Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

De liefde tot God
De weg naar mystieke Eenwording

Les 59

Mijn vrienden, Ik, Jezus Christus, ben niet alleen gast bij jullie, maar binnen in jullie de vriend van je ziel. En als deze vriend schrijd Ik gezamenlijk en in de eenheid met jullie over deze aardplaneet. En jullie groeien nu langzaamaan uit je kinderschoenen, om in het zelfstandige leven van een zoon of een dochter van de eeuwige heilige Vader binnen te gaan.

Dit is een ontwikkelingsproces. Precies zoals jullie je van het ouderlijke huis bevrijd hebben, zo maken jullie je nu vrij van de binding van een werktuig, omdat jullie zelf allemaal werktuigen zijn. Jullie maken je echter ook vrij van de binding aan een groep, om een innerlijke verbinding te verkrijgen. Jullie kunnen doorgaans tot aan jullie levenseinde in vriendschap met elkaar verbonden zijn, elkaar ook steeds weer van tijd tot tijd ontmoeten, en zijn desondanks niet aan elkaar ge–bonden, toch ieder is een vrij Kind van de Allerhoogste, werkend vanuit het Erfdeel van het Kindschap naar buiten.

Als deze zoon, of als deze dochter schrijden jullie door je aardse opgaven en stopt met richten, te veroordelen, te oordelen; want in de Eenheid met God, de Vader, straalt je eigen goddelijkheid door je heen en door ieder daad, die je oprecht volbrengt, ongeacht of het in je beroep als leraar is, als musicus, als huisvrouw, op het kantoor, in de Eenheid met God werkt door jullie God! Jullie zijn in werkelijkheid niet gescheiden van de Al-Ene, De Enige, de Geest, die alle insluit, omsluit. Alles is toch in Hem, van Hem doordrenkt en doordrongen.

De meditaties, die Ik jullie leerde, zullen jullie tot je eigen goddelijkheid voeren. Waarbij ik benadruk, dat jullie niet gelijk aan God zijn, maar lijkend op God. Aan God gelijk zijn, zou inhouden het Absolute. Toch dit zal voor jullie, zoals door het werktuig al gezegd is, nooit mogelijk zijn. Het Absolute schrijdt in alle eeuwigheid voor jullie uit, en voor het Kindvolk is het een vreugde, dit Absolute in de Eeuwigheid te doorvorsen en de diepte van het goddelijke Zijn in steeds weer nieuwe aspecten te begrijpen.

Door de meditaties gaan jullie naar de diepte van jullie goddelijke Zijn, jullie Oorsprong. Jullie geraken niet van vandaag op morgen in de diepste concentratie, zo dat de aarde en al het aardse om je heen zich verdiept en jullie de zeven maal zeven niveaus overwinnen en jullie de Eenheid, de mystieke vereniging met de Geest, bewust bent, want dit vraagt standvastige oefening, en deze oefening gaat stap voor stap vooruit.

Nog steeds, Mijn vrienden, zijn jullie in de pendelbeweging en oordelen jullie naar licht, naar duisternis, goedheid, boosheid. Jullie bewegen je nog steeds midden tussen de uitersten van dit aardse zijn.

Nu herhaal Ik een terug liggende Openbaring: Stap uit de pendelbeweging, en plaats je in de straal van het Licht, welke jullie zijn, en keer je niet naar het eindpunt van de stralen, namelijk het verloren gaan hier in ruimte en tijd, maar keer je om en kijk naar het Licht van de Eeuwigheid!

Deze omkering van 180 graden bewerkt, dat je ook al je medebroeders en zusters in het Licht van de Eeuwigheid ziet, ongeacht, hoe ze zich gedragen. Je kijkt niet in de spiegeling, maar kijkt achter de spiegeling. De eindpunten van de uitgezonden stralen zijn onvolkomen, ze verliezen zich, hoe mooi geschilderd, in de duisternis. Echter het uitgangspunt van de Lichtstralen is de Oorsprong, is God, de Vader, zijn jullie als de zonen en dochters en niet alleen jullie, maar al jullie medebroeders en zusters.

