Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

De liefde tot God
De weg naar mystieke Eenwording

Les 63

Vraag: Waarom is de schepping door God geschapen geworden? In hoeverre heeft God ons als Zijn tegenhanger nodig? Welk spel wordt met mij gespeeld?

Antwoord: Lieve broeder, Ik, JEZUS CHRISTUS, antwoord jou en daarmee jullie allemaal op je innerlijke vragen. Ziet, op zuiver geestelijk niveau is de Schepper niet van het geschapene gescheiden! Schepsels en Schepper zijn Een, Een Geest.

In de toestand voor de Schepping was jij als Zoon, als Dochter, ´n gedachte van God, sinds alle Eeuwigheid in Hem. Hij, de Al-Ene, zag jou al steeds als Zijn zoon, als Zijn dochter in zich. De Liefde, die door God tot Zijn gedachte, die jij bent, stroomde, plaatste je in de individualiteit, in menselijke woorden uitgedrukt: in een geestelijke Schepping en God gaf het je als Vader te kennen. Toch zijn in het zuiver geestelijke-, Ik herhaal, schepsels en Schepper niet gescheiden.

In deze Eenheid heeft het schepsel aandeel in God en ook aandeel, wat Ik telkens als Erfdeel uitdruk, aan de Scheppingen, dus de gedachten van God in Scheppingen uitgedrukt toegekend gekregen.

Dat is jullie OORSPRONG, die jullie moeilijk in ruimte en tijd kan worden uitgelegd. In het begrip van tijd/ruimte-uitgedrukt, schiepen jullie äeonen in de geestelijke werelden, in vreugde, in harmonie, in Eenheid. Maar kijk, de schepsels zouden eeuwig alleen een marionet van de Schepper zijn gebleven, als de Schepper de schepsels niet tegelijkertijd de vrijheid had geschonken, naar eigen wil mee te scheppen en mee te vormen.

In dit geschenk moest echter ook de vrijheid ingeruimd worden, naar eigenzinnigheid, dus naar eigen voorstellingen en niet naar de Wetten, die in zuiver geestelijke Liefde zijn, te scheppen en te vormen. In deze vrijheid, die de Schepper zijn schepselen gaf, lag dus al de mogelijkheid van de Val. Nu vraag je naar de naam van dit spel. De naam van dit spel heet de vrijheid.

Het schepsel zou in absolute vrijheid het licht, maar ook de duisternis kunnen doorlopen. Licht veronderstelt duisternis, zo legde Ik uit. Waarom? Dit is eveneens in de wet van vrijheid gegrondvest: Zou het schepsel alleen het licht kennen, dan bleef het eeuwig een marionet. Kent het echter ook de duisternis en doorloopt het deze, dan ontstaat er de ware vrijheid van een schepsel.

Nu verwijs Ik naar een door jou verteld verhaal (zie 53e scholing ) over de gehoorzaamheid, respectievelijk ongehoorzaamheid. Slechts de ongehoorzaamheid tegen het gebod van de oudsten, de geliefde te bezoeken, bracht de vrijheid, de betreffende stad op adelaarsvleugels te verlaten.

Alleen de ongehoorzaamheid tegenover de regel van de Alvader te handelen, laat het schepsel de vrijheid ervaren. In deze vrijheid ben jij als zoon/dochter tot de huidige toestand door de diepte gegaan. In deze toestand ben jij in je diepste innerlijk -let maar op je innerlijk-ongelukkig.

Een onbepaald verlangen ligt in je. Je weet dit niet te duiden, voelt je bekneld en gelooft, de oorzaken in je huidige levenssituatie te vinden. De oorzaak ligt veel dieper. Het is de toestand, laat Ik een gelijkenis geven, van de verloren zoon, kort voor de omkering. Weliswaar ben jij menselijk gezien allang op de terugweg, geleid door Mij, Jezus Christus, maar het aandringen van je hoger zelf is machtig geworden en je vertaalt dit aandringen als ontevredenheid met je menselijk zijn.

Indien je echter beseft, dat dit aandringen, het aandringen is van de zuivere Zoon/de zuivere Dochter, die je innerlijk bent, gericht op het goddelijke erfdeel, dat in je ligt, dan open jij je voor het binnenstromen van de volheid en je ervaart je oereigenste Damascus-belevenis. Jij hebt Mij al twee keer horen roepen.

