Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

De liefde tot God
De weg naar mystieke Eenwording

34.6 MB

Les 60

De avond is gevorderd, daarom ben Ik, JEZUS CHRISTUS, met mijn Woord van Liefde midden onder jullie, hoewel jullie nog niet meditatief afgedaald zijn en jullie nog in gedachten met jullie gesprekken bezig zijn.

Het was een avond, die voor jullie allen weer een stuk van de Weg opgetekend heeft. Door de levendige gesprekken konden jullie elkaar wederzijds helpen. Pas in de komende dagen zullen jullie bemerken, hoeveel aan jullie, in het geestelijk door mij geleide gesprek, meegegeven is.

In de scholing, die jullie doorlopen, is het belangrijk voor jullie, dat alles, wat in de diepste lagen van jullie Ziel verborgen is, aan de oppervlakte komt, en dat jullie daar open en vrij over spreken en in de gemeenschap de afzonderlijke problemen uitwerken Op de daar gestelde aspecten ben Ik steeds weer ingegaan, daarom roer ik ze terloops aan: De vrijheid van een Zoon, een Dochter van de Vader en de volkomenheid van de Liefde werden aangesproken

Waarlijk, op deze aarde was Ik mens, zoals ook jullie. Ook Ik ben door een ontwikkeling gegaan. Door mijn kortere levensweg hoorde Ik al in de vroegste kindertijd de stem van de Vader in mij. Als Kind ben Ik vaak in de afzondering geweest, om me in mijn Innerlijke met God, mijn Vader, in de stilte te verbinden.

Ook jullie zijn door de ontwikkeling hier in verschillende ouderdomsniveaus. In het begin, als het Woord in jullie openbreekt, zijn ook jullie nog kind. Jullie levensboog duurt niet maar drieëndertig jaar zoals bij mij. Jullie groeien geleidelijk aan door deze tijd van het kind-zijn heen, jullie leggen het kinderlijke - zijn af en veranderen je zelf naar de volkomen Liefde. Maar die absolute volkomenheid is – zoals het in de kring beschreven werd – in het aardse - kleed maar beperkt te bereiken. Beperk daarom, omdat de mens met zijn ego niet volledig uitgeschakeld is. Echter jullie innerlijke streven is steeds op deze volkomenheid gericht, op dit kanaal: eenvoudig maar te zijn, zonder ergens iets te willen, zonder te richten, zonder te oordelen!

De volkomen Liefde beroert alles en iedereen. Bij elke stap straalt dan de Liefde via jullie in de aarde naar binnen, iedere cel van jullie lichaam straalt het Licht uit en zegent de omgeving en jullie medemensen, onverschillig of jullie ze kennen of niet.

Besef, Mijn getrouwe schare, dat jullie, om deze volkomen Liefde te bereiken, jullie steeds meer in het gouden Midden behoren te bewegen, waarbij dit “behoren” – jullie hebben de vrijheid – niet zo als in jullie spraakgebruik verstaan zal worden! Ik kan enkel naar jullie begripsvermogen met jullie praten, zo hoe Ik door vroegere werktuigen eveneens naar hun begripsvermogen sprak en ook de Kring aangesproken heb, die door het werktuig beroerd zouden worden, respectievelijk door het werktuig van de verschillende kringen.

Daarom oordeel ook nooit andere geloofsregels, religies, meningen! Laat ze staan! Wat jullie broeder, jullie zuster als waarheid herkent, is de waarheid van de broeders en zusters en moet niet jullie eigen waarheid zijn. Jullie eigen waarheid is die, die jullie destijds met jullie bewustzijn ontsloten hebben. Dit bewustzijn verandert en verruimt zich en daarmee verruimt ook jullie innerlijke waarheid. Je verkrijgt Wijsheid. Hieruit beseffen jullie, dat alle waarheden samen genomen hun kwaliteit hebben, omdat ze een bepaalde mensenkring dienden, om hun bewustzijn te verhogen.