Hoe jullie broeders en zusters zich hier en daar gedragen, is voor jullie, wanneer jullie er aanstoot aan nemen, steeds een verwijzing naar je niet overwonnen ego. Jullie identificeren je dan met het eindpunt van je Lichtstraal en niet met de zoon, met de dochter van de Vader.

Jullie houden niet zo van elkaar, zoals jullie zijn, en jagen doelen na, die je door het najagen nooit kunt bereiken, maar alleen in de toestand van het Zijn.

Ik ben de Ik ben, in alle Eeuwigheid dezelfde!

Ook jij, Mijn broeder, Mijn zuster, bent in de Eeuwigheid dezelfde. Al het andere is toch slechts de duisternis, die in het Licht van de Oerzon opgelost wordt en het behoort tot jullie opgave, deze duisternis vrij te maken. Maar hoe willen jullie duisternis vrijmaken, als je ze niet kent van te voren? Daarom struikelen jullie nu over de duisternis, over jezelf, waardoor jullie door het inzicht meer naar de vrijmaking van de duistere wereld toegroeien.

Als Ik jullie door de meditatie voer, dan heeft dat meerdere gronden. Het bewustzijn behoort weer in jullie te ontwaken, dat jullie medescheppers zijn en steeds geweest zijn, ook hier in het aardse. Jullie zijn de scheppers van je omgeving! Ja, jullie zijn schepper van je toekomst en ook het verleden hebben jullie zelf geschapen. Voortaan is het aan jullie, met deze scheppingskracht niet meer onbewust om te gaan, maar bewust in deze heilige macht en kracht weer naar binnen te groeien.

Iedere gewaarwording, die in jullie omhoog komt, is al het begin van een schepping. De gedachten vormen de gewaarwording tot daad. Het woord kan de schepping bespoedigen, maar ook gedachten zijn sterk genoeg, om iets materieels toe te voegen, met andere woorden: te Scheppen!

Jullie hebben vandaag een voorbeeld overgebracht: Jullie hebben angst om als musicus voor een grote gemeenschap op te treden en daar jullie kunt te tonen. Deze angst, die jullie al voor de voorstelling hebben, vormen gedachtengolven en doorzien al je toekomstige luisteraars. Het negatieve, dat je als angst uitgezonden hebt, bereikt de ontvanger. Jullie komen in de zaal en je kijkt naar de gezichten van je luisteraars en je herkent nu jezelf: Datgene, wat je uitgezonden hebt, lees je in de trekken van het publiek. Nu is het jullie opdracht, met je scheppingskrachten bewust om te gaan.

Jullie krijgen een opdracht om bij dit voorbeeld te blijven, voor een groot publiek te spelen.”Vader, ik ben je Kind en uitgezonden om mensen vreugde te brengen. Mijn mens kan niets gedaan krijgen, O Vader, dat weet ik, maar mijn geestelijke Erfdeel, gekregen van Jou, kan in de Eenheid met Jou alles gedaan krijgen en zo ga ik met Jou, om vreugde te brengen.” In deze straling, die in het Lichtvolle ook opnieuw de ontvanger zoekt, betreed je de zaal, en een heel ander publiek kijkt naar je. Overeenkomstig geldt dit voor het beroep van leraar, voor alle beroepen, waarbij veel mensen samen komen. Maak steeds onderscheid tussen autoriteit en autoritair. In de Eenheid met God, jullie Vader, zijn jullie doorgloeid van Licht een Autoriteit. Dat wat je zegt, heeft handen en voeten, omdat het in de Geest gegrondvest is en door de Geest is vervuld. Er spreekt dan ook niet meer de mens, maar je Hogere Zelf, de zoon, de dochter in de Eenheid met de geestelijke kracht.

