Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

Liefde van alle zijn gelijkaardig
Ik herken het jullie tijdens de buur
Persoonlijkheid zoekt naar

Les 36

Mijn geliefde vrienden, Mijn broeder, Mijn zuster, Ik, JEZUS CHRISTUS, ga aan jullie zijde over al jullie wegen, en dikwijls geef Ik jullie al van te voren woorden van begrip voor de dingen, die op jullie afkomen.

Daarom vraag Ik jullie, Mijn Woorden in jullie levendig te laten worden, ze niet enkel als een galm in deze aardse wereld te vernemen, maar ze in jullie harten te graveren, daarmee je in tijden van behoeden en van beproevingen aan ze denkt. Beproevingen, die jullie door je hogere Zelf gegeven werden, dat naar het Licht van de eeuwigheid verlangt en dat in de volkomenheid terugkeren wil. In het werktuig mens vervolmaakt de ziel zich, geleidelijk.

Ik begrijp jullie in al je menselijke opwellingen. Ik liet toe, dat Mijn Leer van de Liefde in het boek der boeken staat opgeschreven, ook al, zoals Ik al vaak beklemtoonde, het een of het ander weggelaten of erbij gevoegd is, toch herkennen jullie in de jullie overleveringen, dat Ik als Jezus mens was, zoals ook jullie als mens zijn, met alle opwellingen, gevoelens, met van alles behept zijn en waarmee ook jullie nog strijden en streven.

Begrijp, dat Ik jullie vrije wil nooit kan zeggen of mag zeggen: Mijn Kind, ga deze of die weg! Daarom kies Ik in Mijn Openbaringen al vaak ver vooruit woorden, die jullie dan op een gegeven moment een hulp kunnen zijn.

Als Jezus huilde Ik ook. Als Jezus maakte Ik me ook zorgen. Denk maar eens daaraan, hoe Ik me gedroeg, toen Ik ervoer, dat Mijn vriend Lazarus gestorven was. Ik heb gehuild, Ik de mens geworden Liefde Gods, huilde, omdat Ik Mij op dat ogenblik, net als jullie, Mijn Grootte niet bewust was. Ook jullie zijn je Grootte niet bewust. Ook wanneer jij je om een kind zorgen maakt, denk je er niet aan, dat deze kinderen in werkelijkheid kinderen van de Allerhoogste zijn, uitgerust met Zijn kracht en heerlijkheid, Zijn erfenis dragend.

Welke weg jullie kinderen ook hier op aarde gaan, je kijkt als mens enkel op deze ene manier, zonder het ziele- of geestelijke gebeuren te overdenken. Jullie handelen dus precies zo, zoals Ik als Jezus handelde. Maar de aan jullie overgeleverde geschiedenis gaat verder: Ik huilde, omdat Mijn vriend er niet meer was, voor Mij als mens niet meer zichtbaar. Toen werd Ik me pas van Mijn kracht bewust en Ik keek in de Wil van de Vader in Mij en besefte, dat er geen dood bestaat, dat ook de “vermeende dood” een soort drogreden van het aardse is. Ik ging heen en gebood het lichaam, de ziel weer op te nemen. Ik genas het verweesde vlees en Mijn vriend was bij Mij en bij allen teruggekeerd.

Wat wil deze boodschap ons zeggen? God in Mij had dit wonder toegelaten en dit wonder werd jullie door de Schrift doorgegeven, opdat jullie inzien, dat de Almacht van God boven alle dingen staat. Wat is dat eigenlijk, wat daar gebeurde? Het is Geest, die zich transformeert. Alles is Geest! Wat is het, dat je kinderen soms wegen doet gaan, die je zorgen baren. Wegen, waar je zo veel angst van krijgt. Het is de zich hoger getransformeerde ziel, het is de verlangende Geest in jullie.

Denk aan Mijn moeder in het aardse kleed, toen ze de weg van haar zoon aanschouwde: Een eerbaar ambacht had hij kunnen leren en had het ook geleerd. Door iedereen had hij geliefd en geacht kunnen worden. In plaats daarvan trok hij als oproerling door de straten, door stof bedekt. Hij beledigde hen, die volgens de mening van het volk God vereerden, te weten de schriftgeleerden, die bij de Tempel hoorden. Slangen- en adderengebroed noemde Hij hen. Mijn moeder zag, wat zou komen, namelijk, dat haar Zoon vroeg of laat een pijnlijke weg zou gaan.

Toen zij Mij ontving, werd haar gezegd: "Jij draagt de Zoon van God in je!". Maar toen de mens het kindje onder het hart droeg en baarde, was het haar kind, haar zoon. Zij voelde, zoals alle moeders beleven, die hun kinderen door het leven leiden en die voor hun enkel het beste wensen en enkel voor hun het beste willen, ongeacht hoe ze zich ook gedragen. Dus denk tijdens je zorgen en angsten aan Mijn moeder, in het aardse kleed Maria genoemd.

