Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

De liefde tot God
De weg naar mystieke Eenwording

Les 49

Mijn Liefde straalt door jullie. Mijn kracht heeft jullie vervuld, en Mijn scheppingsgeest werkt in jullie. Geef elkaar geestelijk de handen, zodat jullie door Mij, Jezus Christus, tot zelfstandige werktuigen in en uit Mijn Liefde worden! Jullie kunnen dit nu al zijn, in die mate, hoe je de Liefde verwerkelijkt, ze in de daad omzet, ze laat uitstralen.

Op elk moment in jullie bestaan, zijn jullie Mijn Lichtdragers, als jullie je in de Eenheid met God en daarmee ook in de rein geestelijke wereld bevinden. Bewegen jullie je echter in de wereld en zijn jullie gedachten overwegend op deze gericht, dan verwijderen jullie je – menselijk gezien – van het Licht van Mijn Liefde. De ziel treurt en spiegelt deze treurnis in de mensen binnen en de mens wordt ziek bijvoorbeeld en wordt daardoor op de weg naar het Licht terug gehouden.

Mijn trouwe schare, jullie hebben vandaag bemerkt, welke geweldige, hemelse en genezende kracht door jullie vloeit, indien jullie je voor dit openen. Doch dit was enkel het begin. Ik wil graag jullie – zoals een orkaan – met Mijn Geest overbrengen, dat jullie als helder lichtende fakkels ver weg stralende zijn en de atmosfeer van deze aarde met jullie Licht verlichten.Door Mijn binnenstromende Liefde werken jullie in de tijd van de actieve verandering van de huidige materie en hogere trillende deelmateriële gebieden.

Jullie zijn Geest uit de Vadergeest en jullie erfdeel zal je geleidelijk aan weer in handen gelegd worden, want als vrije zoon cq. dochter van de Vader traden jullie in de Schepping. Zijn gedachten zijn jullie en God, de Eeuwige, spiegelt zich in jullie terug.- Het zal weer zijn, dat Hij aan jullie, aan ieder afzonderlijk Zijn zoon en dochter, weer Zijn heldere vreugde heeft, omdat de zoon of de dochter beseft, hij of zij is niet enkel dit menselijke gewaad. Het Kind beseft, dat deze voorbijgaande toestand enkel tot gewin van verschillende inzichten dient, om uiteindelijk met de kracht van het heilige Erfdeel weer in verbinding te zijn: Om voort te brengen en te scheppen in alle Eeuwigheid. Deze kracht is Liefde. Deze kracht ben Ik, Jezus Christus.

Met menselijk verstand zullen jullie werkelijk de eeuwige heilige Waarheid niet kunnen begrijpen. Daarom leer Ik steeds weer: Neem elkaar aan, behoudt het goede, en wat je niet begrijpt, leg dat naast je neer. Al de volgende sfeer, waarin jullie begrip van tijd en ruimte niet meer gelden en waar ook eens de aarde in zal stromen, kunnen jullie niet begrijpen. Hoe zullen jullie dan de Wijsheid van de hemel begrijpen?

Zo maak je geen gedachten. Aan de hand van jullie bewustzijn leg Ik jullie uit, wat jullie begrijpen kunnen. Daarom spoorde Ik ook het aanleggen van een dagboek aan. Toch geldt ook hier, zoals bij de gezamenlijke scholing: Ieder handele naar zijn harte-bevinding.

Door vragen en antwoorden voer Ik jullie in steeds dieper bewustzijn en wat jullie vandaag nog niet begrijpen, is morgen al vanzelfsprekend. Beschouw het overeenkomstig, zoals de ontwikkeling op deze aarde in de laatste honderd jaar. Een mens, die zijn honderdste verjaardag op deze aardbol viert, weet nog, hoe het honderd jaar geleden begon en hoe razendsnel het door de techniek veranderde. Het is in die zin gesteld, of de techniek een zegen voor de mensheid is. Vanuit het geestelijke gezien, is alles een zegen, want de mens verwijdt ook zijn menselijk bewustzijn en door die bekwaamheid van zijn intellect wordt hij ook tot de grenzen van de wetenschap gevoerd en beseft, indien hij gelooft, alles te weten, dat hij niets weet. Jullie kennen deze uitspraak. Zo is jullie wetenschap tot haar grenzen gekomen en beseft, dat definities, die in het verleden nog geldig waren, vandaag slechts los van de uiterlijke schijn nog geldigheid bezitten.