Met alle duidelijkheid heb Ik je beroerd en je zult Mij nog een keer horen. Bij de derde keer, Mijn zoon/Mijn dochter, jij Mijn vriend, Mijn vriendin, zal je binnenste zich verruimen en je beseft, dat het verstand zich nog veel meer met het hart moet verbinden, zodat geduld, liefde en barmhartigheid in je naar binnen kunnen stromen en je dan, uit de volheid scheppend, door je leven wandelt.

Dan beleef je de dwang, die je van buiten opgelegd wordt, niet meer als zodanig, maar je beleeft je als zoon/dochter, die in vrijheid de stappen over de aarde doet.

Beperk je niet door je voorstellingen! Zie, de uitgestrektheid van de gezamenlijke schepping ligt voor je voeten! In je verlangen wil je graag het uiterlijke pantser van je huidige mens-zijn opblazen. Maar begrijp, dat deze gevangenis, vanuit een ander gezichtspunt beschouwd, juist een genadegeschenk is. Mijn Liefde is met je.

De avond is gevorderd en Ik vraag jullie een beetje geduld om Mijn woord nog op te nemen en je aan deze vibratie over te geven.

Jullie leven thans aan het begin van een nieuw tijdperk, waarover jullie gezegd werd, dat Mijn knechten en maagden voorspellen, ze in de toekomst kunnen kijken en dat ze droombeelden hebben. Loop waardig, zonder angst, door het voor jullie nog ongewone gebeuren!

Door de voorafgaande scholingen heb Ik jullie geleerd, dat angst alleen dan aanwezig is, wanneer het je nog aan liefde ontbreekt. Doordat jullie Mij tot hiertoe gevolgd zijn, hebben jullie getoond liefde te hebben. Maar laat deze liefde tot een vuur worden en jullie restangst gaat in vlammen op. Wat kan er gebeuren, als jullie, verenigd met Mij, door ruimte en tijd gaan? Alles is voor jullie nu, tegenwoordige tijd. Verleden en toekomst beschouwen jullie dan vanuit een hoger standpunt.

Ik neem een droom als voorbeeld, die vooruit schouwend de wisseling aankondigde van een zuster naar een ander bestaansniveau. De mens met zijn gedachten verbindt dood nog steeds met iets negatiefs.

Wat echter is de dood? De dood is bevrijding, is verlossing, is Eeuwigheid, is leven, want de werkelijk doden, zo leerde Ik jullie, zijn de niet in-de-Geest-ontwaakten. Voor wie echter in Mij ontwaakt zijn, leven eeuwig, is de dood een vriendelijke broeder, die in de vorm van een engel je de hand reikt, om bij de overgang van dit aards-materiële naar een geestelijke te helpen.

Aan dit proces zit niets spookachtigs, alleen jullie voorstelling, jullie mening, vormt nog je gedachten. Verander je gedachten en jullie begrijpen de wijsheid in Mijn Woord! Maar jullie beseffen ook de genade, die jullie is geschonken, dat jullie nu aan Mijn hand de stappen in de zijnstoestand van de eeuwigheid kunnen gaan. Deze zuster nam echt zacht afscheid door een licht geruis aan het raam en tegelijk trilde de boodschap naar jou, lieve broeder: “Het is allemaal goed, zoals het is! Niets ligt meer tussen ons!”

Alleen je mens volhardt nog in oude gedachten. Zie, neem deze boodschap dankbaar aan en begeleidt deze zuster met je gebed in het licht, want de roep aan het raam was tegelijk aan jou de vraag om de ziel verder met gedachten en gebed te begeleiden.

Besef, Mijn getrouwe Schare hier en overal, dat in de toekomstig tijd zulke belevenissen vaker zullen voorkomen, ja langzaam aan tot jullie gewone dagelijkse leven behoren Want de scheiding tussen aards-leven en ziele-leven moet opgelost worden. Alleen dan zijn jullie in staat, op geestelijke niveau bewust jullie zielen te helpen, waar nodig is.

Om jullie standvastigheid te testen, komen symbolen in jullie droom naar boven, die jullie hier en daar nog beangstigen, maar alleen, opdat jullie je nog bestaande angsten in gaan zien en deze in liefde voor Mij oplossen.

