daar.” Onderzoek je gedachten of niet ook bij jou nog deze hoogmoed binnensluipt. Jullie, die zich op de geestelijke weg voorbereiden, om de hoogste inwijding, de Eenwording met Mij, te verwerven, lopen bijzondere gevaar, de diepste val te maken, ja onder bepaalde omstandigheden te lijden.

Besef, dat je als Lichtdragers steeds van harte moeite moet doen, deemoedig te zijn en je nooit boven de een of ander mens behoort te plaatsen. Ik moet Mijn woorden steeds weer herhalen, omdat de mens snel van het gehoorde of het gelezene afdwaalt. Alleen door de steevaste herhaling wordt de waarschuwing diep in de mens en ziel gebrand: “Mijn Kind, besef, jij bent hier in het valgebeuren, in de heerschappij van de hoogmoed, en die verleiding volgt je op de voet!”

Ik leer jullie in liefde met machten van deze aarde samen te werken. Waarom leid Ik jullie door meditaties, waarin je inzichtelijk wordt, dat je één moet worden met vuur, water, lucht en aarde, de vier elementen, waar ook jullie aardse lichaam uit bestaat? Enkel uit deze Eenheid, verbonden met de hoogste geestelijke liefde, zullen jullie in de komende tijd redders voor velen zijn, ook op het materiele vlak, want het water zal jullie dragen en je redt drenkelingen, vuur zal jullie niet verbranden maar jullie zullen verbrande mensen redden, de aarde wijkt voor jullie terug en ze geeft de ten dode opgeschrevenen vrij en het geweld van het weer, dat om je heen dondert en huizen doet instorten, het verwondt jullie niet, want jullie lopen in de volmacht van een zoon, een dochter van de Vader door alles heen om te helpen waar maar mogelijk is.

Jullie hulp zal van materiele- en in het geestelijk opzicht zijn. Ook in het zieleleven zullen jullie de zieledrenkeling de hand reiken, de ten dode opgeschrevene, die geen hoop meer heeft, geloof en hoop schenken. Jullie zullen troost geven en troost zijn voor de verdrukten, die door natuurgeweld alles verloren hebben. Wanneer dit zal zijn, is jullie vraag niet. Of in dit leven of in het volgende, dat weet enkel de Vader en enkel uit zijn barmhartigheid bepaalt Hij het tijdstip van de grote verandering van het aardse-zijn naar het volgend hogere plan.

Maar ook nu nemen jullie actief deel aan de verandering. Deze reikt boven jullie persoonlijke zelf uit en verandert je medebroeders en -zusters, die hier in het aardse jullie ouders, jullie kinderen, jullie familie, vrienden en bekenden zijn.

Maar let op: In de mate van uitgestraalde liefde veroorzaakt het bij de ziel tegenover je agressie, niet alleen in deze incarnatie, maar ook uit alle voorgaande en bewerkt, dat deze uit de diepste lagen van de ziel omhoog geslingerd wordt. Ook hier geldt de wet, dat liefde omzet! Maar eerst kan het tot explosieve uiteenzettingen komen. Je mens-zijn raakt in twijfel, omdat hij, ondanks al de gegeven liefde, gelooft, het tegenovergestelde te bewerken. Ik echter zeg jullie, dat na de tijd van deze geweldsuitbarsting de reiniging komt, want door en na deze uitbarsting reinigt zich de ziel.

Waarom staat in de Bijbel geschreven: “Er komen tijden, dan zullen de kinderen tegen de ouders zijn, de ouders tegen de kinderen, broeder tegen broeder, zuster tegen zuster?” Nu, Mijn geliefden, werken jullie aan je zoon- en of dochterschap, om in deze tijd als ware zoon, als ware dochter, van de eeuwig heilige Vader hier op aarde te werken, zonder je af te vragen, hoe de werking zich in het uiterlijke vertoont? Laat dat toch de zorg van de Vader zijn! Wees liefde! Wees vrede! Wees kracht! Straal zegen naar deze wereld! Al het andere ligt in de handen van de goddelijke Wil en laat de Vader in de Eenheid met Mij werken!

