Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

Liefde van de creatie
De creatie van de spiegels voor zelfde rapport

Les 9

Ik, JEZUS CHRISTUS, heb jullie naar deze kleine plek in het bos geleid. Mos ligt aan jullie voeten, vruchtdragende struiken staan in bloei, bomen zijn om jullie heen gegroepeerd, waarvan de takken zich neigen voor de gemeenschap beminnende Kinderen Gods, waaronder Ik verblijf. Is niet een wonderlijke dag met zonneschijn ten einde gegaan? Straalde ook niet een straal van de eeuwige zon van Jezus Christus naar binnen in jullie hart? Een mantel van liefde in om jullie heen gelegd en ondanks de koele avondwind gaat er een stroom van warmte door jullie heen. De warmte van de Liefde pulseert door je aderen.

Ook als de mens nog zoveel vragen heeft en het ene of ander niet begrijpt, de ziel weet omtrent de samenhangen en Ik, jullie vriend en helper, verduidelijk deze aan de mens, opdat hij in de trilling van de Liefde, die de ziel reeds draagt, kan binnentreden. De Schepping is een eenheid, zo sprak Ik en verder: De een dient de ander. Zo zitten jullie op het zachte mos, op struiken, tegen een boomstam geleund. De trilling van de je omgevende planten is jullie in liefde toegewijd. Jullie zijn eens in de eeuwige thuisomgeving door de ontwikkeling geschreden. Wanneer jij je hebt vervolmaakt en je gezegend bent met de zegen van de kindeigenschap, dan, Mijn geliefden, voelen de planten dit, die om je heen zijn.

Je dient je dit zo voor te stellen: De Schepping hunkert naar liefde, die echter nauwelijks op aarde meer te vinden is, het allerminste naar het plantenrijk. Geen dankgebed bereikt de planten meer, terwijl zij zich in de vruchten wegschenken. Geen liefdesstraal beroert hen en daarom is de hunkering naar liefde tot het onmetelijke gestegen. Het is het verlangen naar verdere ontwikkeling.

Ik heb jullie over de eeuwige-thuisbasis verteld, dat de reine geestwezens, terwijl ze door de schepping wandelen, de mineralen, de planten en de dieren helpen, om zich in de grondeigenschappen van de wezenseigenschappen Gods te vervolmaken, doordat ze in deze scheppingsvormen liefde laten binnenstromen.

Deze opgave zou ook die van jullie moeten zijn. De planten, bijv. het mos aan je voeten, draagt deze grondtrilling van liefde uit het eeuwige Zijn in zich en zoekt nu de gelijke trilling bij jullie, de kinderen-Gods. Zij streeft jullie tegemoet en wacht op de liefdesstroom, die een liefdeskind in de zuiver-goddelijke wereld steeds uitstraalt.

Hier op aarde zijn het slechts weinigen, die zich vol liefde neerbuigen over de kleinste en laagste scheppingsvormen, zij het naar een grashalm, zij het een steen, zij het naar het mos of naar kruidenplanten. De planten willen zich wegschenken aan het Godskind, omdat zij het oergevoel in zich draagt, dat zij zich door het wegschenken hoger ontwikkelt naar het doel, om via de groepsziel een echt Godskind te kunnen worden.

Liefde is een kringloop: van God via Zijn kinderen in de schepping een omgekeerd straalt liefde terug vanuit de schepping via Godskinderen, die zich in diepe dankbaarheid buigen voor God en Hem aldus de liefde terugbrengen. Deze kringloop is hier op aarde onderbroken en jullie, Mijn leerlingen, dienen deze kringloop weer in ere te herstellen. Jullie liefde dient eigenlijk van gelijke trilling te zijn voor iedere plant, ongeacht of ze als onkruid in je tuin groeit of zich als vrucht aan jullie wegschenkt.

Liefde kent geen grenzen, ook niet in het plantenrijk. Ook al mag een roos door haar geur en haar schoonheid jullie veel vreugde brengen, ook het onopvallend kruid aan de rand van de weg dient jullie met dezelfde liefde als alles, dat zich buigt voor het Godskind en zo ook voor de eeuwige Schepper, want in ieder kind Gods is ook een vonk van de eeuwige Geest aanwezig, want door de zegen, Mijn geliefden, wordt door God, de Vader-Moeder-Geest, een deel van zichzelf in het kind gelegd. Het gaat erom, dit licht te doen uitgroeien tot een vlam van liefde, ook in de zuiver- gebieden, waarin het Scheppingskind in liefde dient. Met de zegen van het goddelijk-kind-zijn verwerft het tegelijk de mogelijkheid om of te dienen of te heersen...

Na de -repatriering van allen door de test van de wilsvrijheid van de kinderen- Gods zal er echter nimmer meer een Val plaatshebben, omdat er in de zuiver- wereld geen scheiding van bewustzijn is, is de ervaring van de duisternis bewaard en zijn al haar schakeringen door het goddelijk-kindervolk oproepbaar als beelden. De gevallen broeders-zusters zijn voor al die anderen, die hun vrije-wil nog willen uitproberen de weg vooruitgegaan en hebben laten zien, waar deze poging van heersen en beheerst worden, toe leidt.

