Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

De liefde tot God
De weg naar mystieke Eenwording

Les 70

Mijn vrienden, Ik, JEZUS CHRISTUS, zegen jullie hier in de gemeenschap en ook allen, die jullie in je innerlijk voor het geheiligde uur, voor de wijding van de opdracht, ter sprake brengen.

Enige tijd terug voerde Ik jullie naar een rustplaats op een bergtop. Daar reikte Ik jullie symbolisch wijn en brood. Ook vandaag gaan we in de Geest naar deze hoogte, want dit heeft een diepe betekenis. Vanuit daarboven, het doel al zeer nabij, kijken jullie ver uit over het dal. Jullie zien al jullie zusters en broeders, die nog afzien, en over steile afgronden het pad beklimmen. Jullie blik zweeft over het land, jullie kijken in de verstoorde schepping, horen de dieren in je klagen, en je weet van de opdracht, die in je innerlijke rust. Hoewel het verlangen, de top stormenderhand te nemen, om eindelijk weer Thuis te zijn, groot is, weet je, om deze Thuishaven in het eigen willen, zonder omkijken naar je broeders en zusters, de schepping met inspanning te verwerven, je dat geen vreugde geeft. Te diep zou al het leed van het aardse gebeuren nog in je natrillen.

Jullie zijn om mij heen verzameld, in jullie handen dragen jullie het geestelijke zwaard van de goddelijke Wil, dat Ik jullie overgedragen heb. Het zwaard, dat jullie tot strijders van God maakte en dat jullie met Mijn waarschuwing gegeven werd, het steeds in volle deemoedige Liefde te gebruiken, want dan vibreren jullie gelijk met de goddelijke Wil.

Beide mogelijkheden, ook het gebruik van dit zwaard, om macht te krijgen, zijn aan jullie gegeven, want alle kracht – het Erfdeel van de Vader – liggen in jullie. Zo zal mijn waarschuwing nog naklinken, wanneer jullie de Weg verder door ruimte en tijd betreden, de geestelijke gaven ontwaken en daarmee is jullie de macht gegeven, met deze gaven te werken.

Mijn vrienden, Ik reik jullie wijn en brood. Beiden, het drinken uit de kelk en het breken van het brood, zijn zinnebeeld voor de overgave aan mijn broeders en zusters. Als Ik jullie vraag om hetzelfde te doen, terwijl je de kelk met de drank met Mij deelt en ook het brood met Mij breekt, dan is ook dit een oproep aan jullie: Volg Mij na!

Geef je over en dien de broeders en zusters, dien de Schepping, het mineralen-, planten- en het dierenrijk, ook de natuurwezens. Dien de vier elementen: Vuur, Water, Aarde en Lucht en je groeit verder in de vervulling van je geestelijke opdracht: De wereld, die je nu nog omgeeft, deze wereld van het uiterlijke zijn, in haar geestelijke werkelijkheid om te vormen.

In het zwijgen, Mijn geliefde vrienden, ontsluit zich in jullie de Geest van het Zijn. Alles spreekt met en tot jullie. Alles, wat om jullie heen is, wil op dezelfde manier dienen, zoals jullie bereid zijn om in deemoed te dienen en daarmee lief te hebben.

Wanneer er in jullie krachten boven komen, denk dan aan deze avond terug en aan Mijn vraag om je steeds bewust te zijn, dat een zoon, een dochter, van de Vader van al het Zijn zich deemoedig buigt, want in alles is Geest.

In het buigen is de alles verenigende liefde aanwezig en die streven jullie na. Maakt geen scheiding meer in je hart, maar laat Mij nu door jullie over de Aarde gaan en alles verenigen, wat gescheiden is of gescheiden lijkt.

Keer nu je blik, die nog naar de bergwand gericht is, draai je om, en kijk naar het doel! Ik ben bij jullie, bij ieder afzonderlijk. Mijn rechter arm ligt op je schouder, met de linker hand laat Ik jullie het Licht zien.

Laat nu al de zwaarte los en stroom binnen in het licht van de Eeuwigheid, om vanaf nu steeds hierin te blijven! Het innerlijk licht is sterker dan jullie aardse zon, het doorstraalt je en een golf van liefde en barmhartigheid omgeeft je. Ik laat jullie datgene zien, dat Mijn en jullie Vader is. Ik toon jullie de weg naar het Vaderhuis en Ik wijs jullie de weg naar de eeuwigheid, waaruit jullie kwamen en waarheen jullie terugkeren. Laat de tijd achter je en treedt in de eeuwigheid, in jullie Zoon-, resp. Dochterschap!

Ik, Oervader, groet mijn Zoon en Dochter in het aardse kleed! Beluister Mijn Woord en neem het in je hart op, daar, waar Ik en de hele hemel zijn! Vrede omgeeft je, de vrede van de geboorteplaats, mijn Zoon, mijn Dochter. Vrede zal door jullie op aarde ontstaan, op deze planeet, die zo veel leed draagt, door deze weg, die jullie nu in het aardekleed gaan. Vrede in het mineraal-, planten- en dierenrijk! Vrede onder Mijn kinderen.