Nog bevinden jullie je in de tijd van deze hevige uiteenzettingen. Juist in deze tijd is het vertrouwen in God nodig. Door dit vertrouwen, dat alles goed is, zoals het is, ook als het menselijk gezien er nog verwarrend uitziet, ontstaat de zoon, de dochter van de hemelse Vader hier op aarde in de stralende glans van de volmacht, om in en uit deze volmacht voortaan te werken.

Jullie hebben vandaag in de kring een wens geuit: Hoe wonderlijk moet het zijn, O Heer, steeds in Jou altegenwoordigheid te leven! Laat dit niet langer een wens blijven, maar stap in dit wonderlijk leven!

Wie zich de openbaring in de aanvang van deze scholing niet meer herinnert: Toen heb Ik jullie gevraagd, Mij als gast bij je op te nemen, om je in de symboliek van Mijn al-tegenwoordigheid te verplaatsen, die kunnen zich nu deze oefening herinneren. Jullie hebben veel vergeten. De mens gaat zo haastig over het gesproken woord heen en ook het gelezene zakt in het onderbewuste.

Maar nu is het moment, dat jullie je Mijn tegenwoordigheid herinneren, in iedere medezuster, medebroeder, maar ook in alles, wat leeft, daar Ik het leven, dat Liefde is, ben. Herinner je, dat als je bewust door de dag gaat, niet meer het leven van een mens van deze aarde hanteert, maar meer in het bewustzijn van je ziel staat, je niet meer met het menselijke identificeert, maar in het hoger-zelf. Zo leer Ik jullie, wees één met God, wees één met Mij, want in de Geest bestaat geen scheiding.

Op het moment, waarin jullie je standpunt verwisselen van een mens van deze wereld naar je eigenlijke Zijn,van zoon of dochter, zullen jullie in de diepste duisternis het licht uit de wijsheid, de leiding herkennen. Geen kind van de Vader gaat verlaten zijn weg. Wat zeg Ik? Iedereen rust in het hart van de Vader en het is enkel het bewustzijn, dat zich verwijdert van de Vader. Dit bewustzijn heeft de kracht om de materie te verstevigen. Tegelijk is het echter ook op alle andere niveaus, boven ruimte en tijd.

Als jullie dit ook nu niet begrijpen, dan zullen jullie door onderzoekingen in de komende tijd je met deze gedachten vertrouwd maken. Waarlijk, jullie staan aan het begin van een nieuw tijdperk, dat te vergelijken is met de laatste honderd jaren, het industriele tijdperk. Maar de vooruitgang, die nu voor jullie staat, is heel wat groter en heerlijker.

Verblijdt je en laat je niet door de boodschap afschrikken, dat deze aarde moet veranderen! Denk niet op menselijke wijze! Ieder mensenkind, dat in deze verandering letsel oploopt, loopt door het leed, en leed loutert de ziel. Jullie zijn de medehelpers, jullie zijn de mederedders. Is het niet wonderlijk, in plaats van passief verdoemd te zijn, in dit gebeuren actief mee te helpen, waardoor er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt en ook nu al geestelijk in het leed van jullie zuster en broeder mee te mogen helpen, terwijl jullie je broeder en zuster in het licht van de volheid zien, dat ze innerlijk zijn?

Zo vraag ik jullie nu, versterkt aan jezelf te werken, jullie meditaties te verdiepen!

Ik sprak over de moeilijkheid van het stil zijn in je gedachten. Stilte in je gedachten bereik je door oefening.Verblijven jullie nog in het dagbewustzijn, dan kunnen al de gedachten, die van jezelf en van je naasten op je afstormen. Voordat jullie dus in de stilte gaan, verhef allen je gedachten naar Mij, vraag om Mijn bescherming en de zegen voor deze meditatie en Ik spreid meteen een mantel uit, blijf niet aan de woorden hangen, een bescherming om je heen en Ik begeleid je in diepere lagen van je Zijn.

