Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

Liefde van alle zijn gelijkaardig
Ik herken het jullie tijdens de buur
Persoonlijkheid zoekt naar

24 MB

Les 35

Mijn geliefde vrienden, Ik, JEZUS CHRISTUS, ben met Mijn openbarend Woord midden onder jullie, om jullie te steunen en te helpen.

Zie, jullie huidig aardse leven, jullie oponthoud in tijd en ruimte, is de som van al jullie ervaringen tot nu toe in meerdere incarnaties. Jullie ziel leeft echter buiten tijd en ruimte. In haar is alles tegenwoordig, de reinste hemelen, het Heiligdom van Godvader, de Thuisbasis, de Eeuwigheid, maar ook alle nivo’s van verlaagde trilling en de erbij behorende planeten tot aan het huidig trillingsnivo, waar de aarde deel van uit maakt en waaruit deze zich met en door jullie in de komende tijd hogerop zal bewegen. Ja, de verwandeling in reeds in gang.

Als jullie terugkijken op je leven, zoals ook eerder gebeurde, dan helpt dat je om jezelf beter te begrijpen en daardoor ook beter begrip op te brengen voor je medemensen. Want als bepaalde gebeurtenissen enkele jaren zijn verstreken, dan laten zich deze met het huidige inzicht en uit het huidige blikveld beter begrijpen en jullie zijn ook in staat om bepaalde schuld goed te maken en niet alleen schuld uit het huidige leven (waarbij Ik jullie vraag om niet aan het woord “schuld” te blijven hangen) maar alles wat in jullie ziel is opgeslagen vanaf het begin van de Val, het doorlopen van de toenemende donkerheid, tot heden.

Wanneer jullie voor je eigen ziele-indrukken zouden staan, zouden jullie schrikken en geloven, dat jullie deze omvang niet meer zouden kunnen doordringen met het Licht van de Liefde. Daarom ben Ik, de Liefde van de Vader, naar de aarde gegaan om jullie allen een steun te zijn op de terugweg naar het Vaderland om jullie door Mijn Woord, dat slechts ten dele in het Boek der Boeken is opgetekend, de Liefde te laten kennen en jullie des te meer de kracht van de Liefde te laten ervaren, welke de sterkste Macht is, waarmee de duisternis verlicht kan worden.

Als jullie slechts een enkele eigenschap uit je huidige karakter, die niet in overeenstemming is met het Licht van Liefde, oplossen en deze eigenschap met Mijn hulp omvormen in het Lichtvolle, dan wordt door deze omvorming een kettingreactie volgen, die op hetzelfde ogenblik alles, wat met deze eigenschap ooit samenhing, opgelost en ook iedere schuld van je nemen, die met deze eigenschap samenhing.

Er zijn verschillende aspecten, waarmee jullie een en hetzelfde gebeuren kunnen bekijken. Ik sprak de laatste keer over zelfbewustzijn. Wanneer jullie Mijn Woorden nogmaals en oplettend in je opnemen, dan worden al veel vragen, die je vandaag nog hebt, al opgelost. Waar evenwel een rode-draad met extra intensiteit gaande is, daar is meestal nog een ander aspect voorhanden als de uiterlijke gang van zaken. Er is steeds sprake van drie nivo’s, waarop deze zieletoestanden onderzocht dienen te worden: De eerste level is het grofstoffelijke gebeuren, het proces, dat met de 5 zintuigen is waar te nemen. De tweede is het nivo vanuit de ziel, dus de totaliteit van alles wat de ziel heeft meegemaakt, sinds zij de reine hemelen heeft verlaten. De derde hoogte van onderzoek is de geestelijke, nl. het beseffen waarom het reine kind van God de weg in de diepte heeft verkozen en waarom het zich hier en daar verduisterde. Alleen om een voorbeeld te geven: Om de in de diepten gestorte wezens, die met het reine Godskind uit het eeuwige Vaderland nauw verwant zijn, te tonen, dat er ondanks de verduisteringen steeds weer de weg naar het Licht mogelijk is. De verhalen van daklozen, die bedronken op een bank in het park zitten, dienen jullie als voorbeeld:

Ook hier dienen drie nivo’ bekeken te worden: De zuiver-materiele: Je verstand zegt je: “betreffende is een deugniet, hij werkt niet, bedrinkt zich, voegt zich niet naar de regels binnen de samenleving, leeft slechts voor zichzelf”. Daarmee rijgen jullie oordeel aan oordeel en bekijk je je medemensen louter intellectueel.