Angstvrije lichtwerkers heb Ik nodig! Je bewustzijn op dit aards niveau is nog beperkt. Jullie kunnen nog niet bewust tegelijk op meerdere niveaus bezig zijn, maar Ik wil jullie tot dit bewustzijn voeren en jullie je geestelijke capaciteit laten ervaren. Jullie zijn onbegrensd, zoals God, je Vader, onbegrensd is. Buiten het tijd/ruimte-gebeuren werken jullie op vele plaatsen tegelijk en je huidige bewustzijnstoestand correspondeert met al jullie vroegere bewustzijnstoestanden in het tijd/ruimte-gebeuren en werkt zich ook uit.

Wanneer jullie dit niet met je menselijke verstand kunnen begrijpen, dan vraag Ik jullie, met je harte-beleven in deze Wijsheid te duiken, want buiten het tijd/ruimte-gebeuren is alles gelijktijdig, alles eeuwig, alles NU. Binnen het tijd/ruimte-gebeuren werkt jullie verruimd bewustzijn zich eveneens uit, alleen beleven jullie de verruiming stapsgewijs.Gisteren hebben jullie nog zo gedacht en gehandeld, vandaag handelen en denken jullie zo, en morgen zal jullie bewustzijn nog meer tot in de oneindigheid verruimd zijn en jullie handelen en denken zal opnieuw anders zijn.

Jullie bevinden je schijnbaar als gevangene in deze tijdslijn, en toch zeg Ik jullie: Jullie zijn vrij, want jullie ziel kent beide toestanden, de toestand in gevangenschap van ruimte en tijd, maar ook de toestand van de vrijheid, de toestand van de Eeuwigheid, b.v. in de slaap. Vaak ontwaken jullie vroeg in de morgen in een gelukzaligheid, verkwikt, vol vreugde, gesterkt en daadkrachtig. De ziel bevindt zich s´nachts in hoogste domeinen en neemt de vreugde hieruit mee naar het aardse leven. Het lichaam ontvangt de stralen van de ziel, die zich in hem als gevoel uitdrukken.

Een andere keer ontwaken jullie droevig, terneergeslagen. Jullie angsten hielden de ziel op aardse niveau vast, ze werd niet vrij. Aldus wandelde ze over deze aardbol, vergezeld door de angsten van de mens. Deze angsten verbonden zich tijdens de zieletocht met angsten van gelijke soort en zwaar beladen keere de ziel in het aardse lichaam terug en laat alle last via het lichaam voelen, b.v. onwel zijn, pijnen en dergelijke. Beide toestanden, de eerste als wel de laatste, dienen jullie tot inzicht, begrip.

Moe en terneergeslagen ontwaken alleen diegene, die zich voor het inslapen niet vol vertrouwen aan Mijn borst gevlijd heeft, die het aardse werk niet in Mijn handen gelegd heeft en om zegen daarvoor gevraagd heeft. Want met de vraag om zegen wordt alles gereinigd, wat op deze dag niet zo gelopen is, zoals het had kunnen zijn.

Als je in deze zegensfeer inslaapt, maakt jullie ziel zich los. Vrij en bewegelijk streeft ze in Eenheid met Mijn Geest naar hogere gebieden of ze wordt omringd door vele helpengelen, en samen met hen, en met Mij, doorschrijden wij de sferen van de materie of ook de gedeeltelijk materiële werelden, om daar in Liefde te dienen, waar deze dienende Liefde maar nodig is.

Let verder goed op je dromen, want ze zeggen heel veel over het bewustzijn en de toestand van je zieleleven. Voor uitleg wend je tot Mij. Vraag Mij, wanneer je iets niet begrijpt en Ik geef je de juiste impuls. Ook hier ben Ik bereid, jullie via de archaïsche droombeelden meer informatie uit de Geest naar je toe te laten komen, want ook voor het dromen geldt, dat het in drie niveaus verloopt: het materiële-, het ziele-, en het geestelijke niveau.

Het materiële niveau wordt door vooruitschouwende dromen nu steeds vaker aangesproken. Het zieleniveau wordt door archetypische beelden van sprookjes, mythen, symbolen verklaard. Het geestelijk niveaus verklaar Ik jullie apart, ieder afzonderlijk, want de betekenis van dromen onderscheiden zich hier per persoon, want ieder van jullie heeft geestelijk andere opgaven aanvaard.

