Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

Liefde van de creatie
De creatie van de spiegels voor zelfde rapport

Les 17

Mijn geliefde vrienden, Ik groet jullie en ben in jullie midden. Vrede en liefde stromen uit Mijn hart in jullie en sterkt jullie op de weg, die jullie voert naar de navolging, naar de weg, die Ik, Jezus Christus, jullie vooruit ben gegaan. Zoals Ik door Mijn jeugdtijd ging en leerde om, God, Mijn Vader, in Mij te vernemen en door Hem de liefde tot al het zijn te ontwikkelen, zo gaan nu ook jullie deze zelfde weg.

Vaak zocht Ik de eenzaamheid op, speelde met steentjes aan de rand van de weg, verheugde Me over bloemen, grassen, bomen, struiken, en dankte voor de vruchten. Ik leerde de taal van de natuur, van de schepping om Mij heen. Ik schouwde in de harten van de dieren en begon in het bijzonder van hen te houden, want mensen, zo leerde Ik spoedig, spreken anders dan ze denken. Mijn gevoelsleven was bijzonder goed ontwikkeld en derhalve beleefde Ik hun valse gedrag. Hun woorden waren zoet als honing, maar hun gedachten waren bitter als gal. Als Ik echter naar de dieren ging, dan voelde Ik mij een met al deze dierzieltjes, want in hen was geen valsheid.

Als deze doodden, dan was het uit honger. Ik wist van God, Mijn Vader, die Mij uitlegde, dat alleen door de gevallen geestwezens het doden in de dierwereld was gekomen.

De eigenschappen van de dieren, zoals de mensen die hen toedichtten, waren voor Mij, die Ik Mij in de liefde van de Scheppergeest bewoog, duidelijk te herkennen, nl. niet uit het negatieve zelf stammend, maar door mensen aan de dieren opgedrongen. De dieren, die de mensen als vrienden waren gegeven, werden spoedig gejaagd en gedood en daardoor werd leed in de Schepping binnen gedragen, dat spoedig ook op de mensen als gevolg neerdaalde.

Alle leed, dat ooit de Schepping was aangedaan, moet door de mensen omgevormd worden. Vandaar leer Ik jullie de absolute liefde, die jullie thans nog niet in haar volheid kunnen begrijpen. Lang, al te lang heeft de mens tegen de schepping geleefd en niet met haar en zich ook tegen de dieren opgesteld.

Ook als jullie in dit leven geen vlees en geen worst meer eten en ook vis vermijden, dan nog hebben jullie deel aan de collectieve-schuld van de mens tegen de dieren. Ik verklaar dit nu nader:

Jullie zijn op deze planeet aarde de gemeenschap van alle mensen. Met elkaar zijn jullie verbonden door trillingen, met elkaar wandelen jullie allen uiteindelijk terug naar je eeuwig-Huis. Jullie zijn als een totaal-lichaam, ieder is een cel van dat lichaam, nl. de Mensheid. Wanneer een cel, een lid van het grote lichaam, de Mensheid, de dierwereld schade berokkent, dan draagt het hele lichaam mede schuld. Jullie opgave is het, om je in de liefde te scholen en te ontwikkelen, want door het vooruit komen op het Pad van liefde worden de gedachten van liefde steeds verder uitgesterkt en dus ook de cellen van het totaal-lichaam, die zich nog bezondigen t.o.v.de dieren, worden beroerd door de door jullie uitgezonden liefdetrilling en zo stap voor stap mee omgevormd.

Jullie herkennen het werken van deze wetmatigheid aan het voorbeeld, dat nu wereldwijd de idee van natuurbescherming alom verstrekt in beweging is gekomen. Bv. De bescherming van bepaalde soorten en het scheppen van levensruimte aan met uitsterving bedreigde soorten, de zorg voor herstel van leefplekken voor dergelijke soorten, enz.

Nog tot voor enkele jaren was het de meeste mensen onverschillig, of een diersoort zou uitsterven of niet. Steeds meer van Mijn mensenbroeders en zusters echter ontwaken tot liefde en beseffen, dat met ieder dier dat op aarde uitsterft, ook een deel van de mensheid ten gronde zal gaan. Begrijp Mij niet verkeerd: De zielen van de dieren zijn, net als mensen, eeuwig-levend, zijn uit God, de Scheppergeest, sedert eeuwigheid en zullen ook eeuwig bestaan, alleen steeds in beweging en zich ontwikkelend qua vorm en opstijgend tot verhoogd bewustzijn, tot lichtere wezens, opstijgend tot de Kindheid in God en zich vanuit dit stadium nog verder ontwikkelend in alle eeuwigheid, immers het licht van de liefde is oneindig en vandaar is ook het deelhebben in het Licht van het Zijn van d eeuwige Godheid oneindig.