Nemen jullie echter je hartegevoelens erbij, dan laten jullie je ziel spreken. Jullie trachten de dronken mens op de bank in het park in zijn toestand te begrijpen. Jullie maken je gedachten, welke omstandigheden deze aan de afgrond brachten, jullie hebben medelijden met hem en liefde stroomt van jullie naar de andere mens op de bank. De ziel heeft door dit medeleven al geleerd, dat er karmische samenhangen bestaan en dat ook zij de diepten van verscheiden aard doorschreed en heeft doorschreden.

Nu gaat het erom ook nog het geestelijk aspect te belichten! Het geestelijke hier is de deemoed. Een heel zuiver geestwezen treedt voor God, de Vader, en bidt om zegen om door de duisternis te gaan om er als Lichtwezen werkzaam te zijn. Liefdevol maant de Vader en toont het reine Geesteskind de moeilijkheden, die kunnen komen. Daar alles in allen is begrepen, beseft het reine Kind ook de mogelijkheid van de eigen Val op de weg in de diepte.

Doch de Liefde tot God is zo groot, dat er nauwelijks een Lichtwezen is, dat niet reeds deze weg door de diepte is gegaan. Aan het begin van de weg is het lichtwezen zich nog volbewust van haar lichteigenschap, maar met verder induiken in de donkere sferen wordt het licht steeds meer afgedekt. Echter, doordat het reine geestkind nog niet door eigen fouten is belast, is er iets in hem, dat zich nog niet identificeert met de werelden, waar het nu doorheen gaat.

Beschouw nu Mijn Woorden heel aandachtig. Hoe dieper dit reine Geestkind induikt in de donkere wegen, des te meer is het gevaar zich boven de wezens te stellen, die op deze etages wonen. Want met de non-identificatie komt ook de hoogmoed, die tot de Val heeft geleid en door het oponthoud in de Valsferen is het Lichtkind ook gedoken in de gedachten-, gevoels-, en daadsferen van het Valgebeuren, en het valt. Zou het niet vallen, dan zou het zich in de neergaande trillingsnivo’s niet hebben kunnen handhaven. Het Lichtkind valt! Voor iedere lichtafgewende level legt het Kind een schaduwsluier om zich heen, die de ervaringen bevatten van de Valmogelijkheden en ook het doorleefde Valgebeuren. Dat is de Ziel.

Wanneer zulk een ziel beseft, dat het hoogmoedig is, dan neigt het zich vol deemoed voor God, de vader, want Hij de Alene gaf het Kind het inzicht hierin. Opdat het Lichtkind ook daadwerkelijk uitstralend Licht kan zijn, gaat het door de diepste deemoed en neemt incarnaties aan, die het in de afgronden van de mensheid voeren. In menige dronken figuur is zulk een deemoedsgang voltrokken. Dat is het geestelijk aspect.

Wie zo diep viel, dat alle medemensen op hem konden trappen, zoals jullie uitdrukken, die is waarlijk van harte deemoedig geworden en zal zich nimmer meer boven een van zijn medemensen verheffen. Nu hebben jullie ook een verklaring voor jullie moeilijkheid hier en daar om je met deze aardesfeer te identificeren en beseffen jullie de achtergrond. Jullie dienen niet alles zelf te doorleven. Enkelen gaan jullie vooruit, zoals jullie broeder op de parkbank. Zij dienen jullie als voorbeeld en daar alles met allen verbonden is, geestelijk een Eenheid is, is ook de totale ervaringsschat van alle zielen samen tot jullie beschikking, als jullie het tenminste willen. Daar jullie met de vrije wil zijn uitgerust, ligt het alleen maar aan deze, of jullie bereid zijn deze ervaringen aan te nemen en je in deemoed te buigen, zonder zelf de ervaringen van de diepste Val mee te hoeven maken.

