Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

Liefde van de creatie
De creatie van de spiegels voor zelfde rapport

Les 1

Ik, JEZUS CHRISTUS, beloofde: Waar twee, drie, of meer in Mijn Naam samen komen, daar ben Ik midden onder hen. Aldus straalt Mijn liefde in jullie harten. Stromen vol genade dalen neer en lichte engelen uit de hemel omringen jullie.

Jullie zijn hier samen gekomen om in gemeenschap de Weg van liefde te gaan. Maar voor we beginnen dienen jullie in je besluit absoluut vrij te zijn, voordat je tot deze Weg, die Ik jullie nu aanbied, JA zeggen en voor Ik jullie Mijn zegen geef. Jullie zijn altijd vrij om te komen en om te gaan, zo vrij, zoals God, jullie en Mijn Vader, je schiep.

De Liefde gaat over de aarde. Ik, Jezus Christus, ben de liefde van de Vader, Een met Hem. Uit Hem kwam Ik in Mijn eigenschap van Liefde naar jullie op aarde en leerde aan Mijn volgelingen en aan allen, die naar Mijn woorden wilden luisteren, de Weg van liefde.

Ik leefde deze Weg voor om zo een voorbeeld te zijn voor alle mensen van toen en ook jullie dienen thans, zoals Ik, deze Weg te gaan.

In het grootste verdriet, in Mijn doodssmart, vergaf Ik Mijn vijanden, met de woorden: “Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen...!”

Ik zegende hen. Op het moment van Mijn lichamelijke dood aan het kruis straalde Mijn liefde naar iedere mensenziel, ongeacht of ze op aarde was of zich in het zielelichaam aan gene zijde bevond en steunde haar, opdat zij de terugweg zou vinden en zo de Val tot een einde zou komen. Er is nl. geen diepere Val dan op deze planeet-aarde. Mijn Geest van liefde gaat thans opnieuw over de aarde en straalt in het Ik ben, via vele bemiddelaars, werktuigen , die op diverse plaatsen op aarde Mijn lichtwoorden ontvangen en deze deemoedig verder geven.

Mijn wil is echter, dat jullie ook vrij worden van deze werktuigen, daar Mijn bron in ieder mens aanwezig is. Zij is slechts afgedekt door voorstellingen en meningen, vooroordelen en menige andere reden, die jullie van de goddelijke oerliefde scheidt.

Ik leid jullie terug naar de Eenheid in liefde-trilling met de Schepping, zo, zoals God, de eeuwige Scheppingsgeest, voor Zijn gevallen kinderen heeft voorzien.

Ik leid jullie ook in de Eenheid met het mineraalrijk, met het plantenrijk, en met ieder dier. Ik leid jullie ook in de liefde tot ieder mens. De mens oordeelt waarlijk snel. Ik herinner jullie aan de overspelige vrouw, de echtbreekster, die gestenigd zou worden. Allen hadden reeds een steen in hun hand. Ik sprak tot deze : “Wie van jullie zonder zonden is, werpe de eerste steen...!”

Ik keek hen aan en schouwde in hun hart en... de een na de ander boog zijn hoofd, legde zijn steen terug op de grond en ging heen. Dat mag jullie laten zien, dat er geen mens zonder schuld over deze aarde wandelt. Deze planeet is de diepst gevallen plaats in de hele schepping en tegelijk een indrukwekkende leerplaneet, waarin in een incarnatie Mijn kinderen, tenminste die van goede wil zijn om deze Lichtweg, ook wel Thuisweg genoemd, terug naar de Vader-Moeder-Geest kunnen gaan, en ook deze weg kunnen voltooien.

Ik leer jullie de uitstromende kosmische liefde, die geen grenzen stelt en zich van niemand, ook niet in de Geest, afscheidt. Ik leer jullie de sociale liefde, die steeds opnieuw de ander vergeeft, ook wanneer aan jou onrecht is aangedaan.

Ik leer jullie de liefde om je naaste de helpende hand te reiken, maar alleen dan, wanneer deze zijn hand uitstrekt, want ieder kind heeft zijn vrije wil. Dit is een wet uit de goddelijke wetten: Je dient pas dan te helpen, wanneer iemand je concreet vraagt, want alleen dan acht je de vrije wil van de ander.

Ik leer jullie ook om je fijnere gevoelens te ontwikkelen, opdat je ook de onuitgesproken vragen kunt waarnemen en deze, vanuit je bereidheid om te helpen, kunt beantwoorden.

Ik leer jullie ook om je innerlijk op een hogere trilling te begeven, zodat jij je met je broeders en zusters op alle hogere Woonplaatsen kunt verenigen.