Dat er in de Geest enkel een eenheid bestaat en geen deling tussen de Geestwezens, dan kunnen jullie je als moeder in het aardse kleed in jullie zorgen en noden ook tot de engel van de barmhartigheid wenden: PURA (reinheid), in het aardse kleed Maria genoemd. Jullie worden in je angsten en zorgen getroost en gesterkt. Vanuit de Barmhartigheid stroomt jullie begrip toe, en wat zo bijzonder belangrijk is, ook begrip voor de weg van jullie kinderen, ook al is deze weg nog zo zwaar.

De stappen door de menselijke kader om in het zielesfeer te komen, is voor een moeder in het aardse kleed niet eenvoudig, wanneer ze ziet en gelooft, dat haar kind, ook als het al volwassen is, zich naar een afgrond begeeft. Het is verstandig, dat een moeder probeert, dit kind, dat ze onder haar hart gedragen heeft, voor de afgrond te behoeden, zich liever zelf erin wil storten, dan haar kind te laten vallen. Maar dat, Mijn geliefde vrienden, is niet de weg van de Liefde, die boven het menselijke uitgaat. Want wat zijn jullie kinderen? Jullie kinderen zijn jullie verruimde Ik en wanneer jullie gaan leren, met Mijn hulp of met de hulp van de engelen van Barmhartigheid om jullie kinderen vrij te laten, ze werkelijk van binnen uit de Vader in handen te leggen , dan pas zullen ze de weg gaan, die ze uit eigen vrije wil willen gaan, en ook zullen gaan!

Zolang jullie, die hun vader en moeder zijn, te sterke bindingen met je kinderen hebben, zolang bestem je de weg van jullie kinderen mee, want onbewust werk je op het pad van je kind in. Een verwachting en een voorstelling dwingt je kind juist deze of gene weg te betreden. Dat, wat Ik jullie zei, komt uit geestelijk inzicht. Laat deze woorden in je hart werkzaam zijn en kijk erachter, maar ook Mijn liefdevolle begrip voor jullie zorgen, maar ook Mijn waarschuwing!

Mijn geliefde schapen, geef jullie kinderen de vrijheid!

Maar niet enkel je kinderen, ook je partner. Niet de uiterlijke vrijheid, maar de innerlijke vrijheid! Hoeveel beinvloed je nog de weg van je naaste? Ik ga nog een stap verder: Hoeveel beinvloed je - onbewust - ook de weg van je kennissen. Door een voorstelling, door je meningen, die je over ze hebt, druk je hun in een bepaalde richting. Is de ontvanger van je gedachtekrachten, voorstellingen en meningen labiel, dat betekent, weerstaat hij deze storm van gedachten niet, dan dwing je hem of haar jouw weg op te gaan.

Ik leer jullie ook de macht en kracht van de gedachten. Steeds weer heb Ik daarover gesproken en toch zijn jullie je steeds nog niet bewust, wat je gedachten allemaal kunnen aanrichten. Ook jullie zelf voeren vaak handelingen uit, die niet alleen uit jullie Wil stammen, maar beinvloed werden. Dit hangt samen met de stralingsvelden. Jullie zijn ontvangers van stralingen, maar ook gelijktijdig uitzenders. Wanneer jullie je bijvoorbeeld op een straling afstemmen, de handeling misschien nog helemaal niet uitvoeren willen, maar enkel daaraan gedacht, dan hebben jullie je op de golflengte van een uitzender begeven, die jullie beinvloedt deze handeling uit te voeren.

Jullie bevinden zich niet als enkel individu hier op deze planeet, maar jullie zijn ingesponnen en verweeft met, hoe Ik het jullie leerde, met de natuur, met de schepping, maar ook met jullie medemensen, met elk afzonderlijk. Daarom Mijn getrouwen, Mijn Leer van de Liefde aan jullie. Want zijn jullie gevoelens, gedachten en woorden door de liefdekracht gedragen, dan zullen ook je handelingen steeds in de Liefde zijn. Jullie zijn dan op de stralingsvelden van de Liefde, waardoor de instraling van de engelen en jullie beschermengel volgen. In deze stralingsvelden zijn alle goede geesten, die jullie dienen, ook de natuurwezens, die in Liefde dienen, en zo zijn jullie gelijktijdig beschermd voor stralingen van lagere natuur.

Nu verander Ik van thema en ga in op de straling van de lagere natuur, dus aardgebonden stralingen. Wanneer jullie, Mijn getrouwen, op het pad van de Liefde vooruitschrijdt, dan zal het ook jullie opdracht zijn, iedereen te helpen, die, zoals in het begin van deze huidige avond besproken is, zich nog in de aardse sferen ophouden en zich daarvan niet verlossen kunnen. Het is zelfs een wonderbare opdracht, want ze kunnen jullie zien, maar ze zien het Licht niet, omdat ze hun ogen voor het Licht sluiten. Maar jullie kunnen ze voor dit Licht ziende maken, door jullie gebed, door jullie Liefde.