Mijn geliefde leerlingen, een Lichtkind te zijn brengt vele beproevingen met zich mee, opdat dit Licht zuiver en helder straalt, opdat ieder van jullie zijn medemensen alleen maar liefde, zachtmoedigheid, en goedheid zonder enig oordeel, tegemoet brengt: Liefde, goedheid, mildheid, zachtmoedigheid, deemoed uitstralend uit het ontsloten geestelijk bewustzijn, uit het bewustzijn van jullie Zoon-, of van jullie Dochterschap van God. Ziet in dit licht jullie verleden en in dit licht van Mijn Woorden, die in jullie mogen werken, lossen jullie ook je huidige vragen op en Ik beloof jullie, dat toekomstige vragen in dit licht helemaal niet meer boven komen, want Ik voer jullie binnen in je innerlijke Wijsheid, opdat je alles om je heen in deze drie aspecten kunnen aanschouwen en niet meer met het verstand, met het intellect, bekijken, maar de diepere samenhangen leert kennen.

Daarmee groeien jullie stap voor stap binnen in de Eenheid van de schepping, in deze nieuwe tijd, waarvan jullie aan het begin van deze avond hebben gesproken. Een tijd, die vol wonderbaarlijks zal zijn, nog wonderbaarlijk voor jullie huidig verstand, maar in de toekomst vanzelfsprekend. Waarlijk, het zal analoog zijn als aan het begin van jullie industrieel tijdperk. Een inzicht volgt het andere, op alle nivo’s straalt nieuw weten binnen, zoals destijds de ene uitvinding de andere achterna zat, zo wacht nu een volheid van geestelijke zaken, die reeds in jullie zielen binnen stralen en die hier en daar met volle kracht uit het onderbewuste naar bewustzijn omhoog dringen.

Unbewust leven jullie reeds allemaal, die Mijn Woord horen of lezen, in de nieuwe Tijd, een tijdperk van Licht, een tijd van de Geest, van voorbereiding op de Nieuwe Aarde. Nu nog onbewust, maar spoedig heel bewust.

Vele nieuwe technieken zullen jullie helpen om weer tot Eenheid met de schepping te komen. Ook jullie fouten in te zien en er zal jullie ook de mogelijkheid worden geboden om de dwaalwegen deels weer terug te schroeven, die jullie in de verkeerde richting tegen de schepping moesten gaan, omdat dit ook een deel van de ervaring moest zijn. Slechts daarom gedeeltelijk, omdat het proces niet geheel is om te keren. Jullie oude moeder Aarde is beroofd van haar schatten en draagt het verlangen in zich om weer naar het geestelijke te streven. Het verlangen zal nog groter worden in de komende tijd. Dat betekent het schudden en trillen van het aard-oppervlak en uiteindelijk kom het zover, dat zij de mantelkorst afwerpt om weer zuiver geestelijk te worden.

Jullie zijn nu in de voorbereiding naar deze nieuwe fase, deze nieuwe Tijd. Jullie gaan als voorhoede vooruit, om jullie medemensen te helpen, want er zal wereldwijd een golf van Licht over de aarde gaan om al Mijn kinderen aan te raken, die Ik als Jezus Christus heb aangenomen, tot Ik hen als zuiver-reine kinderen weer aan de Vader overhandig. De golf van Liefde slaat reeds aan. In het onbewuste roept zij de grote turbulenties op, die jullie als oproer onder de volkeren waarnemen. Zoals Ik jullie uitlegde, wordt alles omhoog geslingerd naar de oppervlakte ter vereffening en zo zullen de zielen zich reinigen. Na deze ziele-reinigingvolgt voor alle willigen de geleiding naar het Licht van de Liefde. In dit Licht, dat Ik ben, zal er voor korte tijd vrede onder de mensheid zijn. Slechts weinigen zullen opstandig zijn, slechts weinigen zullen Mijn uitgestrekte hand niet aannemen. Jullie zijn echter degenen, die dan aan Mijn zijde staan en Mij helpen om al Mijn schapen naar nieuwe weiden te geleiden.