Daarom zeg Ik: Oordeel niet, opdat jullie niet zelf veroordeeld wordt. Wees dankbaar voor de weg op aarde, ook dankbaar ten opzichte van hen, die uit vrije wil door de meest donkere lagen gaan. Hun ervaringen, die jullie onbewust opnemen, mogen jullie als voorbeeld dienen.

Terug naar het plantenrijk: Jullie liefde tot de planten trilt op aarde nog zeer verschillend. De planten hebben de mens echter gezocht, ja, ze voelen, ze beleven in zich, wat de mens aan voeding, aan genezingshulp, nodig heeft. Bijvoorbeeld wordt de mens, die in liefde met de planten verbonden is, de zaden van heilplanten door de wind in zijn naaste omgeving gewaaid, opdat hij niet meer, zoals het nu nog geschiedt, moet plukken, doch dat hij de genezende heilstromen direct dankbaar op kan nemen en zich in deemoed buigt voor de planten en ze in de Naam van de Scheppergeest, in liefde zegent. Wanneer jullie in je tuin rondkijken of als jullie door de vrije natuur lopen en je door bepaalde planten aangetrokken voelt, dan luister in je naar binnen, en je zult weten, wat die plant je wil schenken, ja wat ze reeds voordat jouw blik op die plant viel, begreep, wat je nodig hebt en zij in dienende liefde je wil schenken.

Voorbeeld: Je wandelt door een park en je blik valt op een struik. In volle bloei staat deze voor je. Ofschoon nog andere struiken ook ernaast in bloei staan, heeft juist deze bloesem je bijzonder blij gemaakt in je voelt in jezelf een innerlijke beroering door de teerheid van de bloeiende bladeren, die om de stuifmeelstengels gegroepeerd zijn. Je weet niet, dat deze plant je met haar liefde overgiet, en je tegelijk genezing brengt, omdat je door een ongeval een shock bij de draagt, omdat je angsten hebt, die je je niet kunt verklaren. Dit is slechts een voorbeeld onder duizenden. Een plant, die heel vaak in je omgeving optreedt, die je vaak ontmoet met je blik, wil je iets vertellen, wil je helpen, wil je op iets opmerkzaam maken.

Ik neem nu een heel eenvoudig voorbeeld: Nu bloeit overal op de weiden de paardebloem. De een valt de gele bloei op en hij verheugt zich over de lichte stralen van deze plant. Een ander ziet deze plant als onkruid. Deze plant symboliseert het licht, de zon. Wanneer nu de positief ingestelde mens deze paardebloem nadert, dan vindt er een uitwisseling plaats van genezende krachten, want de paardebloem, slaat de zonne-energie in zich op om deze nu aan de naar zon snakkende Gods kinderen vol liefde door te geven, want reeds lang genoeg was de winter met weinig zonneschijn. Licht mag het worden in jullie, zo wil de plant je zeggen, ook in overdrachtelijke zin. Licht in iedere cel van je lichaam en Licht in je ziel!

Een ander ziet deze plant als lastige onkruidplant en rukt haar onbedachtzaam en liefdeloos uit de grond. Wanneer deze mens zich in zijn gedachten en handelen zou kunnen waarnemen, niet alleen tegenover deze plant, maar ook tegenover zijn medemensen, dan zou deze kunnen waarnemen hoe hij steeds meer het licht in zelf plattrapt.

Het Licht, dat door de instralende Oercentraalzon van de liefde van de hemelse Vader versterkt in alle mensenkinderen binnenstroomt, wordt door bovengenoemde mens omgezet in agressie tegen alles, wat licht en helder is in zijn omgeving. Vandaar, dat betrokkene een boosheid ontwikkelt tegen deze plant, die het waagt hem het zonnelicht tegemoet te stralen. Aan deze beide voorbeelden, die diametraal tegenover elkaar staan, en je daarom als voorbeeld werden beschreven, mogen jullie de spanwijdte tussen Licht en Duisternis beseffen.

Ik heb jullie laten zien, dat de schepping jullie in alles dienen wil, zowel voor het lichaam als de ziel. In de fijnste substanties helpen de planten je ziel, om zich te reinigen en haar last op het fysieke lichaam over te dragen. Andere planten helpen om deze last van het lichaam te dragen, daardoor, dat ze het lichaam genezing schenken. Weer andere planten schenken zichzelf in de vorm van gezonde voeding. Zelfs, wanneer de mens zich door gif in zijn omgeving verontreinigt en de plantenwereld daardoor schade heeft opgelopen, dient deze de Godskinderen toch nog altijd in diepste liefde.

Begrijpt daarom, Mijn geliefden, dat iedere plant haar bestaansrecht heeft. Wanneer jullie hier of daar nog een plant uit je tuin meent te moeten verbannen, dan denk daar in wijsheid over na, wat deze jouw wil zeggen, opdat jij je aan het optreden van deze plant zelf mag leren kennen, en Ik help je erbij, wanneer je jezelf door deze zelfkennis omvormt.

