Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

De liefde tot God
De weg naar mystieke Eenwording

23.9 MB

Les 46

In de stilte binnen in jullie hart ben ik, JEZUS CHRISTUS, aanwezig, om met jullie te praten van jij tot jij, en wacht daarop, dat je Me antwoordt, dat je de poort ver opent en binnentreedt in Mijn Licht, dat tot jullie spreekt: “Ik verheug Me, lieve broeders, lieve zusters, dat jullie de thuishaven gevonden hebben en Mij in je innerlijk onderscheiden, dat je naar Mijn woorden luistert en voortaan niet meer buiten je zoekt, maar alle waarheid bij Mij in jezelf vindt. Deze woorden wil Ik graag tot ieder van jullie afzonderlijk spreken.

De weg naar Mij toe is niet ver weg, het benodigd niet een keer een grote stap, maar enkel jullie overgave aan Mij. Nu, op dit ogenblik, zien jullie vernieuwd in jullie het Licht. Jullie als mens ondergaan in iedere cel van je lichaam Mijn stralende Kracht van de Liefde en alle cellen, ook die krakkemikkige, stemmen zich op Mij af, openen zich tot een kelk, om Mijn instralende en alles veranderende Liefde geestelijk op te nemen. In de stilte binnen in jullie hart ben Ik.

Van een werktuig, dat genezend over de aarde schrijdt, wordt ook raad en hulp in woord en daad verwacht. Het heeft dus niet alleen een vorming van de genezende stroom in jullie nodig, maar gelijktijdig de vorming van een spreekwerktuig, want door jullie wil mijn Goedheid, Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid ook door woorden vloeien. Daarvoor moeten jullie vertrouwen tot Mij in jullie verkrijgen, en daarvoor Mijn geliefde schare, hebben jullie oefeningen nodig.

Zodra jullie in meditatie gaan en in je innerlijke keert, zo kunnen jullie de vraag aan Me stellen:”Heer, wie ben ik? Waarheen ga ik nu deze of gene weg?”

Zoals jullie bij de genezing geleerd hebben, je vrij van elke gedachte te maken, kunnen voor jullie op dit ogenblik jullie vraagstelling vrij van gedachten te zijn, enkel en alleen toegewijde Liefde tot Mij kan jullie leiden.

Een kaars met haar schijnend licht helpt in het begin met het concentreren, want dit Licht in het uiterlijke symboliseert het Licht in jullie, MIJ, maar ook jullie zelf, omdat jullie uit het Licht, dat tegelijk de Liefde is, geboren zijn. Het is de scheppingskracht, die jullie vanuit de gedachten van God, van de Vader, in Zijn Schepping geroepen heeft.

Dit Licht, dat in jullie ziel straalt, helpt jullie, de verbinding met Mij te herstellen. De instraling verloopt via de goddelijke Vadervonken het reine Kindschap van God in jullie ziel. De zetel bevindt zich in het achterhoofd.

Daarom leerde ik Mijn volgelingen al 2000 jaar lang, de handen op te leggen. Door allerlei symboliek, b.v. de vlammen van de Pinkster-Geest, is jullie ook uit de Schrift bekend, hoe instraling plaats heeft.

Zijn jullie erop afgesteld moeite te doen, de barmhartige Liefde te leven, dan stroomt de goddelijke-Geest. Zijn heilige Adem vervult de Alschepping. Laat jullie ziel zich concentreren en verbinden met het Oerlicht, jullie ware-Zijn in haar. Vandaaruit vloeit hij via het centrum van Barmhartigheid naar de Liefde en via het Geduld-centrum in het strottenhoofd naar het Hartecentrum, de goddelijke Ernst.

In dit centrum werkt Mijn Christuslicht. Het is de Verlossersvonk uit Mijn Liefde, die bij Mijn “Het is volbracht” op Golgotha iedere ziel als steun voor de terugkeer geschonken werd.

Als jullie moeite doen, jullie in de Barmhartige Liefde in nederigheid voor het centrum van Geduld bij het strottenhoofd te buigen en te dienen, dan kan zich de stroom van de hoogste kracht, uit de Vader geschonken, met Mij in jullie verbinden en daardoor de ziel in hogere trilling verheffen. Door het verheffen van deze trilling is de verbinding tussen hemel en aarde, van Godvader tot het mensenkind, weer hersteld. Ik ben de Liefde van de Vader en om die reden is ook de verbinding met Mij, de Liefde, weer ontsloten.

Zodra zich de “kleine kringloop” door de overgave ontsluit, ontwaakt Mijn “IK BEN”. Ik ben de Liefde, Ik ben de Energie, die vloeit, Ik ben het Woord in jullie, het Woord, dat vlees aangenomen heeft, net zoals jullie, het Woord, dat mens werd, net als jullie en na het “ Het is volbracht!” weer terugkeerde in de Eenheid, waarbij Ik de Eenheid enkel van uit de mensen gezien blijkbaar verliet. Hoe het ook zij, slechts schijnbaar via dit levensplan schrijden, om de ervaring van de vrije wil te ervaren en te doorleven en wel in alle mogelijkheden. Waarbij jullie zelf niet door alle afgronden heen hoeven te gaan, maar van het voorbeeld van je zusters en broeders kunnen leren en uit hun ervaringen kunnen jullie inzicht verkrijgen.

