Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

De liefde tot God
De weg naar mystieke Eenwording

Les 52

Mijn vrienden, Ik, JEZUS CHRISTUS, groet jullie en ben de levende kracht van het Leven, de genezing voor mens en ziel, in iedereen van jullie. Ik kom naar jullie toe, spreek jullie aan, niet enkel alleen hier in de kring, maar steeds, overal op jullie weg.Niemand is hier alleen, vaak echter sterft Mijn Woord weg in het gebeuren van ruimte en tijd. Het is de mens, die niet hoort. Het is de mens, die Mij niet in zich hoort. Geen vraag blijft onvervulbaar, maar weet, vaak is de invulling anders, dan de mens het zich voorstelt.Nog voordat je de gedachten van de vraag tot een einde hebt gedacht, zijn er al geestelijke krachten in beweging gezet, om jullie te helpen, zo, hoe het voor je ziel en jullie verder hoger op komen in het Licht aan de andere kant van alle tegenstellingen het beste is. Kijk eens op jullie tot nu toe gelopen weg terug!

Hier en daar worden herkenningen terug belicht: Destijds moest dit of dat gebeuren, en vandaag zie ik alles met heel andere ogen, terwijl ik weet, dat me deze belevenis in mijn huidige baan, op mijn weg gebracht heeft. Toen jullie echter destijds door de duisternis liepen, waren jullie vertwijfeld. Ook toen riepen jullie om hulp, en nu, terugkijkend, herkennen jullie, dat jullie geholpen werden, maar anders als de mens het zich voorstelde. In deze genadetijd is het jullie opgave, om vanuit het heen en weer slingeren, een stilstaand midden te vinden. Maar steeds als jullie vanuit het menselijke met je verstand denkt: <Zo moet het zijn> dan is er door dit denkproces een richting aangegeven en deze richting moet gevolgd worden door de mens, totdat deze beseft: Ik heb verkeerd gedacht! Waarom, zo zul je dan zeggen, is ons dan het verstand gegeven? We zijn toch steeds geroepen om een besluit te nemen, niet wetend, of dit goed is of verkeerd. Ik antwoord jullie daarop: Het is niet essentieel of het besluit goed of fout is. Ze zijn, vanuit de Geest gezien, steeds goed, want het is je weg op deze aardbol. Belangrijk is alleen je innerlijke instelling hierbij.

Als jullie bereid zijn, je gevoelens, je gedachten, woorden en werken steeds weer op Mij, het Leven, het Licht, de Liefde af te stellen, dan zet je ook zekeren stappen in dit Leven, in dit Licht, in deze Liefde. Onbelangrijk is hoe je besluiten maakt, gebruik je verstand niet, om steeds weer over het hoe en waarom gedachten te maken, maar gebruik het in de zin van, dat je heldere besluiten in Mijn Geest maakt, dat deze besluiten steeds vanuit het hier en nu, vanuit het Heden zijn genomen. Besef, dat het toekomst-gericht denken jullie hindert! De mens is gewend, alles vooruit te plannen. Een bekend gezegde is: “De mens wikt, God beschikt!” Als jullie je op dit “God beschikt” concentreren, rusten jullie in de tegenwoordige-tijd en je gedachten draaien uit de toekomst weer meteen terug om krachtig in het hier en nu door je verstand te werken.

Gedachten zijn krachten van immense sterkte. Hier, in de wereld van de materie, kunnen jullie deze krachten niet zien. Maar ik zeg jullie, hebben jullie dit aardse kleed afgelegd, dan zien jullie, dat iedere gedachte probeert, zich direct te verwezenlijken. Gedachten zijn ideeën, waarmee jullie omgaan en deze energieën willen door jullie, via je verstand in het geestelijke, in de Liefdeswerken, gebruikt worden. Tot hiertoe hadden jullie gedachten gevormd, zij het in positieve of in negatieve zin, en ze streefden naar gelijke gedachten, verbonden zich hiermee en keerden versterkt weer naar jullie terug. En opnieuw hebben jullie iedere gedachten-patroon ontvangen, opnieuw door gedachten versterkt, de vorm vergrootte zich, werd tot op zich zelf staande gestalte, die vorm aannam en handelde op grond van de kracht, die je in deze gedachten-constructie gelegd had.