Deze kracht stroomt via de Zoon, via de Dochter en grijpt alle luisteraars. Een autoriteit kan ook nooit nagestreefd worden: Dat zijn jullie, wanneer je in het Zijn leeft. Jullie zijn het niet, wanneer je het jezelf toewenst, wanneer je wilt en daardoor je in het menselijke Ego begeeft. Dan kunnen jullie hoogstens autoritair werken en zijn daarmee voor velen ongeloofwaardig.

Toen Ik over de aarde ging, zei Ik vaak de Woorden: “Ik spreek niet uit Mij zelf, het is de Vader, die door Mij spreekt.” Dit zij jullie als voorbeeld, want ook jullie zullen door oefening in de Eenwording met al het Zijn in het bewustzijn van de ziel van jullie Hoger Zelf naar binnen groeien, en dan spreken jullie niet meer uit je mens-zijn, maar uit de Eenheid van de Zoon, de Dochter van de Vader.

Al jullie moeilijkheden, die vaak nog optreden, gaan op hetzelfde moment liggen, indien jullie je in de straal van je Licht, het Licht toegekeerd, verplaatsen. Observeer jezelf, hoe vaak je nog oordeelt, met hoeveel voorstellingen jullie je nog bezig houden.

Verwissel echter voorstelling niet met de kracht van de imaginatie, waarbij de voorstelling zich eveneens zo kan verwerkelijken als je verbeeldingskracht, dezelfde imaginatiekrachten.

Wanneer jullie je een gebeurtenis voorstellen en deze voorstelling steeds weer met je gedachten voeden, dan werken scheppingskrachten en die voorstelling slaat vroeger of later, precies zo als jullie ze hebben voorgesteld, in, om jullie te tonen, dat je medescheppers bent.

Een voorstelling is steeds gescheiden van de goddelijke Wil, is steeds jullie eigen wil, terwijl de Imaginatiekracht, die Ik jullie leerde, in de Eenheid met de Liefdewet staat en steeds verbonden is met de Liefde-uitstraling, begeleid door de deemoed, die een dochter, een zoon van de Allerhoogste in zich draagt.

Vanuit deze deemoed is het Kind, die deze imaginatiekrachten aan Mijn hand toevertrouwt, in staat, de omgeving in het volle Licht te veranderen. Deze verandering gebeurt steeds in de Eenheid met de Geest en in het bewustzijn, dat het Kind uit de kracht van de Al-ene alles ontvangt in een volheid, die onbegrensd is. Toch weet het, dat het uit zichzelf tot niets in staat is.

Nog een keer voor een beter begrip: Het Ego gelooft, zijn voorstellingen uit eigen kracht te verwezenlijken. Waarbij een voorstelling, rijk te worden, zich doorgaans in het materiele toont, ja de schatten van deze wereld worden jullie aan de voeten gelegd. Maar omdat jullie met je willen onbewust machten dwingen, om naar jullie gebod te handelen, om jullie voorstellingen door te zetten, zullen deze geweld-machten je weer tegemoet treden en jullie moeten het evenwicht scheppen, doordat jullie deze machten dienen. Alleen liefde is in staat om deze eens gemaakte binding vrij te maken. Het echter aan de tijd, geen nieuwe bindingen meer aan te gaan, maar bindingen tot ver-bindingen in de Geest te transformeren.

Begrijp, dat de scholing, die Ik jullie vandaag geef, gedeeltelijk ver vooruitloopt, omdat er allang opgaven op ieder van jullie liggen te wachten, die jullie vrijwillig aangenomen en beloofd hebben om te vervullen.

De mens kan zonder verstand voor de volheid staan, toch, geloof Me, groeit hij stap voor stap in de volheid naar binnen, omdat jullie aan Mijn hand wandelen. Wat vandaag nog onverstandig lijkt, dat is morgen voor jullie vanzelfsprekend.