Terug nu naar de aarde en de schepping, die zich nu in een omvormingsproces bevinden. Dieren, welke thans uitsterven, komen op de nieuwe-Aarde weer in vergeestelijkte vorm en diegenen, die zich in liefde gewijd hebben aan de betreffende diersoort en hun uitsterven toch niet konden verhinderen, zullen medescheppers zijn van de vergeestelijkte diersoort, die dan niet meer dood, als op de huidige aarde, doch die zich naar het licht van de eeuwigheid wendend, in liefde tezamen met anderen leeft. Dit betekent niet, dat de mensen zich niet verder hoeven in te zetten voor het behoud van bedreigde diersoorten, want door het zich inzetten voor deze dieren wordt de liefde in de daad omgezet.

Alles, wat de mens in de loop van het valgebeuren op lager valniveau naar beneden transformeerde is nu weer in zijn handen gelegd om dit proces om te keren.

Daarom verzoeke Ik jullie om vooral aandacht aan die dieren te schenken, waarmee jullie het moeilijk hebben om liefdevol mee om te gaan. Want de eigenschappen van deze dieren, die de mens hen toedichtte, zijn ook nog in jullie en dienen door jullie omgevormd worden. Wanneer deze negatieve eigenschappen zijn omgevormd, dan kunnen jullie ook dit dier uitsluitend met absolute liefde bejegenen. Zelfs indien dit dier jullie in dit of in een voorgaand leven grote schade berokkend heeft, dan heeft het dit uitsluitend gedaan, omdat jullie het van te voren gekweld of gedood hebben, want geen enkel dier op aarde zal ook maar een mens iets doen, wanneer deze vrij is van iedere schuld tegenover de dierwereld. De tijger zal zich aan de voeten leggen van zo iemand en gras uit zijn handen eten, de gifslang zal zich tam om diens voeten slingeren en sist hem liefde tegemoet. In tegenwoordigheid van zo een liefdevol mens zal geen enkel dier een ander dier schade berokkenen.

Beseft, Mijn geliefde scholieren, dat jullie aan het begin van je Weg staat nl. de liefde tot al het Zijnde! Wanneer jullie iets niet liefhebben, dan houden jullie ergens niet van jezelf! Daar waar jullie niet liefhebben, kennen jullie jezelf nog niet. Ik, jullie vriend en broeder, wandel met jullie op het Pad van liefde en laat jullie je zwakke plekken zien van je mens en je ziel, opdat deze mettertijd vlekkeloos en rein wordt en op de mens datgene uitstroomt, wat nog in hem sluimert.

Waarom zijn jullie juist die dieren vooral tegen het lijf gelopen, waarvoor jullie nog angst hebben of die je niet mag? Ik vraag jullie op basis van je vrije wil, om ook nog in de komende 14 dagen je te concentreren op deze diersoort(en) en je van binnen te onderzoeken, met de vraag waarom jullie nog onderscheid in liefde naar bepaalde diersoorten maken Dus waarom bv. De een een hond meer liefheeft dan een kat. Of vogels meer ziet zitten als een spin? Zolang als dieren voor jullie op de vlucht slaan stroomt van jullie nog afweertrilling en niet liefde. Pas als alle dieren, ongeacht welke soort of type, in jullie buurt blijven, zijn jullie in de liefdetrilling en hebben jullie de eerste trap van liefde bereikt.De tweede trap is, dat jullie dit dier, ja alle dieren, die om je heen zijn, optillen naar het eerstvolgende stadium. Jullie kat vangt dan bv. geen muizen meer, jullie hond eet dan vredelievend naast alle andere dieren, hij zal niet meer achter de kat aanzitten of achter een eekhoorntje, maar door jullie liefdevol gedrag in eenheid met de andere dieren komen.

De dieren, die zich nu nog over en weer doden, worden door jullie liefdetrilling omgevormd en in de verre toekomst ander voedsel tot zich nemen en geen andere dieren meer naar het leven staan, daar de trilling, die de huidige mens uitzond naar de dieren, zich dan in liefde veranderd heeft. Aangezien de liefde de sterkste macht is, worden dieren in jullie omgeving door jullie machtige liefde mee omhoog geheven en mee omgevormd om op de nieuwe Aarde in een vergeestelijkte vorm verder te leven.

Versta Mij, Mijn geliefden, en beseft ook hier de grote opgave, die aan jullie is opgedragen! Door de oefeningen, die Ik jullie schenk, groeien jullie stap voor stap in deze opgave. Klaag niet over je onvermogen tot liefde, maar handel zo, zoals Ik het jullie leer! Zend gedachten van liefde uit, ook dan wanneer je hart zich nog niet kan verbinden met deze gedachten! Gedachten zijn het begin van de liefdeweg en met het voortschrijden komen uit de gedachten de gevoelens voort. Deze gevoelens worden in jullie zo sterk en machtig, dat jullie zelfs een rat, waar jullie nu nog angst voor hebben, liefdevol kunnen omringen en zo in je binnenste Een bent met deze deelziel, die een zijnsvonk uit de schepping is.