De tijd is nu rijp, Mijn geliefden, dat jullie leren, met deze energieën om te gaan, dat jullie leren, je eigen scheppingen te herkennen, ze, als het nodig is, door krachtige, liefdevolle tegen-gedachten te neutraliseren, waardoor jullie uit dit heen en weer geworpen zijn, uit deze pendelbeweging, in het Licht binnentreedt en deze geweldige scheppingsenergie daarvoor inzetten, materie in hogere trilling te brengen, haar als het ware te vergeestelijken. Al jullie wegen, die jullie tot nu toe zijn gegaan, leiden uiteindelijk tot het Ene doel, tot jullie erfdeel, tot je zoon-, tot je dochterschap van God. Ik leid jullie individueel op je weg, ieder gaat een andere weg. Weliswaar zijn jullie hier in een Gemeenschap bij elkaar geleid, maar deze betekent alleen steun, de weg zelf gaat ieder alleen. Wanneer je de hand in de Mijne legt, dan wandelt hij of zij in het Licht, in de Liefde, in het Leven. Indien je ze niet in de Mijne legt, dan ga je toch de weg naar het Licht, in de Liefde, in het Leven, maar ben je dit niet bewust. Begrijp dit fijne onderscheid. Jullie zijn in het bewustzijn binnen getreden. Deze broeders en zusters gaan ook hun weg terug naar de Vader aan Mijn hand, ze zijn zich dit alleen niet bewust. Jullie zijn op grond van dit bewustzijn nu opgeroepen om je erfdeel te aanvaarden en met de krachten van het Universum met de scheppingskrachten te werken. Deze scheppingskracht is Liefde. Ik sprak over rituelen. Kijk in het heelal, in de kosmos! Beweegt daar niet alles volgens een bepaalde Orde? Ga nu naar de microkosmos. Is ook hier niet de beweging bepaald? Overal is een bepaald verloop. Hierdoor zijn je voorspellingen, dat een stof zich zus of zo verhoudt slechts mogelijk geworden.

Zoals deze aarde om de zon draait, zo bewegen jullie je ook schijnbaar van het Licht weg en weer naar het Licht toe, maar je ware Zelf heeft dit Licht nimmer verlaten. Wanneer je nu het patroon, jullie b.v. te ontmoeten in de Gemeenschap, met elkaar te bidden, samen te zingen, in je midden een kaars aan te steken, te zien als een steeds weer terugkerende omcirkeling om een imaginair-middelpunt, om God, dat alles in jullie, maar ook tegelijk buiten jezelf is, dan begrijp je de symboliek. Waarom werd er in de oerreligie gedanst? Zie ook hierin, dat al in de oerreligie de fout werd gemaakt om een middelpunt te zoeken, denk maar aan het <Gouden-Kalf>, In plaats van God, het Licht, de Liefde; het Leven, de Kracht als middelpunt te zien en te beseffen, dat alles toch om Hem en in Hem draait en beweegt.

De mens schept beelden, zoals een Gouden-Kalf of in de huidige tijd de rijkdom, waar het om draait. Jullie zijn tot bewustzijn ontwaakt en beseffen in alles de beweging van het licht en in dit licht tegelijk ook de beëindiging van al de wetten van de aardse materie, want ze zijn enkel en alleen voor tijd/ ruimte bedoeld, ze gelden in andere nivo’s niet meer. Door je verstand zijn jullie in staat om je in hogere gebieden te verplaatsen, zijn jullie in staat om ook zelf actief aan de verandering mee te werken en deze verandering beginnen op de eerste plaats bij je zelf! Ik leid jullie door je gedachten-krachten.

Ik laat jullie ook de scheppingen zien, die je zelf in het leven hebt geroepen en nog steeds roept, waaraan je net zo lang gebonden bent, Mijn geliefden, totdat je deze gebondenheid weer vrijmaakt. Nu kom Ik terug op het begin: Verlossing betekent: De gedachten-constructies, die je geschapen hebt zover vrij te maken, dat je hieraan niet meer onderworpen bent, maar dat je, overeenkomstig je erfdeel, met deze vormen kunt werken, zoals met gedaanten, die je terzijde staan en je helpen.