Jullie allen hebben de Bron van Mijn “Ik Ben de Ik Ben”, het Woord, het levende Water in je en Ik vraag je vertrouwen voor de impulsen, die uit je innerlijke opstijgen. Jullie staan onder Mijn bescherming en wanneer jullie moeite doen, om vanuit je eigen wil steeds de wil van God te zoeken, dan voer Ik je via je zwakheden en wel zo, dat je daarover struikelt, ook in het materiële. Dat er geen toeval bestaat, dat kunnen jullie bij zulk gebeuren meteen navragen: “Heer, toon me, over welke stenen-des-aanstoots van mijn ego val ik nog steeds?” Op hetzelfde moment, nog voordat je de vraag tot een goed einde hebt gebracht, toon Ik je in een flits van inzicht, waaraan het bij jou ontbreekt, zodat je in staat bent, dit punt te overwinnen, want alleen dan mag Ik je helpen.

Heb daarom geen angst, dat onwaarheid je op een dwaalspoor brengend uit eigengereidheid, de dans ontspringt. Jullie staan onder Mijn bescherming, dit herhaal Ik met nadruk! Deze bescherming voert je tot een zelfstandige zoon, een zelfstandige dochter, die uitsluitend naar het eigen innerlijke luistert en uiteindelijk alleen dit als voor zichzelf geldend beschouwt. Alle uiterlijke wijsheden zijn jullie alleen maar als begeleiding gegeven. Wat je niet als innerlijke waarheid begrijpt, blijft alleen gehoord of gelezen. Alleen wat je van binnen in jezelf verwezenlijkt, is voor je huidig bewustzijn waarheid.

Ik leid jullie thans in een meditatie: Beweeg van te voren nog even krachtig je spieren! Span ze allemaal aan! Onderga de kracht, die Ik in jullie ben! Laat nu alle spieren los, doordat jullie je de vloeiende goddelijke Energie voorstellen, hoe deze binnenstroomt, door jullie pulseert, iedere spier, die nog verkrampt is, losmaakt, iedere afzonderlijke hersencel, iedere afzonderlijke lichaamscel in beroering brengt en ze in de hoogste trilling van het geestelijk Zijn verheft!

Licht, heiligste Licht uit de Vader/Moeder-Geest, beroert je, Mijn Kind. Je tilt je hoofd omhoog en kijkt naar het Licht. Laat je blik niet zakken! Laat al je gedachten aan je voorbij gaan, zonder je met hun te identificeren! Concentreer je nu op het Licht!

Via de ziele-ingang bij het achterhoofd stroomt het naar het centrum van barmhartigheid. Zacht trilt in jou de barmhartigheid van de Vader/Moeder-Geest. Liefde stroomt in jou naar binnen en verbindt zich met de liefde in jou. Uit de liefde kwam je, tot liefde keer je terug, liefde zijnde en niets dan liefde. Je bent vervuld door het geduld uit de eeuwigheid, behoedzaam een stap voor de andere zettend, opdat de volheid van het licht je langzaam aan omhoog draagt en je niet terneer slaat.

Je hoort het kloppen in je hart: “Ik heb je lief, Mijn kind! Ik houd van jou, houd jij ook van Mij?” De hartslag wordt stormachtig: “Ja Vader, ik houd van Jou! De ernst doortrilt mijn aardse zijn met iedere slag van mijn hart, de ernst van de opdracht, Jouw lichtkind te zijn, verbonden met de vreugde, het te mogen zijn.”

Jullie blik gaat nu door de kring. “Zie, Mijn Kind, je geestelijke zien verruimt zich via je hartegevoel, gaat uit via je lichaamshuis en kijkt naar de nabije en verre schepping. Werelden zie je aan je voorbij glijden, werelden, die komen en gaan.”

En je kijkt nog verder en ziet geestelijke planeten om geestelijke zonnen cirkelen. Op de oneindigheid is je zien juist ingesteld en je gewaarwordingen trillen in deze oneindigheid van het eeuwige Zijn naar binnen. Je beseft, Mijn Kind, je hartslag is nu in het ritme van de Liefde, die in de gezamenlijke Schepping werkzaam is. Jij bent niet dat klein mensje in het aardse gewaad. Zie, hoe alle zonnesystemen in jouw cirkelen. Jouw bewustzijn is onbegrensd, oneindig ver straalt het in het bewustzijn van je Oorsprong, in het hart van de Vader/Moeder-Geest naar binnen.