Besef! Iedereen die zich tot de Liefde bekeert en moeite doet, dit te leven, beweegt zich tevens in de goddelijke Orde. Want wie de Liefde leeft, die denkt, voelt en handelt vol van Licht en let erop, de wetmatigheid van de schepping te behouden. Hij buigt zich voor de Wil van de Allerhoogste, want hij weet uit het inzicht van de Wijsheid, dat de Vader in en door Mij de weg klaar maakt en zij, in Zijn Wil rustend, alles ontvangen, wat zij nodig hebben. Nog voordat een wens gedacht wordt, is deze vervuld, wanneer hij in de Wil van de Vader ligt.

Thans valt het de mens vaak zwaar, de Wil van de Vader van zijn eigen wil te onderscheiden. Toch zeg Ik jullie, vanuit de Geest beschouwd is dit heel eenvoudig. Jullie sturen je energieën naar een bepaalde plaats, op een bepaald doel gericht. Dan vormen er zich gevoelens, wensgedachten, gelijktijdig, en in de Geest bestaan er in het gebeuren van dit moment geen achter elkaar gebeuren, vlijen jullie je in de Wil van de Vader, zoals de sneeuwvlokken in de wind, en vanuit dit moment ontstaat goddelijke-Leiding en jullie handelen volgens de Wet en volgens de Wil van de Vader.

De basis van de moeilijkheden van de mensen is steeds weer gelegen in het feit, dat hij uit het momentane gebeuren uitstapt en toekomstgericht is. In plaats van zich steeds weer bewust te zijn dat het ogenblik ruimte en tijd oplost, denkt de mens nog te veel over morgen en over de werking van zijn scheppingsenergie na, in plaats van de scheppingsenergieën van het moment in de kracht van de Vader te leggen en daardoor deze energieën tot de hoogste krachtinstraling te versterken.

Waarom sprak Ik tot Mijn discipelen: “Jullie kunnen bergen verzetten...!” Begrijp echter steeds weer in de woorden de symboliek! Bergen verplaatsen betekent, het schijnbaar onmogelijke bewerkstelligen.

Alle macht en kracht uit de Wil van de Vader is aan het kind geschonken, die in Zijn Wil handelt. Dus laat handelen, laat gebeuren.

Zodra jullie je, b.v. met een bepaalde zakelijke gebeurtenis in gedachten belasten en iets willen bewerkstelligen, dan wordt al in de woordkeus onderscheid gemaakt of jullie het werk kunnen volbrengen. Zo volbracht kan het werk enkel met de Kracht die ontwikkeld is, die jullie in voorgaande tijd in jezelf hebben ontwikkeld. Als jullie echter bv. de volgende woorden gebruikt: “Zo stel ik me dat als mens voor, Vader, maar toch leg ik nu mijn voorstellingen in Jouw handen. Voer Jij dat uit, wat het juiste en het beste is in deze!” Dan staat de hele hemel aan jullie zijde, en de Wil van de Vader gebeurt, Zijn Kracht werkt.

Om in deze denkwijze te groeien, Mijn getrouwe kudde, vergt nog enige oefening, maar alles is jullie in handen gelegd. Jullie moeten enkel het programma mens met zijn begrenzingen veranderen in het programma: “Ik ben een kind van de Allerhoogste, ik ben Geest.” Als deze Geest werkt, als de hoogste aan jullie geschonken energie, jullie erfdeel, het erfdeel, dat jullie goddelijk maakt, niet gelijk aan God, en deze Geest in het menselijke werkt en ruimte wint, terwijl jullie in de ruimte zijn, dan verheffen jullie deze planeet aarde in een volgende-, hogere trilling.

Jullie zijn nu in de tijdswending en jullie doorlopen de scholing van de Liefde, zie in, dat de mens niet buiten de schepping staat, maar ingebonden is en dat alles in wisselwerking op elkaar betrekking heeft.Met dit inzicht, kunnen jullie dan de Kracht toepassen, die de hoogste energie is, de dienende Liefde in het buigen voor deze energie.

In deze nederige houding werkt God dan door jullie heen. Deze goddelijke-Geest, een niet te beschrijven Barmhartige liefdesstraal, buigt zich naar alles toe, want alles in deze straal is Een. Dit neigen tot is de stroom van energie, die alles doorstroomt, een kringloop vormt, waarin ieder deeltje van deze schepping een in zichzelf bestemt plan vervult.

Wanneer je in deze gedachten rustend in de natuur schrijdt, dan is het voor jullie een vanzelfsprekendheid, in innerlijke verbinding met het kleinste zandkorreltje onder je voeten, met iedere plant, met iedere steen, met ieder dier en met alle natuurgeesten, met allen in Eenheid te fribreren en God, de Eeuwige, jullie lofprijzing hiervoor te geven.

