Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

Liefde van de creatie
De creatie van de spiegels voor zelfde rapport

Les 18

Toen Ik, JEZUS CHRISTUS, tweeduizend jaar geleden op deze planeet Mijn leerlingen om Mij heen verzamelde en ze de liefde leerde, keken ze me met grote ogen aan en spraken qua strekking: " Wat Jij ons vertelt, kunnen we nooit en te nimmer geloven." Ik antwoordde: ''O Mijn leerlingen, jullie zullen niet geloven, maar door eigen ervaring tot weten komen..."

Geloof, vertrouwen en liefde zijn in het begin van de leertijd aan te bevelen. Te geloven, wat Ik leer, te vertrouwen, dat er zich door de liefde al datgene in iedereen verandert, wat Ik leer. Daarmee krijgt de leerling in de loop van de jaren veel ervaringen door het geloven via inzicht het weten en alle vragen, die in het begin van de geestelijke verandering nog in gedachten waren, komen in het innerlijke van de leerling tot oplossing, wanneer hij het weten in de daad omzet.

Ik nam jullie bij de hand en leidde jullie door de liefde tot de steen, tot de plant, tot het dier, want zonder de medeschepsels kunnen de mensen op deze planeet niet existeren. Daar de mens op het punt staat, zijn medeschepsels totaal te vernietigen, ga Ik enkel nog geestelijk over de aarde, wereldwijd, en werk door de Mijnen in deze zware, maar tegelijk vreugdevolle tijd.

Wereldwijd, in alle religies, werkt Mijn Geest van de Liefde, want deze aarde moet door de mensen, die ze eens in deze diepe valtoestand brachten, weer opgetild worden tot in de reinste sferen, de eeuwige Hemel.

Jullie zijn nog in het menselijk bewustzijn. Jullie weten van je ziel. Jullie weten, dat alle gewaarwordingen, die in de mensen stromen, niet door de mensen zelf komen, maar uit de ziel voortvloeien. Gewaarwordingen zoals, vreugde, dankbaarheid, maar ook droefheid en pijn. De gewaarwording is de taal van de ziel. Door de scholingslessen van de liefde leid Ik jullie tot deze taal, want jullie zullen de Schepping weer leren verstaan, want niets van deze Schepping is dood, alles is bezield, alles is beademd en doorstroomd door de al- tegenwoordige Scheppersgeest, niets is buiten Zijn Geest, alles is in Hem, de Al-Ene.

Als jullie binnentreden in de gewaarwording van de ziel, dan opent zich een bewustzijnsgebied voor jullie, dat voor je nog afgesloten is. Een gebied, dat jullie niet met het huidige aardse zijn kunnen vergelijken, een gebied, waarin je de Eenheid van de Schepping zo intens beleeft, dat niets van je verwijderd is. Alles is ook in jullie, of het nu de steen is, de plant, het dier, met alles zijn jullie Een, want alles is door de zelfde goddelijke Adem vervuld.

Jullie, de hele mensheid, staan voor het betreden van dit bewustzijnsgebied. Daarom is er nu op deze aarde zoveel nood en leed, want alles, wat ooit door de mensen veroorzaakt werd, moet verzoend, en daarmee opgelost worden. Ook jullie in deze kring wil Ik graag een voorbeeld noemen:

In deze dagen gedenkt men de verovering van een land. In Mijn naam werden miljoenen mensen gedood, vermoord. Mensen, O Mijn leerlingen, die met de natuur in eenheid leefden. Want waarlijk, Ik zeg jullie, geen steen werd van zijn plaats gerukt, voordat die bewoner hem niet gevraagd had, dit te mogen doen. Voor alles waren deze mensen dankbaar, wat hun geschonken werd en ze verstonden de taal van de planten en dieren. Ze kenden geen ziekten. Waarom?