Geest is vloeiend, Geest is beweging. Geest is nooit stilstand. Zo beweegt zich ook het menselijk brein in de richting van bewustzijnsverruiming. Jullie kinderen en pas goed jullie kleinkinderen zullen jullie met nieuwe technologieën overbluffen, jullie tegelijk met vragen verwarren. Want hun opgaven zal het zijn, deze aarde in hogere trilling omhoog te tillen. Jullie zijn degenen, die vooruitgaan, maar de doorvoering van de volle verheffing zal pas in ongeveer vier, vijf generaties plaatshebben. Maar dag en uur weet alleen de Vader. De een en de ander onder jullie zal zich, in weerwil van tegengestelde besluiten in zijn menselijk hart, weer op aarde incarneren en actief meehelpen, opdat er een nieuwe Aarde ontstaat.

Nu zijn jullie de pionier. Ik wijd je in bewustzijnslagen in, die slechts bij weinigen van jullie broeders en zusters op de aarde geopend zijn. Maar door jullie worden er steeds meer en jullie beseffen verbaasd, dat er in de Eenheid van de schepping niets bestaat, wat onmogelijk is. Wat jullie nu voorbereiden, zullen jullie of hier of in de geestelijke gebieden voltooien, doordat jullie meehelpen, je geincarneerde broeders en zusters bijstaan, zoals ook nu enigen zich beschermen, die jullie de weg voor zijn gegaan, die jullie nu beschrijden en welk werk jullie voortzetten.

In het geestelijke is alles Eenheid. Iedereen vervult datgene, waarvoor hij is uitgegaan. Het is werkelijk onbelangrijk hoe groot of hoe klein de opdracht is.Want herken in het zinnebeeld een Scheppingsuurwerk, dat de grote wijzer niet zou lopen, als de kleine niet ook meedraait! Iedereen heeft in het scheppingsplan van de Vader zijn opgave. Niemand is in de eeuwigheid groter of hoger geplaatst dan de ander. Dat bestaat in het geestelijke rijk niet en zo zal het onder jullie ook niet zijn. Jullie zijn vrije kinderen en aan ieder kind zijn dezelfde talenten in de handen gelegd, of ze nu de eersteling zijn, die jullie met naam kent, of in het verdere verloop van het kindervolk het biljoenste schepsel. De eerste doet niet onder, want de Vader is een rechtvaardige Vader, en ieder kind is voor Hem, de Alene, gelijk aan de ander.

De mens verwisselt opdrachten en ordent ze in Hierarchieën. Zo is het niet in de zuiver-geestelijke gebieden. Zo denkt de mens, en jullie, Mijn getrouwe schare, moeten deze gedachte uit je verbannen! Er bestaan enkel werktuigen. Zie in het woord “instrument” al een tevoorschijn gekomen verbetering! Zeker, de Vader, in eenheid met Mij, kan op een instrument de hele sfeerklank van de hemel spelen, maar niet, als deze in het mensenkleed is, want het kan dit bewustzijn niet met inspanning verwerven. Zou het het bewustzijn in zich ontsluiten, Een te zijn met God, de Vader, dan spreekt het: “Het is volbracht”, buigt het hoofd en verlaat het aardse kleed.

Besef, dat jullie al weer via de deemoed geleid worden. Deemoed is zo moeilijk na te leven. Overal op deze aardbol loert de hoogmoed, want deze komt uit de val, meer te willen zijn dan de ander, of willen zijn als God. In het mensenkleed zichzelf Een met Hem te voelen wanneer de mens zo over zichzelf spreekt, dan is hij al in de val bezig. Want de mens weet, dat hij niets is, begrensd is in het driedimensionale. Niet wetend, welke leerervaringen rechts of links de broeders en zusters maken, hij probeert steeds weer te oordelen. De mens merkt niet, hoe vaak hij op een dag valt.