De imaginatiekracht is een wilskracht, uitgeoefend in de vereniging met de helpende geestelijke krachten, de krachten van liefde. Er komen tijden, waarin deze hulp nodig is, Ik heb ze jullie beschreven: Balken van ineengestorte huizen versperren je de weg naar je om hulp roepende broeder. Dan, Mijn getrouwen, is de kracht in je om met de zegen van de liefde, materie te bewegen. In de Eenheid met de schepping vragen jullie aan deze balken “Ga omhoog!” en de materie gehoorzaamt door de hoogste kracht in het universum, de liefde.

Wanneer jullie je dit nu nog niet kunnen voorstellen, denk er dan steeds aan, dat het alleen daaraan ligt, dat jullie je nog steeds met het eindpunt van de uitgezonden lichtstraal identificeren. Geest is onbegrensd en ook jullie zijn onbegrensd. Krachtig werkt de Geest.

Aanschouw het Universum, kijk naar het gesternte, en erken de wijsheid van de Geest! Van de Macrocosmos verzinkt je bewustzijn in de Microcosmos en jullie zien ook in het kleinste dezelfde heilige Wetten, een Orde naar de eeuwige Wet van de Liefde: de een dient de ander.

Pas als je in deze Wet bent binnengetreden, je standpunt 180 graden hebt omgekeerd, dan, Mijn vrienden, is voor jullie dat, wat Ik openbaarde, geen sprookje meer, maar de vreugdevolle werkelijkheid van je eigenlijke zijn.

Wanneer jullie via je gedachten nu al in het materiële je scheppingen herkent, en jullie weten ieder uit eigen ervaring, dat dingen, die je je levendig voorstelt, ook daadwerkelijk uitkomen zowel in het negatieve als in het positieve, hoe zijn jullie werken dan eerst in het volle bewustzijn van je goddelijkheid, jullie Zoonschap en Dochterschap!

De meditatie helpt jullie verder, om je concentratie op dit hoger bewustzijn niet alleen in te stellen, maar te verdiepen. Nu hebben jullie nog tijd, om een hogere bewustzijnstoestand te ontwikkelen. Nu hebben jullie nog een bepaald afstemmingsritueel nodig. Maar in het verloop van de oefening, in het uittrekken van je kinderschoenen, zijn al deze voorbereidingen nietmeer nodig, maar de verwisseling van een bewustzijnstoestand in de andere toestand treedt in tienden van seconden op en jullie zijn werkelijk tegelijk bewoners van de hemelse en de aardse sferen.

Op het moment geloven jullie je alleen als bewoner van deze aarde te zien. Nog een keer dus Mijn uitnodiging, voor de derde keer: Verander je standpunt! Al de oefeningen, die ik jullie leerde, helpen jullie daarbij.

Wanneer Ik jullie nu in een meditatie voer, dan is deze alleen een verdere bouwsteen, een verdere stap naar je Hoger Zelf, naar de oon, naar de Dochter, die jullie in het innerlijke zijn, op weg naar de Zijnstoestand, uit iedere pendelbeweging haalt.

Zo richt je concentratie op je schedelpunt! Precies halverwege het achterhoofd, is de zetel van de ziel. Van daaruit breidt ze meteen een fijn wortelvlechtwerk, haar kracht, in het lichaam verder uit. Zij schenkt iedere cel leven. Trekt ze dit leven terug, dan wordt het lichaam zwaar, tot aan de toestand, waarin jullie haar niet meer voelen, dan is hij vederlicht. Jullie willen is dan uitgeschakeld, en je ziel verheft zich vrij boven je hoofd en kijkt stralend in het Licht van de Eeuwigheid, in haar eigenlijke Zijn.

Nog onderga je de vertakkingen van de zielekracht in je lichaam, de stroom van het leven in iedere cel. Warmte pulseert door je lichaam. Je voetzolen pulseren. De ziel straalt via de lichaamscellen naar buiten en vormt voor de mens de omringende aura. Zo straalt de ziel ook via je voeten naar buiten en verbindt zich met de aarde, waaruit je lichaam geschapen is, met de aarde, die jullie voedt, die jullie draagt.