De ontsluiting van deze diepere lagen moet gebeuren en heeft nu nog relatief veel tijd nodig. Hoe meer jullie echter oefenen, des te minder tijd hebben jullie nodig, om jullie bewustzijn meteen van het dagelijkse gebeuren in een diepere laag te leggen en daarmee in een geestelijke sfeer – en wel van het ene ogenblik op het volgende, om aan deze kant door ruimte en tijd bewust te werken.

In fracties van seconde beleven jullie een gebeuren zoals in een visioen, waarin jullie actieve hulp ergens op deze aarde of ook op de volgende hogere sferen verrichten. Aards gezien zijn dan maar enkele ogenblikken van je afwezigheid verlopen en vreugde vervult jullie, steeds en overal krachtig te kunnen werken..

Ook tot de vraag, dat jullie toch niet altegenwoordig zijn, neem Ik stelling en laat nu even de natuurwetenschappers buiten beschouwing en leg het jullie met woorden uit, die jullie hier in de kring en overal kunnen begrijpen. Ik sprak daarover, dat gedachten immense krachten zijn.

Hier op aarde kunnen jullie deze krachten niet zien, nog niet, maar ze werken. En middels deze krachten, Ik sprak toch erover, dat dit ook scheppingskrachten zijn, kunnen jullie in een moment de hele aarde omcirkelen, slechts een voorbeeld, en waar jullie steeds een hulproep vernemen, kunnen jullie buiten tijd en ruimte hulp verlenen, want aan de andere kant van dit tijd/ruimte gebeuren is op elk moment op miljoenen plaatsen hulp mogelijk. Een straal van Liefde, die zich verdeelt en zoals Ik jullie ook al leerde, meteen tot een vorm kan komen, om een dragende troost te geven.

Ik herinner jullie aan de Openbaring, toen jullie voor een broeder baden, die vader van de broeders en zusters was. Ik verklaarde jullie, dat op het moment van dit gebed een Lichtwezen ontstond, die naar elke zieke aan het bed liep, als lichte gestalte troost zond en de blik naar de geestelijke sferen hielp richten. Wanneer deze gebedsgedachten van jullie beëindigd zijn, lossen zich deze gedachtenenergiën, die zich in een wezen materialiseerde, weer op en keren naar jullie terug. Jullie zijn je niet bewust welke geweldige machten een Zoon, een dochter van de Vader geschonken worden.

Zo wil Ik jullie nog eens in het bijzonder op deze gedachtenkrachten wijzen, want ze scheppen werkelijk krachten, elementalen genoemt, die zelfstandig handelen in de zin van de gedachten-creërders. Hoe dieper jullie in de zoon- en dochterschap duiken, des te krachtiger zijn jullie gedachtewezens. Daarom is het nodig gedachten-contrôle te beoefenen.

Doe moeite, zoals Ik ook al in het verleden zei, om vele lichtvolle gedachten. Ze trekken jullie baan, verbinden zich met gedachten van dezelfde soort en keren tot je terug. Een machtvolle gedachtenvorm van Licht stroomt, vanuit de Vader ook nog gezegend, dan weer in jullie naar binnen en schenkt jullie vreugde en verhoogde energie voor de geestelijke daden.

Hetzelfde gebeurt echter ook met een negatieve gedachte, met moedeloosheid, met twijfel. Ook deze gedachtenvorm of elementaarvorm trekt jullie baan, verbindt zich met de zijnen en komt weer bij je terug. Alles keert tot de oorsprong terug en omdat jullie medescheppers zijn keren ook jullie creaties weer naar je terug en versterken in dit geval je eigen negativiteit.