Wat betekent dit nu, als Ik jullie leer, dat jullie in de Eenheid met God de Vader en daardoor ook met Mij, Zijn mensgeworden Liefde, je bezig houdt? Dat betekent, dat jullie, op het moment levend, door je dag gaan! Maar daardoor bereiken jullie nog niet het goddelijke bewustzijn, maar de mens komt nader tot zijn ziel, doordat hij op het moment leeft, noch in het verleden zoekt, vooral naar verontschuldiging, waarom hij vandaag zo is en niet anders, nog in de toekomst denkt, maar in het hier en nu leeft, in het “Ik Ben in jouw tegenwoordigheid, O Vader”. Op dat moment is de mens met de ziel Een en de gewaarwordingen van de ziel stromen door de mens en door het bewustzijn, dat de ziel ontsloten heeft. Toch is dit bewustzijn beperkt. Beseft: Zou de ziel goddelijk bewustzijn verkrijgen, dan was ze vrij van alle duisternis, die ze zich ook deels vrijwillig oplegde, om hier het aards plan te dienen. En niet alleen dat: Haar verlangen zou zo groot zijn, dat ze dit mensenkleed niet langer dragen kon. Daarom gaat een rein-Geesteskind stap voor stap in de diepte en bij iedere van de 7x7 is 49 gebieden legt de Vader uit Zijn goedheid en barmhartigheid een sluier over het kind. De ziel, het vroeger eens reine Geesteskind, de zoon of de dochter van de Vader, zei JA tegen de stap in de diepte en daardoor ook JA tegen de afdekking van de afzonderlijke sferen.

Toch, Mijn getrouwe schare, nu is een tijd aangebroken, waarin deze planeet en het gezamenlijke zonnesysteem zoals alles materie (wat dat betekent, kunnen jullie je voorstellen in de volgende hogere trilling) omhoog getild zal worden. Jullie staan aan het begin van deze tijd. Het keerpunt is reeds begonnen. Als het volkomen Thuis komen in het zuiver-geestelijke ook naar menselijke begrippen nog äeonen duurt, dan zeg Ik, dat het al in de geestelijke sferen, het niveau van de goddelijke Wil, daar geen tijd meer in aardse zin bestaat, hoewel nog een tijdsgewaarwording, maar een andere. Ook heeft je lichaam dan de nachtelijke rust niet meer nodig, omdat hij al geestelijke natuur is.

Stapsgewijs zullen wij allen gemeenschappelijk de materie verheffen tot een zuivere oer- toestand. Alle materie lost zich weer in de oerenergie van God op, behalve op deze planeet. Hij blijft bestaan, wordt stap voor stap in een hogere trilling getransformeerd om zijn plaats naast het Heilige gesternte van de Vader weer in te nemen. Alle materie vergaat.

Alles wat niet zuiver-geestelijk is, zal door jullie weer in zuivere Scheppingsenergie worden veranderd. Het is tegelijk het inademen van de Vader en in het uitademen schenkt Hij vernieuwd zijn teruggekeerde kindervolk deze Scheppingsenergie, zodat Zijn kinderen in alle Eeuwigheid in de zuivere hemelen verder scheppen en vormen, want God de Eeuwige is onbegrensd, dus ook zijn Kinderen.

Alles is in Hem, niets is buiten Zijn Zelf. Wat ook steeds schijnbaar van Hem verwijderde, is echter in Hem, want alles is Geest. De mens denkt hier in personen en scheidt. Maar alles is een. Als er niets buiten God bestaat, is bijgevolg alles God. Binnen deze goddelijke Geest werkt Zijn kindvolk, bouwt aan ruimte en tijd en lost deze ook weer op.