Jullie voelen nu in de voetzolen het pulseren van je levenskracht. Levenskracht is zoals Liefde. Levenskracht is onbegrensd. Zo ervaren jullie, hoe de stroom van Liefde zich met al het leven tot aan je voeten verbindt, met de microben in de aardkruimels, met de wormen, met de wortels van de planten. Hebben jullie ook niet wortel-geschoten op aarde? Maar niet zoals een boom, die zijn standplaats niet kan veranderen...Herken de symboliek: Jullie kunnen je standplaats veranderen!

Wordt de liefde voor de dieren gewaar, tot de kleine kevertjes, die zich over de aarde haasten. Alles heeft in de Schepping zijn opdracht en vervult deze. Zou de ene niet de andere dienen, dan zou er een chaos zijn. De enige, die in deze Schepping niet dient, is de mens! Hem is de vrijheid gegeven, maar deze vrijheid moet in het inzicht uitmonden: “ Alleen in dienstbaar zijn ben ik werkelijk vrij, daar ik in het dienen uit de volheid schep. Want in die mate waarin ik dien, dienen mij ook alle schepsels.”

Nu ervaren jullie, hoe warmte bij je benen omhoog gaat tot bij de knieën. Opnieuw straalt deze warmte, dit leven, de Liefde uit naar de kleine dieren, naar de planten, de struiken, naar al het leven op aarde, dat tot aan je knieën reikt. Jullie zijn een in deze Liefde, in dit leven, in vastige wisselwerking met ieder leven. Stop met het maken van scheiding in al het Zijn om je heen en treed in verbinding met al het Geschapene!

De warmte stijgt via je benen verder omhoog, via de bovenbenen tot aan je bekken. Ook in je handpalmen pulseert de liefde, het leven. Liefde, zo herhaal Ik, is grenzeloos, wil zich met Liefde verbinden. Jullie zijn Liefde in de hoogste voleinding, een Zoon, een Dochter van de Vader, deze liefde stroomt via jullie naar al je naasten, naar wie jullie liefdevolle handen uitstrekken.

In jullie pulseert tegelijk de goddelijke Orde, die jullie in de Macro-en Microcosmos herkennen, die iedere chaos tot heilige Orde brengt. Ook de chaos in jullie bevrijdt zich en trilt in de goddelijke oermacht, de kracht, die door liefde Orde schept.

In de Geest buigen jullie je hoofd en buigen zo voor de wil van God! Jullie ervaren de rotatie van het centrum van de Wil, en precies als een druppel, geven jullie je over aan de zee van de goddelijke Wil: ”Vader, niet ik, maar Jij door mij in alles, wat ik doe. Jouw Wil geschiede. Ik geef me aan de stroom van deze Wil over, het water dient me als symbool, het vraagt aan mij, waarheen het moet stromen, het stroomt!” Zo stroomt ook het leven, de liefde in jullie, en niet jullie wil schept de toekomst, maar jullie:”Vader, zoals Jij wil. Het is allemaal goed, zoals het is!”

In deze stroom van goddelijke Wil duiken jullie in de volheid de Wijsheid binnen en beginnen jullie uit deze te scheppen. Jullie hart is met Ernst vervuld en Mijn roep in jullie beroert je tot in de diepte van je zoonschap en dochterschap.

Vanuit de Ernst van het dienen zijn jullie uit de volheid van het Licht in deze wereld van duisternis gegaan, om door de Liefde deze duisternis weer op te lossen. Er is nog een beetje geduld nodig. Zijn jullie ongeduldig, dan staan jullie wil weer op het punt, de leiding over te nemen.