Geheiligd was het uur, waarin jullie je verzameld hebben. Vrede vervulde jullie harten, toen jullie bereid waren je geboorteplaats te verlaten om je voeten in deze vredeloze wereld te zetten. Jullie beloofden om vrede en liefde op deze aarde te brengen. Vrede, vreugde en liefde.

Vaak waren jullie vreugdeloos in dit aardse gewaad en jullie hebben de innerlijke vrede vertwijfeld gezocht. Mijn Zonen, mijn Dochters, in jullie is vrede, in jullie is vreugde, in jullie is liefde, want in jullie is de geboorteplaats, in jullie is de hele-hemel. Keer daarom in je innerlijk-domein naar binnen en hef ook hier de scheiding op, die je nog steeds tussen binnen en buiten maakt!

Zodra jullie als mijn Zoon, als mijn Dochter over deze aarde wandelen, dan zijn jullie in Eenheid met al het geestelijk Zijn om je heen. Jullie kijken achter de materie, die jullie aardse ogen je tonen. Jullie kijken in Mijn Geest en beseffen tegelijk, dat je met deze Geest Een bent. Er bestaat geen scheiding in de Geest. Het Woord, dat Mijn Zoon jullie gaf, is dan voor jullie werkelijkheid geworden. Jullie rusten in Mijn hart, hebben dit nooit verlaten.

Ik, Oervader, heb bij allen Mijn hand op het hoofd gelegd, voordat je de stap in de duisternis waagde, om daarin Licht te zijn. Ik zegende jullie en Ik beloofde je Mijn genade uit de Barmhartigheid, wanneer jullie je in de duisternis dreigden te verliezen.

Mijn zonen, Mijn dochters, jullie hebben de duisternis overwonnen, jullie kijken in het Licht, jullie zien Mij. Opnieuw leg Ik Mijn hand op je hoofd, ditmaal op het hoofd van het mensenkind, dat in zich de Zoonschap, Dochterschap uit Mijn Geest draagt.

Ik zegen je Mijn kind in het mensenkleed. Werp alles, wat je aan de materie ketent, af! Zie, Mijn genade helpt je om de laatste banden door te snijden. Mijn Barmhartigheid bevrijdt je van de aardse banden. Kom en wees Licht midden in de duisternis, Licht, dat jij eens beloofde te zijn!

Mijn zoon, mijn dochter, wordt binnen in je de Wijding gewaar, die je geestelijk ontving, toen je voor deze opdracht gekozen hebt. Deze Wijding straalt nu in je op, vernieuwt zich voor het aardse tijd-ruimte gebeuren.

Luister, Mijn kind en hoor het leed van de schepping om je heen. Besef, het is Mijn leed, want in alles ben Ik de Geest! Het is echter ook jouw leed, want jij bent Een met de Geest. Maar in jouw handen is de macht en de kracht uit Mijn erfdeel gelegd, opdat aan dit leed nu een einde komt.Zo zend Ik jou, mijn Zoon, mijn Dochter, als Mijn Lichtkind, door Mij gezegend, vooruit! Werk met de volle beschikking vanuit deze geestelijke Kracht!

Ik, je Vader, ben alom tegenwoordig in je en treed, verenigd met jou, mijn Zoon, mijn Dochter, over de aarde. Vervul, wat je beloofd hebt! Onmetelijke liefde, doorstraald door Mijn verlangen, doorstroomt je aardse-zijn.

Kom naar huis, mijn Kind, en breng bij Mij in het licht al wat duister is geworden en hef de tegenstelling op, die je nu nog ziet!

Mijn Zoon, mijn Dochter ga nu in de Eenheid van al het geestelijke Zijn en met Mijn kracht, die ook jouw kracht is, en met Mijn macht, die ook jouw macht is, en met Mijn liefde, die ook jouw liefde is, over de aarde en trek voortaan geen grenzen meer!

Amen

Mijn vrienden, Ik, Jezus Christus, jullie vriend, spreek jullie vrij, want Ik beleer jullie nu in je innerlijk-domein zelf. Alleen daar zul je de waarheid vinden.

Vrijheid draagt ook gevaren in zich, mijn vrienden. Deze zijn jullie allemaal getoond. Leg de scholing niet naast je neer, opdat, wanneer je uit je innerlijk de impuls ontvangt om deze ter hand nemen, dan wordt ze ergens opgeslagen! Het zal juist die plaats zijn, die je verder helpt, wanneer je twijfelt, welke Weg je hoort in te slaan.

Vanwege de wet van de vrije wil mag Ik jullie niet beïnvloeden. Maar alles, wat om je heen is, is behulpzaam, maar alleen als jezelf wilt, de terug liggende scholing of een of ander boek, dat -geestelijk gezien- door Mij geïnspireerd is, maar ook, zoals Ik jullie geleerd heb, de schepping om je heen. Alles is symbool voor je en toont je de Weg naar volkomenheid. Mijn vrienden, er wacht een wonderlijke wereld op je, de wereld van de Geest!