Zo hebben jullie Moslimbroeders en -zusters de strenge religie, omdat ze naar de orde van deze religie verlangen en deze orde op hun weg naar inzicht naar een bewustzijnsverruiming nodig hebben. Precies zo is het met alle andere religies. Jullie kijken door al die gemeenschappen heen en beseffen uit de wijsheid jullie goddelijk zijn, dat iedere religie op haar wijze de terugkeer, de verbinding tot de Vader kan vormen en wel voor bepaalde mensen. Omdat jullie gedurende verschillende incarnaties je ervaringen in bijna alle gemeenschappen maakten, zo zal ook jullie begrip voor de vele bewustzijnsniveaus groeien, wanneer jullie de toegang tot jullie zieledomein ten volle hebben ontsloten. Dan berechten en oordelen jullie niet meer.

Een Meester, die de volkomenheid al zeer dicht genaderd is, kan zich nog een incarnatie uitzoeken, die hem in menselijk opzicht ver terugwerpt. Hij bindt zich, enkel als voorbeeld, aan een kerk, gaat de strenge weg van een ascetische monnik, en aan het einde van het leven is de ziel weer vrij en ze overziet de andere kant van tijd/ruimte en zijn meesterschap. Hij beseft, dat hij door de binding aan een religie weer de deemoed leerde om zijn broeders en zusters te begrijpen, die hun weg nog in uiterlijke religies, in kerkelijke instituties, gaan.

Een meester-leerling heeft de innerlijke vrijheid niet verkregen, wanneer hij nog over de een of andere gemeenschap oordeelt. Zolang zulke gedachten noch in de meester-leerling voor handen zijn, zal hij precies deze gedachten in de daad omzetten, terwijl hij de weg, die hij veroordeelt, zelf bewandelt. Dat geldt voor alle soortgelijke voorbeelden, of nu het begrip ontbreekt voor lijdenden, drugsverslaafden, gokverslaafden of voor soortgelijken.

Waar jullie merken, dat jullie je medebroeders en -zusters niet in liefde aannemen, zoals ze zijn en ze begrijpen of op zijn minst proberen te verstaan, dan berechten en oordelen jullie bindt je je karmisch. Door het oordeel over zwakkere medewandelaars stellen jullie je hoogmoedig boven hen op en knopen juist een karmische band met deze zwakte en ook met deze mensen.

Mijn geliefde Schare, jullie zijn op de weg, gaande naar het licht, naar het goddelijke midden, naar de oorsprong, al een beduidende stap vooruit gegaan. Ook dat er niet als beoordeling uit, want niemand is beter dan de naaste. Jullie weten niet, welke ervaringen de naaste naast je, buiten in de wereld, al op zijn weg gemaakt heeft, die ook jullie op het onbewuste niveau tot inzicht dienen.

Op de terugweg, naar de oorsprong, verzamelen jullie op dat moment de ervaringen, dat jullie door de liefde in de vrijheid worden geleid. Als mensen van jullie groep proberen jullie steeds weer te oordelen. Het zijn programma´s, die jullie vroeger in de kindertijd al geleerd hebben en die je ook je hele leven in deze maatschappij zullen begeleiden. Daarom is het moeilijk, dit programma uit je denken te verwijderen. Dat lukt jullie enkel, wanneer jullie je in het moment van het Zijn bewegen, in Mijn Altegenwoordigheid, en steeds weer moeite doen begrijpende liefde te zijn en achter het menselijke gedrag te kijken.

Ik gaf jullie een wet. Deze wet is de absolute Liefde. Wanneer Ik jullie leer: “ Jullie zullen de Heer, jullie God, liefhebben boven alles en je naasten als jezelf!” Zo is in dit algehele liefdesgebod de liefde in drie gebieden aangesproken.

Wie is God? God kunnen jullie niet zien, toch zijn jullie in God en God is in jullie. Jullie zijn een deel van God: Licht uit Zijn Licht, Leven uit Zijn Leven, Kracht uit Zijn Kracht. Wanneer Ik zeg: “Jullie dienen lief te hebben!” dan bedoel Ik dat jullie alles liefhebben, dat om je heen is, God, de vaderlijke/moederGeest, want Hij weerspiegelt zich in de totale Schepping. Hij spiegelt zich ook in iedere broeder, in iedere zuster.

