Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

De liefde tot God
De weg naar mystieke Eenwording

Les 43

Mijn geliefde vrienden, Ik, JEZUS CHRISTUS, verblijf onder jullie en wijd jullie in de geheimen van de Schepping in, want jullie dienen Een te worden met de elementen. Verder mogen mens en ziel tot Eenheid samen groeien en Mij dienen.

Jullie menselijk lichaam is van deze aarde en jullie spreken van Moeder aarde, die jullie allen liefde toezendt. Ik leid jullie nu dieper in de Moederlijkheid van God. Besef echter, dat het hoge Lichtwoord naar jullie verstandsniveau dus naar beneden getransformeerd wordt en dit enkel een vermoeden van het ware gebeuren kan vertolken!

De Geest van God zweefde over het water, rustend in zich. De gewaarwordingen, die zich nog niet tot scheppingsgedachten gevormd hadden, bestonden sinds alle Eeuwigheid, zo ook Hij. Er bestaat niets, wat buiten deze Geest is, noch voor de schepping, noch na deze, want in de Geest bestaat er geen tijd, bestaat er geen begin en geen einde. In de Geest is het Moederlijke- en het Vaderlijke-principe verenigd. Beide zijn steeds een Eenheid en zijn nooit gescheiden.

De Geest zweefde over het water en er was het Woord, het zwaarwegende Woord, nog niet gesproken, nl: “Het worde Licht!”, want in dit geweldige Scheppingswoord was de tegenstelling, de duisternis, ook inbegrepen.

Daar echter de gewaarwordingen van de Geest tot de scheppingsgedachten werden, daar zich de Eeuwige-al-ene zich in zijn schepping, in zijn Liefde wilde spiegelen, bedacht Hij in zijn Wijsheid dat idee van “Het worde Licht!” en het werd aldus, dat in de scheiding van Licht en duisternis ook de scheiding van tijd in de schepping zijn doen ontstaan, maar nooit buiten zichzelf, want er bestaat niets buiten de Geest-God!

Zo keek de Geest naar het moederlijke principe en stond tegenover zichzelf en sprak: “Ik Ben in het Licht de duisternis!” Zodra Ik Mijn scheppingsgedachte vorm geef, Mijn werk van het Kindschap in het leven riep en dit Kindscheppingswerk de vrije Wil gaf, toen veranderde Ik in Mijn moederlijke aspect door de diepte de duisternis in Mij, om Mijn kinderen de vrije Wil te geven.

Laat Mij dit nader aan jullie verklaren: Het vaderlijke aspect van God is de Wet, bestaande uit: Orde, Wil, Wijsheid en Ernst van de essentie van God.

Het moederlijke aspect van God zijn de eigenschappen: Geduld, Liefde en Barmhartigheid. Het hart van de schepping is de Liefde, ben Ik, Jezus Christus.

In onmetelijke Liefde kijkt de goddelijke Geest in Zijn nog niet vorm geworden gedachten. Enkel door de Liefde, de scheppingsimpuls, konden de gedachten van de vaderlijke/moederlijke Geest zich in de moederlijke Geest innestelen, tot rijping komen en door de Liefde, die Ik ben, in de schepping binnenkomen. Zonder de Liefde, zonder Mij, de eerst geschouwde-, eerstgeboren Zoon, die Ik die met de vaderlijke/moederlijke Geest Een ben, bestaat er geen schepping; want Ik riep ze in leven. Door Mij werd de schepping geboren. Door Mij, de scheppingskracht, zal ze in alle eeuwigheid Zijn.

Deze scheppingskracht, die Ik ben, is tegelijk ook de vaderlijke Wet van de goddelijke Orde, de Wil, de Wijsheid en de Ernst. Daarom ben Ik de Zoon.

Uit de Liefde, die een aspect van de moederlijke Geest is, werd de kinderen de vrijheid gegeven, want de goddelijke Geest wilde zich in Zijn kinderen in vrijheid in heel Zijn essentie en eigenschappen spiegelen. Zo droeg de goddelijke Geest aan Zijn kinderen een heilig erfdeel over, namelijk een wezenlijk deel van Zijn scheppingskracht, die Ik in jullie ben.

Schept het kind van God in harmonie met Mij, de Liefde, dan rust het in de Wet van de Geest. Maar uit de vrijheid heeft het ook de mogelijkheid om scheppingen in het leven te roepen, die niet in harmonie met Mij zijn, dus ook niet in de goddelijke Wet stralen. Deze scheppingen kunnen echter wel door de kinderen in de wetmatigheid terug gezet worden, wanneer het zich richt op inzicht en begrip van de Liefde, de geestelijke wetmatigheden, daardoor alles begrijpt en de scheppingen in geestelijke liefdestraling verandert.