Nogmals: Enkel in de stilte opent zich deze wereld voor je, en ze verlangt naar het Kind van de Eeuwig-heilige Vader en Zijn liefde.

Ga met Mij binnen in je naar de geestelijke gebieden en schep uit jezelf de kracht om Licht midden in de duisternis te zijn! Ieder lied van een vogel zal het Kind van de Vader verblijden, de bomen ruisen jullie een lied van vreugde toe, de wind zingt voor jullie een melodie en in het kabbelen van een bron jubelt de oergeboorteplaats, je Oorsprong, om je aan de Geest van volkomenheid deel te laten hebben. Alles wat je ook maar op deze aarde omringt draagt de Geest van God in zich.

Uit deze Eenheid scheppen en je weg in dienst ervan stellen is niet zwaar en niet zonder vreugde! Je gewone dagelijkse leven bedrukt je niet meer, maar je werken, uit deze volheid scheppend, staat in de vervulling van je eenmaal gegeven belofte.

De kelk in je handen, symboliseert de bitterheid in het tijd-ruimte-gebeuren. Mijn geliefde vrienden, zullen niet zwaar op je ziel drukken, maar door jullie vreugde aan lichtheid winnen, want de bitterheid in het tijd-ruimte-gebeuren, waar Ik ook door ging, wordt door jullie verwandeld, zoals Ik eens water tot wijn veranderde. Kom, Mijn geliefde schare, en begeef je op weg, hetzij samen in het mensenkleed of gescheiden, dat zal voor jullie geen probleem meer zijn, want in de Geest zijn en blijven jullie steeds in Mij en in God, jullie en Mijn Vader, die tevens jullie Moeder is. Laten we samen de volgende stap in je geestelijke vrijheid voltrekken: Iedereen is werktuig, de waarheid ligt IN jullie! Mijn zegen vervult jullie! DOOR jullie wandel Ik in Eenheid met de Geestelijke God voortaan over deze aardbol.

Amen

Slotgebed:

We verenigen ons in het gebed, danken voor de kracht uit de Geest van de Vader en laten deze kracht, de zegen en de liefde binnenstromen naar al onze medebroeders en medezusters, troostend, liefhebbend en vrede brengend. Wij vragen om vergeving, laten schuldbewust ons hoofd zakken, maar gelijktijdig doorstroomt ons het verlangen van de Vader in onze Heer Jezus Christus, het verlangen, dat ook in onze ziel leeft. Dit verlangen verbindt zich met het verlangen in de schepping naar het licht van de Eeuwigheid, naar vrede, naar vrijheid in het geestelijk Zijn, zonder geweld, zonder heersen, en zonder overheersen.

Zo straalt deze Geest ook binnen in de dierenwereld en helpt daar het leed te verminderen, leed, dat de dieren elkaar aan doen, zich hiervan niet bewust zijnde, en leed, dat de mensen, onze broeders en zusters elkaar aandoen. De barmhartige goedheid van het Moederlijke-principe streelt zacht over al dit leed, want wij zijn hier op aarde de beheerder van jouw Geest, O Vader. Wij kunnen dit leed omvormen, het veranderen. Dat doen wij op dit ogenblik met de hele innigheid van ons innerlijke Zijn, dat met het Jouwe, O Vader verbonden is.

Liefde straalt, liefde verbindt! Zo zijn we nu Een met alle broeders en zusters, die net zoals wij, moeite doen midden in een naderende vuurstorm wakker te blijven. Geliefde hemelse Vader, wij weten: Het is een geestelijk vuur, het is Jouw vuur en wie zich op Jou afstemt, hem zullen de vlammen niet verteren. Wij zijn de boodschappers van Jouw barmhartigheid en zijn ons dat bewust. Dat geestelijke vuur haalt naar huis, O Vader en wij waren destijds bereid in het thuishalen met volle inzet mee te helpen door tijd-ruimte en in het Heiligdom, Vader, bij jou. Deze belofte is nu in tijd-ruimte weer in ons bewustzijn en wij zijn ons ook de kracht bewust, Jouw Zoon, Jouw Dochter te zijn en ook, dat wij uit Jouw kracht kunnen en mogen handelen.

Vader, daarom willen we niet meer Jouw zwakke kind zijn, maar sterk en vast in het geloof, in het vertrouwen en in de liefde, Vader, tot Jou, omdat er geen scheiding bestaat tussen al wat er is. Deze hernieuwde belofte vervult ons en maakt ons bereidwillig, Vader, Jouw heilige Geest op een bepaald moment te ontvangen.

Vader, wij danken voor de huidige avond, voor de scholing, waar Jouw Zoon ons doorheen leidde en stoppen niet meer met bidden om daardoor te groeien en daardoor actief aan de grote verandering, aan het proces naar de thuishaven, mee te werken.

Vader, zo is het!

Nu en altijd!

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2023 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 70. Les
Tref-impuls