Mijn getrouwen, ieder afzonderlijk van jullie wil Ik in grote Wijsheden voeren, want in ieder van jullie is een individueel kind van de Vader, een heel bepaalde zoon, een heel bepaalde dochter. Zoals geen ene bloem van deze aarde identiek met een ander is, is ook geen een kind van de Vader identiek met een ander. Wel vult een duaalpaar zich aan, maar ook daar denkt de mens weer menselijk, want dit Duaalpaar is in werkelijkheid Een. En ook hier zien jullie, dat Dualen zich wel kunnen delen, b.v. in een vrouwelijke Serafijn en een mannelijke Cherub, toch zijn ze Een. Als jullie met Mij aan je hand door jullie innerlijke veld wandelen, dan herkennen jullie je gedachtenpatronen uit vorige incarnaties, waarbij het steeds weer belangrijk is, niet hierin te blijven hangen, maar dat je steeds moeite doet, op elk moment het verleden als een vlammenvuur naar de hemel omhoog te laten gaan, zichzelf verterend op te laten gaan, niet meer bestaand.

Wat er ook in het verleden was, is voor het NU enkel Licht van herkenning, enkel vuur van bereiniging. Verblijf je te veel in het verleden, dan vorm je met je gewaarwordingen, met je gedachten, opnieuw je toekomst. En denk je te veel in de toekomst, dan vorm je natuurlijk de dag van morgen. Want al je gedachten zijn scheppingskrachten, zijn scheppingsenergiën, die dringen naar verwerkelijking.

Overweeg goed Mijn Woorden. Hoeveel van je gedachten omcirkelen je nog en dringen naar verwerkelijking? Tegelijk zijn aan jullie ook de kracht en de genade gegeven, deze gedachten -energieën op te lossen, deze te veranderen in lichtvolle energieën, die in het hier en nu, in de aanwezigheid van God werken. Vanuit deze aanwezigheid helpen jullie actief mee, nu al op te lossen, wat nog gebonden is, echter eerst in jezelf.

Herken de vele kleine bindingen, die jullie jezelf nog opgelegd hebben! Ook via deze wil Ik tot jullie spreken, met ieder individueel, jullie door zachte vragen richting geven. Ontwaak tot Mijn “Ik Ben in jullie de Bron” en heb vertrouwen in Mij! Jullie verstand wil wel nog dit of dat glad strijken. Heb Ik jullie echter niet tot hierheen gevoerd? Zo voer Ik jullie ook via je verstand en toon jullie, waar deze zich nog mee bemoeit.

Zolang jullie nog in Mijn scholing zijn, houd Ik beschermend Mijn hand boven jullie en voer je via de fouten, de zwakheden, voorstellingen, meningen en wel zolang jullie je in diepe deemoed voor God en voor al je naasten, ja voor de hele Schepping buigen, zolang staan jullie ook onder Mijn bescherming en Ik help jullie, wanneer jullie je voorstellingen, meningen mee inspiegelen en jullie kunnen nog verbeteren.

In het begin is het Woord enkel voor jullie bestemd en jullie zullen Mijn intensieve Leiding merken, wanneer je je hieraan overgeeft. Later, wanneer jullie als Mijn vol bewuste Werktuig in de opdracht staat, zal in je steeds weer Mijn huidige waarschuwing naklinken. Zolang je deemoedig bent naar God, je Vader, ook voor al je naasten en voor de hele Schepping, ben Ik met je, help en bescherm je. Want dan ben je ook in de Wil van de Vader.

Verheffen jullie je echter tegen de schepping, tegen jullie naasten, zelfs tegen God, dan handel je in de eigen wil, en Mijn bescherming moet zich terugtrekken, daar het kind, de zoon, de dochter, naar de vrije wil handelt, die niet uit de Geest beïnvloed wil worden, waarbij Ik daarmee bedoel: De zuivere Geest.

Uit lagere sferen, die de zuivere wet van de geest van God niet aannemen, kan zeker wel een en ander in een hoogmoedig mens weerspiegeld worden, want de Wet van de Vader, die de vrije Wil respecteert, wordt niet in acht genomen.

Blijf dus in je hart deemoedig en ga met blij gemoed met Mij verder op het ingeslagen pad, die jullie tot een Werktuig van de Geest inwijdt.

Mijn zegen is met jullie ieder afzonderlijk. Wanneer jullie vandaag de Gemeenschap verlaten, neem dan de Eenheid in het innerlijke mee en Mij als de Bron in jullie. Ik Ben in ieder van jullie de levende Liefde, het levende water!

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2021 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 49. Les
Tref-impuls