In zijn moederlijke aspect verandert de goddelijke Geest door de vrijheidsproef van zijn kinderen. Tegelijk is het kindvolk de macht in handen gelegd, om alles, wat zich van de Liefde afwendde en niet binnen haar wetmatigheid geschapen werd, weer te veranderen in de Wet. De Geest sprak: “Het worde Licht!” en het werd Licht (en tegelijk duisternis). Hij riep Zijn scheppingskinderen, allemaal delen van zichzelf, ieder bij hun Naam en gaf hun de vrije Wil, de goddelijke vrijheid.

Als Hij uit Zijn moederlijke principe Sadhana, de eerstgeboren dochter naast Zijn vaderlijke Zijn als Al-Geest, uit het Oercentraallicht, plaatste, waarbij dit plaatsen geen scheiding is. Alles, Ik herhaal, alles straalt steeds in de Ene Geest en daarbij schenkt Hij Zijn Kind een deel van Zijn Wijsheid, van Zijn Geduld, Zijn Liefde en Zijn Barmhartigheid! In Sadhana´s handen legde Hij een wonderschone planeet, de Aarde!

Deze planeet bestaat in de geestelijke Oerschepping naast het oercentraal-gesternte aan de linker kant, zoals ook in de eeuwig heilige Troonzaal Sadhana aan de linkerkant van God haar plaats in de hele Eeuwigheid had. Vader en Moeder zijn Een en ook de scheppingskinderen, die als duaal de moederlijke en vaderlijke aspecten in zich dragen, zijn in de Geest Een! Vanwege de wilsvrijheid werden alle scheppingskinderen de vrijheid geschonken, individueel binnen de wet van Liefde te scheppen en te werken... of.... tegen de wet van Liefde te handelen.

Sadhana viel. Ze wilde meer zijn. Zij erkende niet de Eenheid van de moederlijke en de vaderlijke Geest. Zij verzette zich tegen de wetmatigheden van de scheppingsliefde, die Ik, Jezus Christus ben, plaatste zich tegenover Mij. Ze zei IK en tegen Godvader Jij! Daar haar kracht, die uit de eeuwig-heilige Geest stamde, onmetelijk machtig was, verhief zij zich en voerde de scheiding door. Echter wat scheidde zich daar? Geest van Geest! Het is de Geest van God, die in Sadhana de diepte van de duisternis doormaakt(e) om door haar en door al diegenen, die met haar mee zijn gegaan, deze veroorzaakte duisternis terug te keren in eeuwig-stralend-Licht. Wanneer de tegenstelling van Licht en Duisternis eenmaal onderkend is, dan is de duisternis niet meer nodig. Dan zal in alle eeuwigheid dit aspect van ruimte en tijd voor de kindschepsels duidelijk zijn, zoals dit in de gewaarwording in God, de Geest steeds tegenwoordig was.

Toen Sadhana viel moest ze een deel van haar kracht afgeven. Ze kon deze niet meer vasthouden en deze kracht daalde in de planeet aarde neer. Uit het moederlijke aspect werd deze planeet door het Geduld, door het tijdproces van de äonen, door de Liefde, die zich in de wetmatigheid van de schepping openbaarde en door de Barmhartigheid, de vergevende en alles helende genade van God rijkelijk begiftigd. Op Golgatha vloeide bovendien mijn scheppingsliefde naar alle aardse zusters en -broeders en de zielen van de reinigingssferen als hartversterking voor de terugkeer naar het Vaderland.

In jullie aarde leeft dus ook een deel van de moederlijkheid van God en de geestelijke kracht van de eerstgeboren hemeldochter. In het verloop van de vergeestelijking van deze planeet in zijn oorspronkelijke-, geestelijke bestaan en door de ommekeer van alle medebroeders en -zusters zal Sadhana haar Geestkracht, haar erfdeel, weer terug krijgen.

Mijn geliefde broeders en zusters, nu weten jullie waarom Ik, Jezus Christus, de scheppingskracht, de Liefde, Mijn voeten op deze aarde zette en waarom het een genade voor jullie allemaal is om over deze planeet te mogen gaan.

Is voor jullie deze aarde niet ook Moeder? Haar gewassen reikt ze aan tot dronk, tot genezing. Waarom worden er bij genadebrengende genezingsbronnen vaak lichte Wezens in witte kleren met een blauwe mantel waargenomen? Blauw is de kleur van de Wijsheid, wit is de Liefde en de gestalte geeft Licht in de gouden lichtkrans van Barmhartigheid, vaak ook met de Maansikkel aan haar voeten. De maansikkel, de zilveren schaal, symboliseert hier het moederlijk Geduld en tevens de ziel van de Aarde.