Voorbeeld: Een gedachte is geboren: Deze vader is erg ziek, hij heeft hulp nodig! Deze gedachte om hulp werd in jullie midden gebracht. Jullie hebben door dit uit te spreken, het woord helpen door je willen-helpen versterkt. In liefde dachten jullie aan de mensen, die met dit gebeuren worstelen. Op hetzelfde ogenblik, terwijl het gebed van jullie zuster je beroerde, hebben jullie een Lichtwezen geschapen, dat iedereen, die hulp zoekt, bijstaat en zegenend Licht in rustige zelfbeheersing, in gelatenheid, ja in het getroost zijn, naar de zieke gebracht. De sluier, die het hier en het hiernamaals scheidt, werd door de kracht van je gedachte, jullie schepping, weggetrokken en de betreffende zag het land van het hiernamaals. Hij zag zijn toekomstige thuishaven. Hij zag dat de dood niet bestaat, maar dat het bewustzijn verder gaat in het land, dat hij of zij zelf geschapen heeft, in de tijd, dat deze mens nog op aarde was.

Het is het land van je gedachten. Een zogenaamd tussenrijk, een paradijselijk rijk voor diegenen, die de liefde in gevoelens, in gedachten, in woorden en daden omzetten. Het is het land van liefde, van troost, waar Ik de aankomende met Mijn Licht begroet. Dit land is voor jullie zeer vertrouwd, want daar zijn jullie scheppingen. Ze zijn voor jullie nog onbewust. Ontwaak ook hier al tot bewustheid, Ik leid jullie! Herken in het ritueel het binnenkomen in de kracht van je erfdeel, het binnenkomen in God. Onbelangrijk is, hoe het ritueel verloopt, zie daarin enkel het beeld, dat deuren eerst geopend moeten worden, voordat je in het vertrek kunt binnentreden.

Zo vraagt het ook om voorbereiding, hetzij door een lied of door een gebed, door het aansteken van een kaars, of door het afstemmen op het innerlijk-domein, door een binnengaan in de innerlijke tempel, in jullie innerlijk-Heiligdom. Geleidelijk leren jullie, al je uiterlijke zintuigen af te sluiten, de innerlijke zintuigen te openen en daarmee binnen te treden in de wereld van de Geest. Ik leid jullie opnieuw in een meditatie. Zie ook daarin een zeker ritueel en ook, dat het niet precies in acht genomen hoeft te worden op de wijze, zoals het gegeven is, maar zo, zoals ieder individueel zijn weg gaat, zo mag hij of zij ook individueel zijn meditatie doen. De meditaties zijn voor mensen gegeven als hulp voor een beter begrip. Ieder van jullie gaat zijn weg aan Mijn hand. Het is stil in jullie. Maar hier en daar omcirkelen je nog gedachten. Stuur deze weg, deze gedachtenwezens, die jullie zelf geschapen hebben! Rust keert terug in je hersencellen, want je ziel werkt nu krachtig via het gebied in het achterhoofd, het centrum van Barmhartigheid. O Ziel, jij hoort Mij, kom! Je ziet ook Mijn Licht, kom! Je ervaart Mij in Mijn Kracht, kom!

Maak je los van het menselijke. Nog doorstraal je met je leven Barmhartigheid, Liefde, Geduld, Ernst, Wijsheid en Orde en alle organen, die met deze Centra verbonden zijn. Ja, leven pulseert tot in de toppen van je tenen. Trek nu je kracht terug! Net zoals toen je de eerste keer in je lichaam afdaalde, dat je op deze aarde, in deze incarnatie als woonplaats dient, zo ben je ook in staat om deze krachten weer terug te trekken, niet alleen ´s nachts, maar ook in het volle bewustzijn van de mens, uit je voeten, uit je onderbenen, uit je knieën, je bovenbenen, uit de Orde, uit de Wil, uit de Wijsheid, uit de Ernst, uit het Geduld, de Liefde en de Barmhartigheid.

Nu klopt het Leven, dat Ik ben, weer in je achterhoofd. Kom Ziel, verlaat het mensenkleed! Kom, reik Mij je hand! Jij bent vrij, je bent in staat om het aardekleed af te leggen, want het is belangrijk, dat de mens leert, zijn bewustzijn uit dit lichaamskleed te bevrijden en te leggen, in jou, die het ware Kind van de Vader is, de innerlijke Zoon, de innerlijke Dochter. Zie je het Licht? Kom, Mijn geliefde en bevrijd je! Nu stijg je met Mij op! Je bent vrij! Kijk naar de mens, die je als kleed dient. Ja, je wordt dankbaarheid gewaar, dat het je dient, dat de mens het leed draagt, dat jij bepaalt, waardoor de mens door het duister in het Licht kan doordringen. Nu is het bewustzijn bevrijd en rust in jouw geestelijk Ik.