Opdat Ik jullie met Mijn kracht van Liefde volledig kan doorpulsen, mogen jullie -weer overeenkomstig jullie vrije wil- van de ballast van alle menselijkheden bevrijden. Los jullie rode draad op, ga door jullie angsten heen! Als jullie Mij vragen, dan ben Ik bereid om jullie middels dromen en door uiterlijke gebeurtenissen opheldering te geven. Wat nodig is hiervoor is de afstemming op Mij, de Liefde.

Zo mogen jullie, Mijn geliefden, de oefening van de laatste keer herhalen en je bij een korte meditatie in het bewustzijn van de goddelijke Orde, in het gebied van het stuitbeen, erop concentreren, dat jullie met jullie moeder Aarde bewust een worden en niet tussen de werelden leeft, je niet te zeer identificeren met het menselijke leven hier op aarde, doch jullie je goddelijke Kindheid bewust bent. Neemt de instelling toe, dat jullie met beide benen stevig op de grond staan, dankbaar haar kracht aannemen, die zij schenkt aan het lichaam. Wees dankbaar voor iedere schrede, die jullie over de aarde mogen gaan. Wees dankbaar voor alles, wat jullie hier mogen meemaken, want het is deze Planeet, die door jullie in de eerstvolgende hogere Trilling gebracht zal worden en welke toestand door alle andere materiele hemellichamen gevolgd wordt, want ook hier treedt een soort kettingreactie op, zoals Ik jullie aan het begin van deze avond schilderde:

De bestrijding van een enkele negatieve eigenschap door de liefde-overgave aan Mij, lost deels gebeurtenissen van miljoenen jaren geleden op. En niet alleen dat, door jullie goede liefdevolle bereidheid om deze negatieve eigenschap bij jezelf op te ruimen, krijgt ook, daar alles met elkaar verbonden is, die medemens, die ook deze negatieve eigenschap heeft, een sterke aanmoediging om ook bij zich deze eigenschap aan te pakken, zodat jullie op hetzelfde moment op de ganse aarde dit Licht uitstralen en ieder, die moeite doet, dit Licht ontvangt en door jullie goede wil wordt gesterkt.

Alles is zozeer met elkaar verbonden, als jullie het je vandaag nog nauwelijks kunnen voorstellen. De lucht van jullie adem gaat, zoals Ik al eens zei, over de hele wereld. Idem is het met jullie gevoelens, met jullie gedachten, met ieder woord. Niet alleen om deze wereld, maar al hetgeen van jullie uitgaat, plant zich in andere gebieden voort, om vervolgens weer versterkt bij de zender terug te keren. Dit is nl. een goddelijke regel, een kosmische wetmatigheid.

Zo mogen jullie Mijn woorden in jullie harten bewegen en jullie de volgende levensepisode voor ogen voeren tot het 35e levensjaar. Als jezelf jonger bent, kijk dan naar mensen van deze leeftijd en ga bij jezelf na welke innerlijke gevoelens opkomen, welke gedachten in het goddelijke Licht en in de goddelijke Orde, die eveneens, zoals Ik jullie de laatste keer leerde, doorstraald is van goddelijke Liefde!

Mijn zegen en Mijn kracht zijn met ieder van jullie. Vragen over vragen, Mijn geliefde leerlingen, allen wil Ik jullie antwoord geven, want de goddelijke Wijsheid is grenzeloos. Kom dus met Mij in de diepte van jullie goddelijk Zijn.

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2020 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 35. Les
Tref-impuls