Deze leer, die Ik aan jullie gaf, houdt drie wetten in zich en toch is het maar één Wet: de Wet van Liefde. Heb God lief boven alles! Dit gebod leidt vv. via de liefde tot je naasten, voor de Schepping ook tot de liefde voor jezelf.

Wanneer Ik tot jullie zeg, dat jullie van jezelf zullen houden, dan bedoel Ik niet de eigenliefde, maar jullie zullen je in jullie goddelijke Liefde, en daardoor houden jullie weer opnieuw van God, dat er in God geen scheiding bestaat. Noch jullie zijn van Hem gescheiden, nog jullie naaste is van Hem gescheiden: Alles is Een. Zo is ook de Wet van de Liefde een.

Wanneer jullie eens weer tot de volmaakte liefde geworden zijn, teruggekeerd als de reine Zoon, de reine Dochter, dan zijn jullie ook weer de Wet, zoals de Vader de Wet is, Zoals Ik de Wet ben. De Wet is liefde, en liefde dient!

Toen de mensheid zich in haar ontwikkeling in de “Kindertijdsperiode” bevond, gaf God hun via Mozes de tien geboden. Deze geboden waren onderling verschillend, opdat de mensen leren in liefde met elkaar om te gaan. Toen Ik over de aarde ging, was de mensheid al verder vooruit. Daarom was Mijn leer de liefde, die Ik in de bergrede en in talrijke gelijkenissen toelichtte. De leefbaarheid van Mijn Leer bewees Ik door Mijn leven.

Versta de Wet niet als een gebod: “Mijn Kind, dat moet je doen, waardoor je zalig wordt!”, maar versta het zo, dat jullie de vrijheid gegeven is, Mij in Liefde na te volgen of ook niet!

Ik heb jullie vrijheid vanuit verschillende aspecten steeds weer uitgelegd. Vandaag heb Ik een ander aspect belicht. Deze vrijheid in de liefde helpt jullie ook, je crisissen te overwinnen. Jullie hebben heel juist bemerkt: een crisis staat steeds kort voor een inzicht, leidt tot inzicht. Is het inzicht bereikt, dan is de volgende stap naar het Licht voltrokken. Heb dus geen angst in de dikke mist, heb geen angst, dat jullie het zicht is ontnomen! Vertrouw Mij blindelings en laat je verrassen! Vertrouwen, Geloof, en Liefde zijn nu door jullie als uiterste krachtinspanning verlangd.

Als jullie alles loslaten, wat je bedrukt, wat jullie in je crisis destijds moeilijkheden veroorzaakte, dan kan Ik jullie leiden, omdat jullie Mij je eigenwil aan de voeten hebben gelegd. Wanneer je de crisis willen overwinnen met je menselijke wil, dan wijs je Mijn goddelijke hulp af.

Jullie spraken ook over de kracht van het gebed. Ik leerde: “Vraag en het wordt je gegeven, klop aan en er wordt jou open gedaan!” Jullie hebben heel juist op gemerkt, dat een gebed uit verschillende bewustzijnsniveaus kan komen. Maar ook hier gaat de ontwikkeling van zuigeling, die nog om de allerdaagse dingen van het leven vraagt en bedelt,verder tot het Kind, dat al de eerste bewustzijnsinzichten heeft, naar een volwassenen Zoon, naar een Dochter van de Vader.

De Zoon, de Dochter, weet, dat uit de volheid hem/haar alles is gegeven. De Zoon, de Dochter vraagt ook niet meer voor zichzelf, maar ze vragen voor de naaste. Door jullie gebed, door jullie vragen voor de naasten, die zich voor de Volheid van God, de Vader, nog niet kan openen, sta je hen bij en helpt hen, dat hen meer Licht, meer Kracht, meer Liefde tot inzicht gegeven wordt. Jullie gebed gaat de begrenzing van je familie - en kennissenkring te boven, het kent geen grenzen meer, want een Zoon, een Dochter bidt universeel!