De planten maakten zich aan hen kenbaar. en ze wisten, welke planten tegen verwondingen konden helpen, welke tegen koortsaanvallen hielpen en nog veel meer. Ze jaagden niet op de dieren vanuit vreugde tot doden, maar enkel, wanneer de natuur hun niet genoeg plantaardige voeding bood. Ze dankten het dier, dat zich aan de mensen schonk.Zo waren gene inwoners.

Een beetje van hun wijsheid wordt jullie ook vandaag doorgegeven. Een wijsheid, die ook de wereld van het Natuurwezen kende, door ervaring. Ook jullie zullen door ervaring tot geloven komen, een geloven, dat weten is. In Mijn Naam werden de bewoners van dat land bijna uitgeroeid. Ook vandaag nog worden ze door de blanken verdreven en bedreigd, veracht van wege hun huidskleur en door hun leven in de vrije natuur.

Nu vraag Ikju llie, bi jwe lkvo lkben Ikin Mi jn Geest van de liefde ze ker meer, bi jhun of bi jdie anderen, die zic hC hristenen noemen en met het zwaard in de hand moorden? Waar li jk, Ikzeg ju llie, wie met het zwaard vec ht, za ldoor het zwaard om komen. Ju llie kennen het Woord uit de Bi jbe len deze woorden ge lden in het bi jzonder in deze ti jd. A ldiegenen, die ooit eens het zwaard droegen, staan nu onder dit zwaard. Daarom is o pdeze aarde zovee lleed en nood. A ldiegenen die in Mi jn Naam terec htgeste ld werden, zi jn nu in andere re ligies verzame ld en tegenover het C hristendom ge plaatst. IkBen, die IkBen, Een met God, de Vader, Zi jn liefde!

Ik ben in ieder volk van deze aarde en leef daar in Mijn Geest, waar de Liefde verwezenlijkt wordt. De Liefde is de hoogste kracht. Met deze kracht ontstaat de verandering tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het oude is verleden, vrede en liefde zal er zijn, en jullie bent dan op die bewustzijnshoogte, die je nu vanuit het menselijk verstand niet begrijpen kunt, die jullie je nu door het inoefenen van liefhebbende en zegende gedachten, ja ook de gevoelens en de daden, door inspanning verwerven kunnen.

De volgende stap, die Ik met jullie in de scholingsles voltrekken wil, is de stap in gebieden, die jullie niet zien kunnen. Nog blind voor deze wereld gaan jullie over de aarde. Toch als jullie bereid zijn, jullie je nog meer als voorheen in de daad van de liefde te verdiepen, dan zal niet lang meer de sluier tussen jullie en de Natuurwezens liggen. Want weet, wat jullie sprookjes over feeën, dwergen en veel meer vertellen, zijn geen sprookjes, maar zijn ervaringen van helderziende aard en ook vandaag levende helderziende mensen, die in deze wonderbare Zijnsschepping kijken en die wezens zien, die in en uit de liefde van de Scheppingsgeest in de natuur dienen.

Niets is onbezield, noch een wolk, nog de wind, noch het vuur, nog het water, overal ben je omgeven door natuurwezens, die enkel daarop wachten, dat nog meer mensen voor hun wereld ontwaken, want wie in de eenheid met de schepping leeft, die zal ook de blinddoek voor de ogen ontnomen worden. Hij ziet dan met zijn geestelijke ogen de wonderbaarlijke wereld van dienende heerscharen in de natuurrijken.

Ieder plant, iedere boom hebben geestwezens, die om hen heen moeite voor ze doen. Iedere struik wordt in zijn groeiwijze door liefdevolle geestelijke handen van de natuurwezens gesteund. De wind is bezield door de Geesten van de lucht, die de zaden opnemen en ver weg dragen, waardoor ze op de aarde groeien en gedijen en jullie met hun groen voeden. De dieren zien de natuurwezens. Als je hen observeert, dan kun je aan hun gedrag herkennen, dat ze iets zien, wat jij nog niet zien kunt. Nu nog niet, Mijn geliefde leerlingen.