Zijn jullie echter in de staat van het “IK BEN, de IK BEN”, een zoon, een dochter van de Allerhoogste, dan vragen jullie niet meer: “Wanneer, waar?” maar plaatsen geduldig voet voor voet en oefenen in deemoed en overgave. Dit vervult je opnieuw met Liefde, opnieuw weer Leven, bekroond door de Barmhartigheid en jullie staan nu niet meer met neergeslagen hoofd, maar rechtop, in de Lichtstraal kijkend tot aan de Oergrond van je Zijn.

In deze volheid staande, zeggen jullie de woorden: ”Zo is het, Vader, Het gebeurt en geschiede naar Jouw Wil!” Jullie spreiden in de Geest de armen uit en jullie bemerken: Het is je ziel, die zich via je lichaam naar buiten beweegt en zich geestelijk verheft, de armen uitgespreid om de zichtbare en onzichtbare Schepping in de GEEST VAN EENHEID te ontvangen.

Oefen de concentratie uit het Licht, dat Ik ben en dat jullie zijn! Jullie uitgestrekte armen dalen neer, Ik reik jullie Mijn hand, en jullie leggen je handen in de Mijne. Laat nu jullie Imaginatiekracht werken: De ziel is niet zwaar, ze is licht, ze kent geen grenzen. Ook als Ik zeg: ”Reik Me de hand”, dan ben Ik toch ook in haar en het uiterlijke oplichten van Mijn Zijn verbindt zich met het verlichten in de ziel van Mijn Zijn in haar. Ik leg Mijn vrije arm om de schouders van Mijn vriend, Mijn vriendin, en beide kijken we nu in het Licht.

Zie in dit Licht uit de eeuwigheid je Oorsprong! O Mijn broeder, O Mijn zuster, zie ook de kracht van je Erfdeel, dat weer naar je toe kan stromen! Maar alleen zoveel, als je bereid bent op te nemen, stroomt in je binnen.

Besef, toen je jouw Oorsprong, de Oerzon, God, als straal verliet, heb je het Licht, dat jij in de Oorsprong bent en steeds zult zijn, zelf verlaten en je hebt je in jouw voorstelling steeds verder verwijderd tot aan dit eindpunt hier, in het aardse zijn.

Nu kijk je naar de Volheid, waar je uit vandaan komt en kunt het niet begrijpen, dat jij die Volheid zelf bent. Ontgroei je kinderschoenen en treedt binnen in de Volheid van dit Licht!

Licht, Leven, Liefde, veel begrippen voor een en hetzelfde! Met jouw gedachten kun je nu met Mij wandelen, waarheen je graag wil. Of het nu het verre Afrika is, of hier in de nabije omgeving een zieke bij te staan, allemaal hetzelfde, Ik zwijg nu in Woorden voor korte tijd, en jullie gaan nu helemaal je intuïtie na en laten de imaginatiekracht werken, dat jullie de uit de innerlijk voorgenomen opdracht vervullen en het gebeurt in en uit de goddelijke Geest.

Ik zwijg.....

Nu kom, en vul je aardse lijf weer met leven, met Liefde, en iedere cel van dit aardse lichaam zal bereid zijn, je te dienen, wanneer je de Volheid van de Liefde in je aardse lijf legt. Is het niet een wonderlijk werkstuk? Bemin je lichaam, houd van haar! Dank het, dat het je dient en het lijf vervult zijn doel hier in het aardse zijn, de ziel met iedere cel te dienen, en de ziel in haar gelukzaligheid, als Zoon, als Dochter van de Allerhoogste nu te kunnen laten werken. Vul dit aardse lichaam met hemelse kracht!

In al je ledematen onderga je nu de stroom van het leven. Beweeg je! Laat je gewillig door Mij leiden, niet in het willen, maar in de toestand van het Zijn. Jullie hebben steeds die vrijheid. Zegenend sta Ik in jullie kring, en Mijn zegen stroomt ook naar buiten naar allen, die deze Woorden lezen.

In de Geest bestaat er geen scheiding, in de Liefde is alles een!

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2024 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 59. Les
Tref-impuls