De mens gelooft in dit lichte wezen Mijn aardse moeder Maria te herkennen. Daar er in de Geest enkel Eenheid bestaat en geen scheiding, is ook dit geloof niet verkeerd. Mijn aardse moeder, de engel van Barmhartigheid (in de Geest Pura genoemd) behartigt de Moederplaats in de reine hemelen, totdat het moederlijk deelaspect, dochter-Sadhana, is teruggekeerd. Geest is zuiver! Geest is onbelastbaar! Geest straalt door jullie planeet aarde!

De Geest, die het Geduld in het rotsgesteente van de berg der bergen symboliseert, die in oneindig Geduld de äonenloop toelaat, waardoor de kinderen de ervaringen van vrijheid kunnen doorleven, de Geest, die zich door liefde aan je laat zien in de plantenwereld, die jullie leven en voeding schenkt, de Geest die zich voor jullie door de liefde van de dieren dient, met wie jullie in symbiose leven, zonder dat jullie je er bewust van zijn; de Geest, die jullie in barmhartigheid helpt, door de heilige bron, door de heilige planten, ja door de aarde zelf, die zich als genezer op de wonden van haar kinderen legt.

Jullie fysiek lichaam is van deze aarde: het vlees vervalt tot stof, het gebeente is gesteente, het bloed uit het water. Dit lichaam zal terugkeren naar de aarde, want door de aarde is het ontstaan, naar de aarde keert het terug.

Mijn geliefde vrienden, Mijn Woord aan jullie zal nog lang naklinken. Dit heeft jullie een aspect getoond, dat jullie zo beschouwd tot nu toe niet gezien hebben. Met je hartgevoel weten jullie, dat het voorgevoel, dat Ik jullie schonk, de Weg is, die jullie dieper in het Mysterie van de schepping inleidt.

Als jullie willen neem Ik jullie nu allen bij de hand en leid jullie, iedereen individueel. Jullie verstand zal de Woorden toetsen. Met het verstand herkennen jullie, dat alles in God, de Vader/Moeder-Geest, ligt. Hij, de Al-ene, gaat waarlijk ook door Sadhana, de veroorzaakster van de val en daardoor ook door iedereen van jullie, in zijn/haar moederlijkheid over deze aarde. Daarom is de weg terug, het weten uit de Wijsheid en de geleefde Liefde.

Door de Liefde, Mijn broeders en zusters, helpen jullie mee, dat Sadhana leert wat de Liefde van God betekent en via deze liefde de gevallen schepping weer in hoge trilling te brengen. Dat alles weer in de trilling van de zuivere Hemelen vibreert en jullie planeet aarde naast het oercentraalgesternte zijn plaats aan de linkerzijde weer inneemt en Sadhana, de eerstgeboren hemeldochter, zich weer met de Moederlijk/Vaderlijke-Geest in reinheid verenigt.

Heb dus je moeder aarde lief en dien haar. En in volkomen Liefde groeit in jullie de scheppingkracht en de onrustige gedachten, die jullie nu nog als muggen omcirkelen, ordenen zich tot krachtvolle impulsen, die in de schepping op aarde optreden en ze in hogere trilling verheffen.

Wees je de kracht in jezelf bewust! Je draagt als erfgenaam de eigenschappen van de Vader in je: Orde, Wil, Wijsheid, Ernst en daarmee ook de Wet, maar ook de eigenschappen van de Moeder: Geduld, Liefde en Barmhartigheid!

De aarde staat voor een nieuwe geboorte: Jullie allen zijn bij deze geboorte actief betrokken.. In deze activiteit ga je in de tegenwoordige tijd mee en uit Mijn kracht, die Ik, de mensgeworden Liefde, ben, geboren uit het Vaderlijk- en het Moederlijke aspect, waarbij Ik ook tegelijk de scheppingskracht in jullie ben en Ik werk in, met en door jullie, waarmee de zesde scheppingsdag zich voltrekt, zodat het werk van de kinderen vol vreugde jubelt:

”HOSANNA, HET IS VOLBRACHT...!”

Mijn geliefden, laat je door Mijn scheppingskracht volledig omvatten en kijk in de wereld om je heen. Ze heeft scheppingskracht nodig! Laat deze door jullie stromen! Open je handen, de linker ontvangend, de rechter gevend! Heb geen angst, wanneer je aardse lichaam trilt, want door de Liefde tot God en tot zijn schepping, je moeder aarde, worden mens en ziel een en in deze Eenheid verdiept zich de adem van God in jullie, in zoverre jullie bereid zijn deze op te nemen!

Ik leid jullie.

De zegen is met jullie.

Het Licht overwint!

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2021 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 43. Les
Tref-impuls