De kringloop is voltooid, de scheiding op dit moment opgeheven. Zie, Mijn kind, de scheiding van het eeuwige Zijn is alleen in je voorstelling, niet in je diepste geestelijke beleving, Dus schrijdt binnen in de wijsheid, waaruit je in toenemende mate schept, daar je jezelf bereidwillig in de goddelijke wil voegt met orde in je en om je is.

Alle cellen ademen de Geest van de oneindigheid. Het aards lichaam is krachtig doorstroomd. Nu keert je blik terug en daarmee haal je weer je bewustzijn binnen, om dit op de aarde, je tegenwoordig verblijf in ruimte en tijd, te sturen.

Jouw geestelijk zien kijkt door het centrum van orde naar de planeet aarde. Onrustig trilt deze onder je voeten, tuimelend in het magneetveld. Liefde, hoog-trillende liefde stroomt via jou naar deze planeet, die met geduld, liefde en barmhartigheid van de Moederlijk/Goddelijke aspecten doorstraald zijn, ja een deel heeft zich in deze aarde laten zakken en roept naar jou en vraagt om bevrijding.

Waarlijk, jij bent niet dat klein mensje, maar een lichtkind uit de zuiver geestelijke schepping, naar beneden gegaan om in het verlossingswerk mee te helpen. Door jou stroomt opnieuw de gedachte van liefde, met machtige scheppingskracht uitgerust, naar de planeet aan je voeten. Een verdere gedachte komt erbij: Vrede. Onder jouw scheppende gedachte wordt het onrustige hart van moeder Aarde rustiger. De opbruisende vulkanische vloeibare gesteenten, heet gloeiend, worden afgekoeld. Je hebt kracht in je, Mijn kind, grote scheppende kracht. Gebruik deze!

Liefde, vrede en zegen vloeien via jou en door jou. Nu verhef je blik en kijk naar het leed, dat op deze planeet bij je medemensen nog heerst! Mijn Kind, jij bent uitgegaan om dit leed te verzachten. Vervul, zend stralen van vrede en liefde in de harten van je medemensen, juist nu in de adventtijd, de tijd van de voorbereiding op Mijn komen in jou! Krachtige scheppingsgedachten zijn in staat oorlogen te beëindigen.

Waarheen, Mijn kind, gaan nog je gedachten? Hoe vaak vergeet je deze te bundelen, omdat je niet bewust bent van je innerlijke opdracht. Zie ook het leed in de dierenwereld! Door jou, Mijn Kind, zal eens de leeuw vredig naast het schaap liggen, want Ik werk met Mijn en jouw Liefde samen, om het Paradijs werkelijkheid te laten worden.

Kom! Blijf niet langer hangen aan aardse angsten, zorgen, problemen, maar wees je jouw verheven opgave bewust, en ontsteek in je innerlijke hartekamer kaarsen, die je Tempel verlichten om Mij welkom te heten! Voor elke scheppende gedachte, ja al voor iedere beleving staan de kaarsen, en de daad is gelijk de zuurstof, die de kaarsen nodig hebben, om helder stralend te verlichten.

Nu ben je met je gedachten weer in je innerlijke teruggekeerd. Je beleeft de trilling van de goddelijke orde, van de wil, van de wijsheid. Tot de volgende keer, Mijn Kind, vraag Ik je, verblijf in dit centrum van wijsheidsbewustzijn! Onderzoek jezelf in het licht van je waarheid, jouw eerlijkheid, waar jouw gedachten zich nog overal thuis voelen. Pak ze aan, de vagebonden van je verstand! Draag ze naar het centrum van goddelijke wijsheid, dat jou kan vervullen, opdat je jouw gedachten in machtig scheppende krachten verandert, om deze naar buiten te sturen en daarmee aan het verlossingswerk mee te helpen! Ik leid jou en wil jou graag ook in diepere bewustzijnsniveaus leiden. Het ligt aan jou vrije wil, of je Mij wilt navolgen.

Nadat Jij het centrum van wijsheid intensief hebt aangesproken, ga naar je innerlijke tempel, het bewustzijnscentrum van goddelijke Ernst, en aanschouw de kaarsen, die je daar hebt ontstoken! Onderzoek jezelf, of het er niet nog meer zouden kunnen zijn, indien je zachtzinnig en deemoedig, uit je hart alles vergevend, door je dag gaat, vervuld van liefde, gepaard met barmhartigheid.

Mijn zegen is met jou, met jou, met jou. Ik, jouw bruidegom, wacht op je met groot verlangen.

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2022 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 63. Les
Tref-impuls