Vraag je bij angst voor ratten of muizen af, wat nog spookt als gedachten door jullie hoofden? Dodanige negatieve gedachten dat je deze nauwelijks kunt bevatten en jij je deze gedachten nog geeneens bewust bent? Let eens daarop en je zult door in dit dier weer iets van jezelf leren kennen!

Pas dit voorbeeld ook toe op andere dieren, die je niet kunt lijden! Verbind deze gedachten nu met de eigenschappen, die je deze dieren toedicht en zoek naar deze eigenschappen in jezelf! Als we hier weer samen komen zullen we hierover spreken en jullie zullen zien, dat in deze korte tijdspanne al veel van de angst weg is, dat datgene, wat in de ziel lag, door de mens al grotendeels geestelijk is verwerkt. Ik help jullie daarbij, ieder afzonderlijk, individueel, Ik, jullie vriend en broeder.

Besef, dat in de hele wereld in vele kleine Gemeenschappen de liefde door Mij en andere Lichtbrengers wordt geleerd, opdat een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde kome, waarop de mensen in eenheid en in liefde verkeren met de schepping. Thans zijn jullie in voorbereiding tot deze wonderbaarlijke tijd, die voor jullie staat. Dus kom allen met Mij en volstrek de stappen naar De Liefde.

Ik verzoek jullie verder, op basis van je vrije wil, om je nog meer af te stemmen op Mij, jullie vriend en broeder. Om gewetensvol ’s morgens bij het ontwaken je gedachten bijeen te rapen en ze Mij, in verbinding met God de Vader, te geven en de eerste liefdesstraal in deze wereld naar alle medemensen en naar de schepping uit te zenden.

Een gedachte, die werkelijk niet langer dan een halve minuut hoeft te duren en waarlijk, deze gedachte schittert en gaat de hele aarde rond, verbindt zich met alle soortgelijke gedachten en keert dan in jezelf weer terug en vervult je dan weer opnieuw met de door jou uitgezonden Liefdekracht.

Ook overdag, steeds als het jullie mogelijk is, geef deze gedachte nieuwe impulsen, zendt liefde en vrede uit naar deze dooreen geschudde aarde, waarin allen de nood, de oorlog van broeder tegen broeder, ervaren!

Versterk, zo vraag Ik jullie, de gedachte aan vrede, want waarlijk, Ik zeg jullie, met iedere gedachte aan vrede komt deze naderbij en aan alle leed zal een einde komen. Tracht in je eigen omgeving liefdevol en vredelievend te zijn, ook als je nog niet aan deze scholing bent begonnen, als die je laat zien, waarom je een bepaald iemand niet zo mag als anderen, dan begin toch reeds nu om deze medemens, die je niet welgezind is, lief te hebben, want de tijd dringt en er veel liefde nodig!

Als jullie je dan te ruste begeven, alle hektiek van de dag zwijgt, dan herinner ik jullie eraan om deze dag aan je voorbij te laten gaan, dat je je naasten, mogen het mensen of de dieren betreffen, om vergeving vraagt, waar je verkeerd hebt gehandeld en leg dan je Zijn in handen van je hemelse Vader, in Mijn handen, opdat je ziel, die de mens enkele passen vooruit is, zich van het zware aardse bestaan kan losmaken en reeds nu in de Geest mee kan helpen om leed te verminderen en liefde te brengen.

Jullie ziel slaapt niet, als het lichaam slaapt, want als het lichaam in diepe slaap verzinkt, bevrijdt de ziel zich uit het lichaam. Verbonden door de jullie bekende zilverband verheft zij zich, al naar gelang de gedachte, die de mens bij het inslapen had, op het niveau dat de mens haar door de kracht van de gedachte schenkt en helpt, in verbinding met Mij en met de zuiver-goddelijke Wezens, bij verscheidene taken, die allemaal te maken hebben met de hemelse Repatriering. Was de mens alleen met zijn ego verbonden, dan kan de ziel dat niet, daar ze aan het Ego van de mens is gebonden.

Denk na over Mijn woorden, Mijn geliefde scholieren, Mijn vrienden, Mijn schapen! Mijn liefde en Mijn zegen is met jullie en met allen, die met jullie wandelen, dit zijn uiteindelijk allen op aarde, want door band van Eenheid zijn alle mensenkinderen verbonden, zoals Ik jullie aan het begin van deze avond schilderde. Een cel staat voor alle en alle voor Een!

Jullie zijn een Gemeenschap en Ik ga geestelijk over de aarde en wek alle bereidwillige cellen op, opdat zij tot het Christuslicht ontwaken en de liefde nastreven.

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2020 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 17. Les
Tref-impuls