Wanneer jullie, Mijn getrouwen, in de Liefde vertoeven, dan zijn jullie onder Mijn bescherming en daarmee in de bescherming van de zuiver geestelijke wereld. Onder deze bescherming kunnen jullie door de diepste dalen schrijden, waarin jullie broeders en zusters, die de duisternis onderzoeken, nog zijn, zonder dat je maar een haartje aangeraakt wordt. Liefde kent geen angst. Ik herhaal de zin: "Liefde, de ware Liefde, kent geen angst" Angst is een straling van de sfeer van de aarde. Angst maakt je aantastbaar, angst wordt ook overgedragen op de naasten, of in de velden, die jullie nog niet kunnen zien, of op jullie medemensen om jullie heen. Liefde verspreidt zich, Liefde weet, dat God, de Vader, Zijn Kind naar huis draagt, dat Ik Mijn schaap op de schouders leg, dat zich in het dicht struikgewas verstrikt had, en het omhoog draag in het Licht van de Eeuwigheid, in het Licht van het Thuisland.

Wanneer jullie nog onderhevig zijn aan angsten, dan heb Ik daar ook begrip voor, want ook Ik heb als Jezus met angsten geworsteld en gestreden - Ik herinner jullie aan Mijn Olijfbergnacht, maar niet enkel in deze nacht. Veel is niet aan jullie overgeleverd, waar Ik geworsteld heb en door angsten uitgeput raakte, door de dingen die op me toe kwamen, die mij, de mens Jezus, opgelegd werden.

Ook Ik had uren van vertwijfeling, ook Ik had problemen. Waarom juist Ik? Dat heb Ik gezegd. Jullie zien, Ik was mens en het goddelijke in Mij was afgedekt, Zoals God in jullie is en jullie je dat niet bewust zijn, zo was het ook bij Mij. Ik ben doordrongen, en ook jullie worden daarvan doordrongen.

Met Mijn kracht, die jullie bijstaat, met Mijn Liefde, die jullie draagt en met de barmhartigheid, die haar mantel om jullie heen legt, jullie omhult, spreek Ik: "O, zuster, broeder in het aards-kleed, wat begrijp Ik jullie goed. Kracht en sterkte stromen naar je toe, wanneer je de Wil van God laat geschieden, wanneer je gebed niet keer op keer te bepalend klinkt, maar wanneer je je in diepe deemoed begeeft en zegt: "Vader, zo als Jij het wilt! Ik kan enkel vragen in mijn onbegrip over de diepste samenhang.Vader, Jouw Wil geschiede."

Plaats steeds de wil van God op de voorgrond, wanneer je bijvoorbeeld jullie broeders en zusters, die in het zielekleed nog aardsgebonden zijn, wilt helpen. Op het moment, waar jij iets wilt, ben je al niet meer in de deemoed. Waar jullie geloven, de armsten der armsten te kunnen helpen, zijn jullie, Mijn geliefden, in Valgedachten verstrikt en naderen jullie de straling van deze aardgebonden zielen. Dat is ook de reden, waarom er zoveel mensen zijn, die vanuit de intentie, te willen helpen en zich niet meer kunnen verzetten tegen deze zielen. Ze hebben nagelaten, de wil van God in alles te laten voorgaan en zich enkel als werktuig van Zijn doorstromende Wil, die in de Liefde werkt, te zien.

Mijn geliefde vrienden, Mijn schapen, laat Mijn woorden in je harten toe, dit zeg Ik nog een keer. Laat ze niet wegsterven, maar laat ze in je gegraveerd zijn, opdat ze jullie te zijner tijd, tot hulp zijn, wanneer je ze nodig hebt. Mijn kracht, Mijn liefde en Mijn zegen zijn met ieder afzonderlijk van jullie, zijn met al Mijn kinderen!

Amen

Ik, de reine PURA, in het aardse kleed MARIA genoemd, ben bij en met jullie.

Wanneer jullie ons roepen, mogen Wij jullie helpen. Wanneer jullie in de straling van de liefde zijn, kunnen wij jullie ieder moment behulpzaam zijn. Zoek eerst het Rijk Gods, dan wordt jullie in de volheid alles, wat in de wil van de Vader is, geschonken! Voel steeds meer de Eenheid in liefde! Wij jullie broeders en zusters uit het Licht, staan klaar om te helpen, waar het toegestaan is, want jullie hebben de vrije wil, wij respecteren die.

Zo voelen jullie je geborgen!

Neem onze uitgestrekte handen aan en de liefde van de Vader kan door ons tot jullie en door jullie tot de naasten stromen. Jullie zijn Lichtdragers! Wanneer jullie je van deze opdracht bewust zijn, straal dan dit Licht uit, ook in je omgeving. Wij zijn met jullie, en Ik, PURA , zegen jullie uit de Barmhartigheid van de Vader.

Al onze Liefde is met jullie.

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2024 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 36. Les
Tref-impuls