Ik wil jullie de wereld van de Natuurwezens dichterbij brengen, zodat jullie ook deze Schepping leert kennen en bijgevolg de eerste stappen in een geestelijke wereld zich voltrekken, stappen, die jullie uit je grofstoffelijk menszijn uittillen. Zelfs deze kleine kaarsvlam wordt door een Vuurgeest bewoond. Op het ogenblik, waarop een licht ontstoken is, stroomt in een zuchtje wind een Geest dit licht tegemoet en houdt geestelijk beschermend zijn zachte handen om de vlam. Hij is Een met de vlam.

Ook jullie behoren Een te worden met dit licht en aldus is jullie, naar jullie vrije wil, de opdracht gegeven, in de komende 14 dagen telkens weer een licht aan te steken. Kijk in dit licht, ook wanneer je nu de Vuurgeesten nog niet ziet, herken zo het symbool in het vuur. Het is de reiniging en Ik zeg jullie, de wereld brandt, want de reiniging gaat over de aarde.

Wanneer jullie je in de vlam verdiepen, dan verbinden jullie je met deze reiniging met lichtvolle gedachten, zendt ze uit in alle crisisgebieden! Ik zeg jullie: geestelijk sta je dan op het zelfde ogenblik tussen oorlogvoerende mensen en kunt ter plaatsen liefde en vrede brengen.

Er zal vrede komen op deze aarde, vrede in alle mensenharten, en jullie bent opgeroepen, aan deze vrede mee te werken. Zelfs wanneer jullie midden tussen deze oorlogsgebieden de gevoelens hebt, daar ter plaatsen en ginds sterven mensen ondanks jullie zegeningen, ondanks jullie verspreiden van jullie gedachten van de liefde en de vrede, zo zeg Ik jullie, dat de ziel toch nog deze krachtsimpuls opneemt en in het sterven begrijpt, dat het enkel om het met elkaar kan gaan en niet een tegen elkaar.

Wanneer je door de natuur wandelt, dan wordt de natuurgeesten gewaar. Neem jouw steen, jouw kleine vriend, nog eens een keer in de hand. Op het ogenblik, wanneer jullie hem in je innerlijk opnemen, verbinden jullie je met de berggeest, waaruit hij ooit loskwam en eraf rolde of je verbindt je met de ziel van de aarde, waarin ten diepste deze steen in een massa geborgen was. Alles is geest, niet alleen geest uit de adem van God, maar ook geest in Zijn scheppingen en de liefdescheppings-gedachten van de Vader zijn onmetelijk en veelvuldig.

Wanneer jullie naar een boom wandelen, waaraan jullie al je liefde schenken, wees je dan in je gevoel bewust, dat hij door een natuurgeest wordt bewoond. Verbind je in de geest met deze Natuurgeest en je bewustzijn vergroot zich door je grofstoffelijk kleed, boven de mens uit.

Mijn geliefde leerlingen, wandel zo met Mij, ook door dit jaargetijde van de oogst en de vallende bladeren. Wandel met Mij door de schepping van deze aarde, die zich klaarmaakt, om in de winterslaap weg te zinken en zich daarvoor bevrijdt.

Ook jullie zijn bezig, je te bevrijden en de winterslaap, de witte sneeuwdeken, O Mijn geliefden, is de tere sluier van de reinheid, die je om je heen legt om uit deze reinheid scheppend tot nieuw leven te doen komen, een geestelijker leven als dat, wat je tot nu toe leidde, een leven in de liefde-eenheid met de schepping, met jullie broeders en zusters, ongeacht welke religie, welk volk, welk ras dan ook. Allen zijn jullie namelijk kinderen van de eeuwige, heilige Oervader.

In Zijn Naam zegen Ik jullie, zo ook al Mijn broeders en zusters op aarde en in het zielekleed. Ik zegen ook de Natuurrijken. Deze natuurwezens omringen jullie vol blijde verwachting, dat jullie ontwaken voor hun bestaan en hen waarnemen.

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2020 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 18. Les
Tref-impuls