Jij kijkt in de zwarte nacht en toch is het Licht, want Mijn Licht verlicht en in dit Licht zie jij, dat al de pijn in dit tijdelijk leven verandering is van donker naar Licht. Zoals de zaden in de donkere aarde liggen en door het leven, door het licht worden verwarmd en tijd nodig hebben, totdat ze door de aarde heen breken en het licht begroeten, zo heeft ook de mens zijn tijd voor ontwikkeling nodig. Jij ziet nu niet alleen dit aardse leven, maar je kijkt bij jezelf naar de verschillende tijdsperiodes en beseft ook hier en daar, waarom je mensen pijn bezorgd hebt.

Je beseft ook de verandering door de tijden en kijkt door de tijden heen in Mijn Licht van de Eeuwigheid. In dit Licht verhef jij je vrij en ongebonden door de materie heen. Je ziet het hemellichaam van deze aarde in je cirkelen. Je verbreedt je Zijn vanuit je engte van een menselijk kleed tot in een ruimte van alle scheppingen, tot in de uitgestrektheid van God. Nu tril je, aangeraakt door de kracht van de oneindigheid, maar geleidelijk aan leer je in dit Licht te bewegen en dit Licht ook in je mens-zijn te laten zakken, waardoor het je uit deze toestand en in dit Licht, iedere seconde van het hier zijn, dient.

Je bevindt je nu buiten de materie in geestelijke sferen, je kijkt op het schepsel mens. Je ziet donkere gedachten-golven op je afkomen. Je ziet echter ook het licht, de Liefde als zegenende kracht in gedachten-vorm. Beide golven staan nu tegenover elkaar. Jij bent Licht, O ziel, en dit Licht verlicht ook je donkerheid, die je doorschrijden wilt om dit te leren kennen en ook om te helpen, waardoor deze golven zich bevrijden in God, die boven goed en kwaad is, HIJ IS, en jij, o Ziel, bent, zoals Ik Ben! Onderken, dat licht en duisternis in de vrije wil hun basis hebben. Kom en wees! Neem dit bewustzijn mee terug in het mens zijn! Bestraal het in je menselijk kleed, waardoor de mens begrijpt, dat hij ook in het hier en nu is en in dit Zijn de materie oplost, al het tegenstrijdige losmaakt. Dat is de waarheid. Dan ben je nu weer Een met je mensenkleed.

Je straalt je levenskracht weer in. Bloed vloeit in het ritme door de aderen en beleeft en voedt elke afzonderlijke cel van het lichaamskleed en de kracht van het <Ik-Ben de Ik-Ben> stroomt in iedere cel binnen. Met iedere adem is de mens zich deze kracht bewust, omdat hij nu het ogenblik beleeft, ja, doorleeft. O mens, zie het Licht op je hoofd. Je bespeurt de pulserende vibratie in het centrum van Barmhartigheid op je schedel. Je wordt de straalkracht gewaar in het centrum van Liefde, die alles in je verandert. Heb geduld, O mens, alles heeft tijd nodig om te groeien! Blijf ernstig op de weg van het midden, op het ogenblik, in het <Ik-Ben de Ik-Ben>!

Noch het een, nog het ander: Ik-Ben!

De wijsheid van de Geest ontsluit in je, O mens, in een volheid, die je niet kunt voorstellen. De goddelijke kracht uit de scheppingsenergieën, jouw kracht, staat je opnieuw ter beschikking en je beweegt je in de richting van de Orde, in het Ik-Ben, noch beweging , nog stilstand.

Zie in deze paradox God!

In deze stilte is eeuwigheid, is God, is Zijn. Neem deze innerlijke stilte eruit, daar waar je de weg gaat en blijft in het <Ik-Ben De Ik-Ben> en je leeft in de Eeuwigheid, in het ogenblik, en krachtvol zijn je stappen door ruimte en tijd.

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2024 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 52. Les
Tref-impuls