Op de nieuwe aarde, Mijn geliefde leerlingen, zal jullie voeding alleen daarin bestaan, wat de boom en struik jullie vrijwillig schenken. De Schepping op de vergeestelijkte aarde is niet langer grofmaterieel als nu en jullie zelf zijn dan ook door de liefdesstraling en jullie eigen inspanning zelf veranderd en weten dan, waardoor en waarmee je de vruchten van de planten dienen en helpen kunnen.

Zolang jullie nog in je zware fysieke juk over de aarde gaan en nog niet differentieren kunnen, omdat je gevoelens en onderscheidingsvermogen nog niet ver genoeg geschoold zijn, vraag Mij dan om je bij al je handelingen bij te staan. Dan leg Ik je de gevoeligheden in je hart, hoe en waarmee je de plantenwereld dient te handelen.

Want waarlijk, Ik zeg jullie: De wereld van de planten is een wereld van belevenissen en gevoelens, zoals de taal van de hemel uit belevenissen bestaat, zo bestaat ook de taal tussen de planten uit belevingen. Wanneer van jullie uit naar de planten uitsluitend liefde stroomt, dan kunnen jullie deze planten geen pijn berokkenen. Zijn jullie gedachten gemend met gevoelens, als “Jou plant, wil ik niet in mijn tuin hebben, jij stoort mijn orde...”, dan vermaan Ik je: Mens, leer jezelf kennen en ga na, waaraan het bij jou nog ontbreekt! Pas dan neem deze plant uit je tuin en tracht met Mij en met Mijn kracht in liefde-trilling te komen.

In de komende weken, geliefde leerlingen, ga Ik met jullie door het plantenrijk, en zo jullie willen, kan ieder voor zich een bepaalde boom uitkiezen. Weet, dat een boom heel veel energie omvat en iedere boom bereid is, deze energie aan jullie af te geven, anderzijds ook heel erg naar liefde verlangt, net zoals alles in de schepping naar liefde snakken en ook jullie ernaar verlangen. Nu, zoek je een boom uit, hetzij uit je tuin of uit de vrije natuur, schenk deze boom nu je volle liefde en zegen hem in de Naam van de Vader en tracht nu met deze boom een betrekking aan te gaan.

Zoals tot jullie kleine vriend, de steen, zo dienen jullie ook te trachten met deze boom een innige verbinding op te bouwen. Zoals jullie hier en daar al stromen van liefde tot de steen hebben beleefd, zelfs wanneer het een stukje muur is, gemaakt door mensenhand, zo dienen jullie ook tot deze boom, jullie grote vriend in de natuur, stap voor stap een relatie te ontwikkelen. Leg je hand op zijn huid, de bast! Ook jullie zijn omhuld door een huid, die je beschermt. Ook in jullie stroomt de vloed van leven, net zoals in de boom het leven stroomt. Ook jullie zijn, symbolisch gesproken, met je voeten geworteld op de aarde en streven rechtop staande en gaande met opgeheven hoofd de hemel tegemoet. Ook de boom strekt zich het zonnelicht tegemoet en spreidt zijn takken en bladeren uit om maar zoveel mogelijk zonlicht op te kunnen nemen en om te kunnen vormen voor jullie als geschenk.

Ook jullie dienen je ziel, die in vergelijking met de boom, de kroon van de mens is, ruimte te verschaffen, doordat je je opent en je ziel zich boven je hoofd kan uitspreiden, als een bloemkelk, je als de stam en de takken van een boom, om de hoogste energie, de Liefde uit God, te ontvangen. Nog is jullie ziel overwegend in jullie lichaam. Zolang de mens nog mens is en met zijn intellect strijd voert tegen de ziel, zolang kan de ziel zich niet verheffen boven de mens uit. Keert de mens echter naar binnen in zijn hart en laat de liefdesstroom vandaaruit stromen, dan kan de ziel zich boven de mens verheffen en boven zijn hoofd uitspreiden.

Dat moge jullie tot opgave zijn: Ga bewust door de schepping, neemt bewust de planten om je heen waar en neem ze in je op en keer steeds weer terug naar jullie vriend, de boom, om aldus je innerlijke gevoelsleven te scholen. Ik leid jullie ook hier en toon jullie je vriend, die nu voor jullie de boom is aan wie jullie je groeien en gedijen kunnen observeren.

Geliefde broeders, zusters, Ik zegen jullie in deze kleine kring, ieder afzonderlijk, en ook hen, die vandaag niet erbij konden zijn. Ik zegen hen, die dichtbij of veraf, de weg met Mij gaan en zegen allen, daar Ik uiteindelijk allen thuisbreng in de eeuwigheid, uit ruimte en tijd.

Voel Mijn hand op jullie schedel, beleef geestelijk de opening, opdat zich je ziel kan verheffen en laat je gevoelens naar boven stromen in de nu donkere hemel, die niettemin door de eeuwige Zon van de Vader-Moeder-Geest doorstraald is en blijft! Mijn zegen stroomt.

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2024 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 9. Les
Tref-impuls