Nu vragen jullie: “Waarom keert iets versterkt terug?” Ook dat is uit de wetmatigheid van de volkomenheid van de eeuwig heilige Vader te begrijpen. God is volkomenheid en uit die volheid schenkt Hij zichzelf aan jullie en schenkt zich ook in de scheppingskracht. Deze scheppingskracht verbindt zich met al de gelijk-gelaagde energieën en wel uit de Wet van volheid, waaraan God Zijn kinderen laat deelnemen. Daar de Vader jullie de vrije wil in de hand gegeven heeft, zijn jullie ook mededeelnemer van deze volheid en jullie scheppingen vermenigvuldigen zich niet alleen, maar verheffen zich tot een hogere macht, waarmee jullie deel hebben aan de volheid.

Wanneer jullie lichtvolle scheppingen in de wil, uit de Geest en een Geest met de Vader uitzenden, dan is de volheid, die naar jullie terugkeert: licht, vreugde, vermeerderde kracht te doen voortbrengen en te scheppen tot roem en lof voor de heilige Godheid. Zijn jullie scheppingen negatief van aard, dan zijn ze uit jullie vrije wil gegrondvest en ook eveneens uit de volheid maar roepen het tegendeel te voorschijn: Nog meer duisternis in het rijk van de duisternis!

Besef de ernst van Mijn woorden en de ernst ven Mijn vragen aan jullie om moeite te doen, eindelijk binnen te treden in de straal van het licht uit het oerlicht, in de straal uit de zon van de Vader en in deze straling te blijven en jullie niet met het eindpunt van de straal te identificeren, maar jullie om te draaien en in het licht te kijken, in de zon, in de volheid, en zo bewust te worden, dat jullie kinderen van de Allerhoogste zijn!

Dan valt de meditatie jullie niet zo zwaar, dan treedt er gedachten-stilte in. Licht, dat jullie uitgezonden hebben, keert naar je terug. Zodra jullie je terugtrekken, wanneer je wilt, een kaars aansteken ter verbetering van de concentratie, komen golven van uitgezonden licht naar je toe, hullen jullie in en nemen jullie dit licht mee in de diepere lagen van je Zijn, jullie steeds weer bereidwillig overgevend aan deze meditatie, waardoor jullie leren, je van de moeizame oorlogen op deze aardbol te verheffen in rasse schreden door heel het Universum. Dat is de diepere betekenis van de meditaties, waardoor Ik jullie leid: het ontwaken tot je geestelijk Zelf, tot het Een worden met Mij, met God in jullie.

Zo leid Ik jullie ook nu in een korte meditatie, omdat de avond al ver is. Nogmaals: Blijf niet aan de woorden hangen, maar geef je, als je alleen bent, helemaal over aan Mij en je eigen meditatie-woorden vanuit je innerlijk stromen je toe en leiden je naar de diepte.

Ik ben niet een mens buiten jullie zelf, die jullie leid. Het is de ontsluiting van het innerlijk Woord, dat in ieder van jullie zijn bron heeft en mogelijk tot een bruisende stroom zou kunnen worden. De meditatie hier is maar een voorbeeld en werkt voor de gemeenschap hier en daar onderrichtend.

Zo zijn jullie rustig in jezelf en stellen jullie in op liefde, vrede, zegen, licht. Woorden, die jullie al vaak hebben uitgezonden en die nu als zegen naar jullie terugstromen. Jullie zijn geopend voor de lichtgolven en nemen ze op. Ze doorstromen je mens-zijn door je achterhoofd, via de schedel, het centrum van Barmhartigheid, via de Liefde, het centrum tussen de wenkbrouwen, naar het Geduld, naar het hart, de goddelijke Ernst, naar de Wijsheid, naar het centrum van de goddelijke Wil en tenslotte de goddelijke Orde.

Licht doorstroomt jullie mensen...Licht in iedere cel van je lichaam....Licht in alle organen, door alle banen...licht, leven, genezing, kracht...en omdat jullie uit de liefde geboren zijn, als zoon als dochter van de eeuwig heilige Vader, behouden jullie deze volheid aan liefdeskracht niet voor jullie, maar ze doorstroomt je handen, Jullie worden de warmte gewaar in jullie handpalmen en geestelijk zegenen jullie opnieuw met dit licht, met deze kracht.