Ook leer Ik jullie om de kosmische-essentie in jezelf te onderzoeken en je in de eeuwig-heilige liefde, die de scheppingskracht van de hemelse Vader is, in te leven.

Ik leer jullie ook om afstand te nemen van de uiterlijke wereld en het al-te-menselijke in je en om je vanuit het menselijk-zijn je te verheffen tot je eeuwige-Ware-Zijn, je bewustzijn los te maken van het menselijke en op te stijgen tot het bewustzijn van je Geestesziel!

Nu is jullie bewustzijn nog vaak op het uiterlijke gericht en identificeren jullie je nog met het fysieke lichaam. Daarom ondergaan jullie pijn, leed en hebben soms gevoelens van onlust. Het zijn de bergen en dalen van je aardse beleving. Verhef je echter je bewustzijn -met Mijn kracht en Mijn lering- tot het niveau van je ware Geestelijk-Zijn, dan zwijgt de menselijke smart.

Liefde stroomt dan - zonder onderscheid - naar je medemensen. De geestelijke oren zijn dan geopend en je hoort dan in je Mijn liefdevolle stem, die je roept en die je helpt, ja, die nooit zegt: Mijn kind doe dit of dat, maar je altijd je eigen vrije wil laat en die je vrij laat om op ieder moment voor Mij te kiezen en daarmee voor jouw groei naar het Licht, maar soms ook voor wegen, die je schijnbaar in de diepte voeren, omdat je nog het een of ander uit vorige incarnaties moet uitzuiveren. Wie Mij in zijn innerlijk, uit vrije wil, de hand reikt, die draag Ik omhoog naar God, naar huis in de Eeuwigheid!

De weg, die wij - indien jullie willen - gezamenlijk gaan, is te vergelijken met een bergtocht. In het begin wandelen jullie nog over zachte weiden, door een schaduwrijk bos, met mos aan je voeten, met hier en daar een zonnestraal, die jullie opmontert, zeggend : “Kom, blijf op de weg”!

Maar dan is er weer schaduw, donkerte, door de schaduw van de bomen, tot je aangekomen bent bij weiden en vlakten. Licht, helder stralend licht, begroet jullie.

Er liggen ook stenen op je pad. Stenen, waarover je struikelt. Stenen, die tevens zelfkennis betekenen: Hier en daar ontbreekt er nog iets in mij, en heb ik nog aan mezelf te werken: “Vader, ik doe het graag. Laat me a.u.b. zien, waar mijn ‘stenen-des-aanstoots’ nog liggen. Met iedere steen, die ik overwin, pluk ik geestelijk een bloem voor Jou, Vader, om eens, wanneer ik naar Jou terugkeer naar Huis, niet met lege handen sta. Ik ben ook steeds bereid mijn bergkameraden te helpen bij hun tocht en ook om hen, die aan de kant staan, mee te nemen”.

Dan begint het meer moeilijke deel van de beklimming . De rotsen worden scherper, steiler. Menige beproeving komt op het pad. Er kan ook nevel zijn. Jullie vertrouwen wordt dan beproefd. Ik, als jullie Berggids , heb jullie vast aan het touw. Hebben jullie werkelijk geloof en vertrouwen in Mij, dan volgen jullie Mij met zekere tred, ofschoon om je heen alles in nevelen is gehuld, een wand van wolken, die ieder licht opslokt? Is dan jullie roep, jullie verlangen, bij Mij of blijf je stilstaan, omdat je angstig bent?

Wie op Mij vertrouwt en doorgaat, die draag Ik door deze nevelwand heen en opnieuw begroet een liefdesstraal uit de eeuwige Zon van de Vader Zijn kind.

De beklimming wordt dan nog steiler. Jullie maken ook voor je tochtgenoten de onderlinge touwen vast, want je wilt immers niet alleen op de bergtop aankomen, maar, zoals het de gewoonte onder bergbeklimmers is: We komen boven aan met zijn allen!

Eerst gaat de een vooruit, slaat de spijker in de rotswand, trekt zijn kameraden omhoog, gaat dan weer een paar passen verder, om dan de touwen te zekeren. Niemand wil zo nodig de eerste zijn! Allen dienen jullie je gelijk te voelen. God, de hemelse Vader, heeft immers al Zijn kinderen met gelijke gaven begiftigd. Maak dus geen aanspraak op het uiterlijk-materiele, want datgene, dat nu je uiterlijke omstandigheden bepaalt, is het resultaat van oorzaak en gevolg.