Met wat voor een veelvoud is de aardse schepping voorzien van het nodige. Nu is dit slechts een nietige afspiegeling, slechts een zweem van het eeuwige-zijn, slechts een spiegeling. Ja, jullie zien enkel je donkerste schaduw. Niettemin, zelfs in deze schaduw herkennen jullie het Licht in zijn veelvoudige Liefde. In een vanzelfsprekendheid buigen jullie je in de natuur en danken, dat jullie ze in de Eenheid van de Liefdesgeest mogen betreden. Jullie danken ze, dat ze jullie dienen.

ls jullie bv. in het bos zijn, dan ruizen de boomtoppen als teken en als antwoord: “Dank, O mensenkind. We ontvangen je scheppingskrachten en zoals je ons dankt, danken wij ook jou en daarmee opnieuw de Al-schepper en Al-geest, die ons allen en alles opfleurt.”

Ik heb jullie een beetje van jullie mens-zijn weggeleid in een nieuwe denkwijze, die voor jullie langzamerhand tot gewoonte zal worden, want in de volheid van de stilte spreekt de Schepping tot jullie en daarmee het leven, de Liefde, en daarmee Ik, Jezus Christus, de Scheppingskracht.

Gedachten doorstromen in deze stilte jullie hersencellen, waarvan je weet, dat ze nu niet uit mijzelf zijn gedacht, wel vormen ze zich in mijn menselijk brein. Hun trilling is niet de trilling uit het menselijke, het is Geest, die zich met Geest verbindt.

In de stilte luisteren jullie naar deze gedachten en luisteren jullie later de woorden, die zich vormen, zoals het werktuig hier tegelijk met heldere zintuigen Mijn Woorden hoort, terwijl Ik door haar spreek.

Jullie allen dragen Mijn Roep in je, de Roep uit het innerlijke hart, zoals Ik in het begin van de huidige avond gesproken heb. Openen jullie deze stromende kringloop uit het Licht in jezelf! Richt al je antennes op die ene Zender!

Wat betekent dat? Zie, zodra de mens in het verleden en in de toekomst leeft, dan heeft hij in alle richtingen zijn antennes opgesteld en ook naar alle richtingen stromen zijn krachten en verspillen ze zo op velerlei aard en wijze,

Als jullie met Mij in de tegenwoordige tijd, op dit ogenblik leven, zijn al deze kleine richtantennes gecomprimeerd tot een enkele grote ontvangst – en gelijktijdig zendstation. Als jullie helemaal afgestemd zijn op deze momentele Liefdeskracht, kunnen jullie iedere berg verzetten, van welke Ik sprak, vanuit het gezichtspunt van de dienende Liefde en de nederige deemoed.

Ik moet deze zin passend herhalen en zal hem ook nog vaker uitspreken, want jullie zijn hier op het aardse plan, om jullie van een wereld van de machthebbers, een vermeende wereld van machtigen, tot een wereld van dienenden te veranderen. Deze macht, die zich buigt, is sterker en verandert mee in deze tijdswende, wat zich door de weg van inzicht van de vrije wil schijnbaar van God splitste.

In eenvoudigere woorden: Jullie helpen Mij, al die eindpunten van de uitstralingen van de symbolisch beschreven zon, in het hart van de Vader binnen te halen, en het is Licht, de duisternis is opgelost, het moederlijke deelaspect is weer een met het Vaderlijke aspect, het straalt alles weer in het hier en nu en daarmee in de eeuwigheid, die de werkelijkheid is. Alle tegenstrijdigheden zijn opgelost.

Mijn geliefden, zo kunnen jullie in de stilte de beide vragen (zie boven) stellen en Mijn Woord luisteren, het laten gebeuren, niet opzettelijk iets willen. Als er geen antwoord door jullie heen stroomt, dan laat het gebeuren, herhaal die vraag. Deze oefening helpt jullie in deze innerlijke kalmte te geraken, de rust, die in het hier en nu, op het ogenblik zelf werkt.Plotseling is daar het antwoord, ze bevindt zich heel duidelijk in jullie gedachten, voor jullie innerlijke oog: Jullie hebben Mij gevonden en jullie handen naar de stroom, van IK – Ben in jullie, uitgestrekt, het water van het leven opgenomen, geschept.

Groei binnen in deze innerlijke verbinding met Mij, terwijl jullie zorgt voor Stilte, en kalmte!

Let op jullie dromen, zoals Ik jullie dat de laatste keer geleerd heb, want ook hier leid Ik jullie steeds weer via jullie zwakten en toon jullie je aards – menselijke standpunt, toon jullie - ieder individueel – wat hij als volgende leer - stap te overwinnen heeft.

Nog een keer straalt in jullie in het innerlijke van het hart nu krachtvol Mijn Licht uit:

Word Mij gewaar op het niveau van de Ernst!

Word Mij gewaar in jullie harten!

Stuur de stroom van jullie ziel over het centrum van de Liefde,

Over het centrum van de Barmhartigheid!

Word de stromende, zegenende Kracht gewaar!

IK BEN IN EENHEID MET DE VADER.

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2020 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 46. Les
Tref-impuls