Het volmaakte gebed is zich verdiepen in de eigen goddelijkheid. Jullie hoger Zelf aanvaardt jullie zijn en straalt door jullie de goddelijke Kracht, het door de Vader gegeven heilig Erfdeel uit. Dan zullen jullie ook helderziend, helder voelend, gaan ervaren, waartoe zich jullie Licht keert. Het omcirkelt de aardbol, houdt hier en daar pauze om ontvankelijke broeders en zusters te doorstralen, die je vanuit je eigen bewustzijn verder kunt helpen. Besef, dat jullie met alles en met allen verbonden zijn! Jullie zijn door niets gescheiden, noch van de aarde bij je voeten, nog van de stenen, waarover jullie lopen, nog van het gras, van de bomen om je heen, van de dieren, van de mensen, van de Geestwezens, ja van de planeten, jullie zijn met alles verbonden!

Alles is van elkaar afhankelijk en vormt op elke actie een reactie, die over het morfogenetisch veld vloeit. Geen handeling blijft dus zonder gevolg-werking! Daarom vraag Ik jullie steeds weer om gedachten-controle. Dat is voor de komende tijd jullie volgende opgave, waarbij Ik steeds jullie vrije wil vooronderstel, de oefeningen, die Ik jullie opgeef, te vervullen of ook niet. Jullie zijn vrij!

Beschouw in de eerste week nauwgezet je gedachten. Wees daarbij eerlijk voor jezelf. Waar je nog overal oordeelt, berecht en veroordeelt. In de tweede week neem je dat gedachtencomplex apart, waarin je nog het meest oordeelt en veroordeelt en probeer, dit gedachtencomplex te veranderen, doordat je de veroordeling bevraagt, en je eigen zwakte bloot legt, daardoor de karmische verknoping in jezelf ontdekt, deze oplost en voortaan begrip opbrengt voor anderen! Op deze manier verander je je negatieve gedachten in positieve. Daardoor bevrijd je ook, wat je aan negatieve gedachtencreaties hebt uitgezonden. Nogmaals beklemtoon Ik: Jullie zijn medescheppers! Jullie scheppingen keren naar jezelf terug en ze beïnvloeden je huidig leven! Denk over deze zin na: “Iedere gedachte beïnvloedt je Zijn”! Nogmaals herhaal Ik: Jullie zij op het pad naar het Licht al een beduidende stap vooruit gegaan. Jullie gedachtenkracht is nu aanzienlijk sterker dan in het begin van de scholing, daardoor is jullie verantwoording ook groter! Dus vraag Ik jullie om gedachtencontrôle en moeite te doen om negatieve gedachten, ook elementaren genoemd, te bevrijden.

Depressieve stemmingen zijn je eigen gedachtencreaties, die door je uitgezonden werden, zich met gelijksoortige verbonden en versterkt naar je teruggekeerd zijn. Besef dit, dit vraag Ik jullie! Met mijn kracht, met mijn bijstand, help Ik jullie om deze creaties weer te bevrijden. Tegelijk schenk Ik jullie kracht en moed voor de stap, die nu de een of de ander te zetten heeft, naar een nieuwe identiteit, naar een volledige bewuste Zoon, naar een volledige bewuste Dochter van de hemelse Vader.

De meditaties kunnen jullie vasthouden, zoals het je intuïtie ingeeft, maar Ik vraag jullie, in de eerste week nog eens versterkt het Centrum van goddelijke Orde aan te spreken, in dit Centrum te blijven, je helemaal in dit Centrum te laten zakken, waarmee alles in jullie in de goddelijke Orde komt. Wanneer alles in jullie in de goddelijke Orde gekomen is, dan zal er ook om je heen orde zijn.

In de tweede week kunnen jullie je op het Centrum van de goddelijke Wil concentreren en daar blijven. In deze week werken jullie tegelijk aan de verlossing van je negatieve elementaren en jullie werken je helemaal in de Wil van de eeuwig heilige Vader en Zijn kracht van de Barmhartige genade, die jullie bemoeienissen beloont en jullie met geopende armen vele stappen tegemoet komt, wanneer jullie de eerste stap naar de bevrijding van je eigen negatieve creaties, voltrekken.