God is gerechtigd, verdeelt Zijn gaven op rechtvaardige wijze aan al Zijn kinderen. Hij schenkt Zijn liefde aan ieder kind, niet de een meer en de ander minder. Daarom dienen jullie je ook niet te verheffen boven anderen, maar je ook niet kleiner te voelen, doch in het bewustzijn te leven: Ik ben een Kind van de Vader! Om me heen zijn allen mijn broeders en zusters! Dit is -symbolisch- jullie geestelijke Weg!

Verder leer Ik jullie om je iedere 3 uur in gebed met alle broeders en zusters over de hele aarde te verbinden, zodat om de aarde permanent in een gebedssfeer is.

Ik leer jullie ook om ‘s ochtends bewust met Mij te ontwaken, teneinde de genade, die Ik je iedere dag opnieuw schenk, daadwerkelijk te ontvangen.

Ook leer ik je om in het hier en nu te leven, niet in de toekomst en niet in het verleden! Het verleden dienen we alleen te onderzoeken, als we willen nagaan, wat hier of daar fout is gelopen, en wat gezuiverd dient te worden. Ook wat in je is, eventueel uit vorige aardelevens, maar niet om te blijven hangen in het verleden, nee, steeds georienteerd zijn op het heden!

Iedere dag is een geschenk van God. Neem deze als een geschenk aan! Ik leer je ook, om met Mij in innerlijke verbinding te blijven en niet in het menselijke af te dalen, d.w.z. menselijk te denken, menselijk te handelen.

Ik leer je ook om boven het alledaagse te staan en zo stapsgewijs in de goddelijke Wijsheid van de eeuwige Vader te schouwen. Door Mijn lering krijg je inzicht in grote samenhangen, wetende, dat in alles wat gebeurt en nog zal geschieden de Liefde werkzaam is. De eeuwige Vader repatrieert Zijn kinderen. Zijn Liefde straalt! Datgene, dat niet in overeenstemming met de goddelijke Liefde vibreert, dus niet overeenkomstig de wet van goddelijke Orde trilt, wordt uit de ziel omhoog geslingerd!

Eeuwenlange-, ja soms miljoenen jaren oude haat, speelt mee. Wat jullie nu meemaken is allemaal uitwerking hiervan.

Aanschouw - zonder angst - het huidige tijdsgebeuren en verhef je boven de tijd, richting Eeuwigheid! Zie in alles het oplichten en werken van het goddelijk Licht en de eeuwige Liefde, waardoor de zielen zich thans reinigen en de mensen - in hun leed - gaan inzien, dat de Materie zich in haar eindfase bevindt.

De Vader heeft echter voor Zijn kinderen een Geestelijke aarde in voorbereiding. Daarom geldt, zoals Ik voor 2000 jaren als Jezus sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop vrede en liefde heersen. De leeuw zal vredig naast het lam liggen. De engelen zullen, samen met Mij, onder jullie verkeren!” Vrede en liefde in het heelal! Voor deze tijd bereid ik jullie thans voor. Lieve broeders en zusters, Ik geef jullie nu de opdracht mee, om jezelf te onderzoeken, of je bereid bent om samen met Mij te wandelen en of je bereid bent, iedere dag met Mij te beginnen, in en uit Mijn Geest te leven en de dag, rustend in Mij, te beeindigen. Zo ben je in volle toewijding aan Mij gewijd. Slechts je JA wordt getoetst, niet, of je het al kunt!

Deze innerlijke Weg kan alleen stap voor stap gegaan worden. Wie een echte bergbeklimmer is, zet zijn voet langzaam en zorgvuldig, voet voor voet, neer. Hij stormt niet de berg op... om vervolgens, geheel buiten adem, tot stilstand te komen en te gaan zitten om dan niet meer verder te komen. Ik vraag daarom nu alleen van binnen naar jullie JA.

Ontwaak iedere morgen met Mij. Wijd je eerste gedachten aan Mij! Daardoor stroomt, Ik herhaal het nog eens, jullie genade over genade toe!

Wanneer je meteen na het ontwaken op het uiterlijke, op de wereld, georienteerd bent, dan snijd je de stroom van deze goddelijke gaven af en begin je moeizaam je weg door de dag. Tracht dit dus in acht te nemen!

Ik, Jezus Christus, zegen jullie nu in de Eenheid met God, onze hemelse Vader. Mijn hand rust op je hoofd. Ontvang Mijn liefdekracht. Waarheen je wegen ook gaan, Ik ben steeds aan je zijde!

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2023 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 1. Les
Tref-impuls