De Liefde vloeit verder als warme stroom langs jullie benen naar beneden, en jullie worden het sterke pulseren in jullie voetzolen gewaar. Nu spreek Ik jullie imaginaire kracht aan: Zoals de wortels van een grote, machtige boom gaan stralenbundels van jullie voeten diep in moeder Aarde naar binnen. Ze doordringen de bovenste lagen van de aardkorst en dringen tot de wateren in het aardse innerlijke door: Liefde, kracht, licht, zegen stromen in iedere druppel van de onderaardse wateren. Een zijn jullie met de stroom van het grondwater, een met de goddelijke Wil, die zich symboliseert in dit grondwater, en ergens treden deze wateren aan de oppervlakte van de aarde en overal stromen de gezegende druppels heen om de hele aarde, op en in haar. Zegen, licht...

Maar de stralen van Liefde gaan nog dieper, Ze doordringen harde rotsgesteenten en hitte verbindt zich met het vuur uit de Hemelen, de hitte van de hete aardstroom, van het magma. Vuur pulseert in het innerlijk van de aarde. Vuur is ook in jullie, krachtig, en dit vuur brandt als warmte van leven in iedere cel van je lichaam. Adem het reinigende vuur van de goddelijke Orde, waarin jullie moeder aarde straalt!

Jullie voetzolen zijn heet. Hitte breekt door de voet en ook op de wreef worden jullie de warmte gewaar. Deze warmte stijgt nu omhoog door je botten tot je knieën, tot jullie bekken. Weer opnieuw worden jullie de warmte van het kosmische liefdesvuur gewaar in je handen, en het centrum van de goddelijke Orde draait in het lichte schijnsel van de vuurkracht met de wijzers van de klok mee. In dit centrum blijven jullie de komende tijd een beetje, waardoor je het vuur van de liefde en van het Leven bewust wordt.

Laat deze vurige kracht nu via je wervelkolom omhoog stijgen door het centrum van de goddelijke Wil! Jullie worden de zachte rotatie gewaar, via het centrum van Wijsheid, ook hier worden jullie de aanraking gewaar van het goddelijke Vuur. Hemel en aarde, verenigd in het centrum van de goddelijke Ernst. Geduldig geven jullie je over aan de oefeningen, om tot Zoon, tot Dochter van de eeuwige heilige Vader hier in het aardse kleed te rijpen. Liefde geeft jullie vleugels in je streven en de barmhartigheid van de Vader geeft jullie kracht, steeds weer opnieuw met jezelf te worstelen. Jullie worden nu de opstijgende jubel in je gewaar: “Vader, eeuwige heilige Vader, mijn geestelijk oog is thuiswaarts gericht, niet meer in de diepte van de duisternis, maar gericht op jouw Licht. Ik ben uit Jou. Dank, O Vader, in diepste deemoed buig ik me, Jouw kind, voor Jou. O eeuwig heilig Zijn, dat ook mijn Zijn is, ik aanbid je!”

Na dit gebed worden jullie je nu weer van je lichamelijkheid bewust. Beeindig in bewustzijn je meditatie, terwijl jullie de levenskracht in je handen, in je voeten door beweging bemerken. Ik, Jezus Christus, ben innerlijk deze kracht in jullie. Wees steeds open hiervoor, want de mens heeft de neiging, om zich hiervoor te openen, maar er zich ook weer voor af te sluiten!

Nu is het tijd, in alle ernst het bewustzijn van het menselijke te verlossen en de ziel te verheffen, waarmee zij zich met je hoger Zelf, de zoon, de dochter van de Vader kan verenigen. Mijn bescherming, Mijn zegen is met jullie allen.

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2022 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 58. Les
Tref-impuls