Als er in je meditaties beelden opduiken, laat je hierdoor dan niet verontrusten. Blijf in verbinding met mij, Jezus Christus. Als jullie de meditatie met Mij beginnen, zijn jullie onder Mijn bescherming. Er kunnen, maar er moeten niet perse beelden opduiken. Zouden jullie je door droombeelden bedreigd voelen, leg ook dat dan aan Mijn voeten. Denk er niet veel meer bij, want wanneer je de krachten aanspreekt, die je in de wereld hebt gezet, dan kan, het moet niet, het jullie angstig maken. Jullie zijn Zonen en Dochters van de Allerhoogste, uitgerust met Zijn kracht en macht! Uit Zijn Liefde, die Ik, Jezus Christus ben, zijn jullie ook in staat om negatief in positief te veranderen.

Later kan het zijn, dat andere gedachtengolven naar je toestromen, die niet van jullie uit ontstaan zijn: Creaties van je medezusters en medebroeders.

Nu zie Ik al jullie gedachte: “Wat anderen gecreeërd hebben, dat hoef ik toch niet op te lossen! Dat dienen zij toch a.u.b. zelf te doen!”

Zie, als God, de Vader, zo zou denken, dat ieders kind van Hem zijn karma volledig zou moeten dragen, dan kwam geen van zijn kinderen meer naar de thuishaven. God is niet alleen in Zijn hoedanigheden: Orde, Wil, Wijsheid, en Ernst, maar God is in Zijn moederlijk aspect ook Geduld, Liefde, en Barmhartigheid. Daarom zijn ook Zijn kinderen in de reinheid Geduld-, Liefde-, en Barmhartigheid-dragers.

Geduld, Liefde, en Barmhartigheid zetten jullie in, opdat jullie je zusters en broeders de hand reiken en hun helpen om ook hun negatieve creaties ten dele op te lossen.

Dat is een kenmerk van ware Meesterschap, dat je in Mijn navolging de hand naar je broeders en zusters uitstrekt en hun behulpzaam bent. Maar stel je daarbij nooit in hoogmoed tegenover je naaste op, maar deemoedig, beseffend, dat ook naar jou de hand uitgestrekt wordt, dat jij ook wordt geholpen!

Mijn Woorden klinken ernstig, maar Ik weet, dat ze uit liefde gesproken zijn, omdat Ik de Liefde ben. Ik weet ook van pijn, van de ervaring, om ieder inzicht, die jullie doorlopen. Ik wil graag de Goede Vriend aan jullie zijde zijn, die jullie in alles, wat je bedrukt bijstaat. Dit kan Ik alleen, als je je door Mij, binnen je vrije wil, laat helpen.

Hoe vaak ga je met pijnen om inzicht zware wegen in je gewone dagelijkse leven en roept naar Mij: “Heer, waar ben Jij? Waarom hoor ik je niet? Waarom help Jij me niet?” Ik ben jullie heel nabij, maar om je mens is een muur opgebouwd en Ik dring niet door tot Mijn schapen, Ik, de Goede Herder.

Wanneer jullie je op een moment in Mijn Liefde liet afdalen en b.v. zei: “Heer, ik weet nu niet, waarom me dit en dat overkomt, waarom ik nu door dit lot heen ga, waarom ik deze zorgen heb, waarom ik deze pijn moet lijden, maar Jij weet het, en Jij weet ook, wat ik nu leren moet. Mij ontbreek het vergezicht, mij ontbreekt het zicht. Ik weet dat Jij me juist nu zeer nabij bent. Heer met Jouw Kracht wandel ik blind verder!” --- Met deze of overeenkomstige woorden, Mijn geliefden, word je de instraling van Mijn sterke Liefde gewaar. Toch meestal is de mens in zulke ogenblikken zo zeer met zichzelf bezig, dat hij vergeet, wie hem zo nabij is.

Zo laat de Woorden van Liefde in je naklinken en niet de Ernst alleen van de huidige avond! Hebt vertrouwen en kom uit het rijk van de duisternis naar het Licht! Mijn zegen is met jullie en met allen in het mensenkleed en zielekleed.

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2021 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 60. Les
Tref-impuls